FNF Telemark ønsker jordkabel i Gjerpensdalen

Meen

I en høringsuttalelse fra FNF Telemark til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) anbefaler vi sterkt å legge jordkabel på den aktuelle strekningen i Gjerpensdalen. Dette anbefales både for den nye tiltaket, og for eksisterende ledning i området.  

 

Skagerak Nett AS har planer om å bygge en ny transformatorstasjon i Larvik og har derfor sendt konsesjonssøknad til NVE. For å forsyne den nye transformatorstasjonen i Larvik med strøm planlegges det ny 132 kV kraftledning til Dolven transformatorstasjon og ny 132 kV kraftledning gjennom Porsgrunn kommune frem til Meen transformatorstasjon i Skien kommune.

 

Meen

 

I høringsuttalelsen fra FNF Telemark sendt 16.10.15 til NVE I høringsuttalelsen fra FNF Telemark sendt 16.10.15 til NVE anbefaler vi sterkt å legge jordkabel som alternativ til luftledning på den aktuelle strekningen i Gjerpensdalen. Dette anbefales både for den nye tiltaket, og for eksisterende ledning i området. Vi understreker også viktigheten av at anleggsperioden legges utenfor hekketiden, i perioden etter at ungene er flyvedyktige og før territoriehevding og reirbygging tiltar. De fleste fugleartene bør ikke forstyrres i perioden medio april til og med 15.september.   

 

Dette er i tråd med anbefalinger fra konsekvensutredningen utført av Norconsult. Der står det blant annet: "Når det gjelder virkninger for fugl vil riving av den eksisterende luftledningen medføre at man fjerner en barriere langs en viktig trekkrute til og fra Børsesjø. Det vil si at etablering av jordkabel er svært positivt for fugl, og det medfører også at den foreslåtte jordkabelløsningen gjennom Gjerpendalen totalt sett er overveiende positiv for naturmiljøet. Det anbefales derfor sterkt at man går for jordkabel på denne strekningen, da de driftstekniske utfordringene heller ikke er store i og med at kabelen nærmest kun går over dyrka mark." 

Vipeflokk

Vipeflokk. Vipa (Vannelus vannelus) er rødlistet (nær truet) og hekker i Gjerpensdalen. Foto: Mariken Kjøhl

 

Gjerpensdalen er et av de viktigste områdene for trekkfugl i Telemark. Flere rødlistede arter trekker årlig gjennom området på grunn av nærheten til det nasjonalt viktige våtmarksområdet Børsesjø. Flere sårbare og sjeldne fuglearter hekker også i området. Området er også et viktig satsningsområde for Skien kommune innen nærfriluftsliv. Gjerpenhavna er under utvikling og vil bli et populært turområde med koblinger mot Ryggen og Vealøsområdet.

 

Steppehauk1

En rekke sjeldne arter trekker gjennom Gjerpensdalen, og området er et eldorado for rovfugl. Steppehauken er en svært sjelden gjest, som ble observert og avbildet ved Storemyr i Gjerpensdalen år. Foto: Mariken Kjøhl

 

Følgende FNF-organisasjoner i Telemark støtter høringsuttalelsen og har bidratt med viktige innspill: 

Norges jeger- og fiskerforbund, Telemark

Naturvernforbundet i Telemark

Telemark Botaniske Forening

Rovfuglgruppa i Telemark

Grenland Krets

Skien Turlag

4H Telemark

Porsgrunn og omegns turistforening