FNF Telemark ønsker bevaring av sjelden natur i Kragerø

rød skogfrue Per Ole Halvorsen

I forbindelse med rullering av kommuneplanen til Kragerø kommune har FNF Telemark levert en høringsuttalelse hvor vi legger vekt på bevaring av viktige natur- og friluftsområder i kommunen.

Kragerø kommune er en av de vakreste skjærgårdskommunene i landet med over 490 idylliske øyer, skjær og holmer. Hvitveisøya Jomfruland er et yndet turmål og der finner man også en av landets bemannede fuglestasjoner som har vært i drift siden 1972. På fastlandet finner vi også tallrike natur- og friluftsområder. Kragerø er også en del av Geoparken Gea Norvegica og er kjent for sine mange mineraler. Den særegne geologien i området gjør også at vi finner et spesielt botanisk mangfold i kommunen som ikke finnes mange andre steder i landet. Dette spesielle plantelivet har kommunen derfor et spesielt ansvar for å ta vare på.

 

Kragerø

I kommuneplanen har det kommet flere forslag om ny bruk av arealer i kommunen. FNF Telemark har et ansvar for å påvirke de interessene og verdiene som er viktige for våre tilknyttede natur- og friluftsorganisajoner. Vi har derfor satt fokus på enkelte områder vi mener vil få direkte negative konsekvenser for natur- og friluftslivet i kommunen i vår høringsuttalelse til Kragerø kommune.

 

Ønske om utvidet steinbrudd 

 

Et av områdene vi har satt særlig fokus på er Valberghalvøya i nærheten av Kragerø sentrum. I dette området finner vi i dag steinbruddet Valberg pukkverk drevet av entreprenørselskapet NCC som nå har kommet med et forslag om en ytterligere utvidelse av bruddet. De ønsker i sitt forslag å omregulere området mellom bruddet og Bærøyfjorden fra landbruk-, natur,- og friluftsområde (LNF) til masseuttak. I praksis ønsker de at den bratte ryggen ut mot sjøen skal innlemmes som masseuttak.

 

Fagekspertene sier nei 

 

Konsulentfirmaet SWECO har i sin konsekvensutredning frarådet kommunen å ta inn forslaget fra NCC i arealdelen. I sin samlede vurdering står det svart på hvitt at: "Fjerning av buffer mot sjøen vil ha stor negativ effekt for landskap, natur og friluftsliv generelt."De peker på at fjellveggen i dag fungerer som en støybuffer inn mot Kragerø sentrum og at området i tillegg innehar viktige truede naturtyper og arter som vil bli negativt berørt om veggen fjernes.

 

Foto: Per Ole Halvorsen

Bergfrue (Saxifraga cotyledon) vokser helt nede i sjøkanten i nordre del av "skallet" ved bruddet og blir ofte kalt den vakreste planten i norsk flora. Planten ble i 1935 utpekt til Norges nasjonalplante. Østafjells finnes planten mest i fjellet, men bare sjelden i lavere strøk.

Foto: Per Ole Halvorsen

 

Natur- og friluftsorganisasjonene i Telemark sier nei 

 

FNF Telemark har vært i kontakt med flere ressurs- og fagpersoner i de frivillige organiasjoner som har lokal kunnskap om det berørte området. Vi har også vært i kontakt med Fylkesmannen i Telemark og andre ressurspersoner med kunnskap om Kragerøs natur. I vår høringsuttalelse til kommunen anbefaler vi sterkt at kommunen tar ut forslaget til NCC fra arealplanen og vi håper også at kommunestyret i Kragerø leser nøye gjennom det faggrunnlaget som ligger til grunn for vår og fagekspertenes anbefalning om å ikke utvide bruddet slik forslaget foreligger fra NCC.

 

rød skogfrue Per Ole Halvorsen

Rød skogfrue (Cephalanthera rubra) finnes også på Valberghalvøya. Planten er sterkt truet. Det har kun blitt funnet 40 forekomster av denne planten i Norge. 15 forekomster er forsvunnet eller trolig forsvunnet, i all hovedsak på grunn av moderne skogsdrift og nedbygging. Den vakre orkideen er derfor utpekt som en priorert art og vernet av Naturmangfoldsloven. Mer fakta om rød skogfrue finnes HER. Foto: Per Ole Halvorsen

 

Mer om saken i media: 

Nettsak på NRK Telemark: "Frykter "Frua" forsvinner"

Radioinnslag i NRK P1 Telemarkssendinga: "Strid om steinbrudd"

TV-innslag på NRK Østafjells: "Strid om steinknaus"