Viktig delseier for bymarka i Porsgrunn!

Valleråsen4 red

Vi gratulerer natur- og friluftsorganisasjonene med en viktig seier i arbeidet for et sterkere markavern i Grenland! I går stemte bystyret i Porsgrunn nei til steinbrudd i bymarka i Porsgrunn.

I går holdt vi pusten. I bystyret i Porsgrunn skulle politikerne sluttbehandle kommuneplanens arealdel og bestemme seg for om de ønsket seg steinbrudd i marka eller ikke. Vi hadde gjort det vi kunne og lagt frem alle gode argumenterer i saken for å få kommunen og politikerne, de som til syvende og sist skulle beslutte utfallet i saken, til å forstå viktigheten av bevaring av marka. Vi hadde skrevet, snakket og ropt ut vårt budskap: "Vi trenger et sterkere vern av marka"!

 

Valleråsen4 red

 

Sent på kvelden, etter lange politiske diskusjoner, ble det stemt. Det var ikke til å tro. Flertallet stemte mot steinbruddet. Vi hadde blitt hørt. Friluftslivet seiret i bystyret i Porsgrunn i går. I tillegg ble det enstemmig vedtatt at administrasjonen skal utforme en sak om markagrense i Porsgrunn.

 

FNF Telemark takker alle som har bidratt i saken med engasjement og kunnskap. Nå skal vi fortsette arbeidet med å heve statusen til bymarka i Grenland. Vi har store forventninger til fremtidens markagrense og håper det blir nedsatt en arbeidsgruppe som kan utforme en markaplan.

 

Her er 10 gode grunner for å lage en markaplan! (1)

 

✔ Etablere et godt grunnlag for en målretta forvaltning av markaarealene

✔ Bidra til god politisk styring og medvirkning fra viktige brukerinteresser

✔ Sikre en målretta innsats for å bedre tilrettelegginga for friluftsliv

✔ Begrunne hvorfor det må avsettes ressurser til friluftsliv

✔ Bidra til at ressurser blir brukt målretta til formål som er diskutert og prioritert

✔ Unngå en markaforvaltning som baserer seg på "gammel vane"

✔ Skape forutsigbarhet og trygghet om markas avgrensing

✔ Unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering

✔ Sikre at særlig viktige steder, områder og forbindelser blir ivaretatt og utviklet

✔ Bidra til at brukermotsetninger blir avveid og avklaret

 

1: Håndbok 24:2003. Marka- Planlegging av by- og tettstedsnære
 naturområder. Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet).

 

gratulerer porsgrunn bystyre