Stort engasjement på rovdyrkveld

Temakvelden5

Klarer jegere, bønder, rovdyrtilhengere, rovdyrmotstandere, dyrevernere og naturforvaltningen å møtes til felles dialog om rovdyrforvaltningen?  12.april satt vi oss ned i samme rom for å dele kunnskap og meninger i Bø i Telemark.

- I Telemark er det rene idyllen sammenlignet med ulvesonene i Hedmark!. Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund har deltatt i utallige debatter, og gruet seg ikke merkbart til kveldens debatt selv om både motstandere og tilhengere av rovdyrjakta var tilstede i salen. På hans venstre side satt hans arge motstander i media; Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet. For ikke lenge siden hadde naturverneren Håpnes gått krast ut i Telemarksavisene med overskriftene: "Nå må alle useriøse jegere snarest lukes ut" og "vil svarteliste jegere". Stemningen mellom dem to var allikevel overraskende sivilisert, selv om uenigheten kom frem senere i debatten.

 

Temakvelden2

Foreløpig idyll i panelet. Fra venstre: Espen Marker (SNO), Jørund A. Ruud (Rovviltnemda), Espen Farstad (NJFF), Arnodd Håpnes (Naurvernforbundet) og Olav Langåsdalen (Hjardal og Notodden bonde- og småbrukarlag). Mariken Kjøhl fra FNF Telemark ledet debatten. Foto: Bjørn Erik Lauritzen

 

Godt over 100 engasjerte telemarkinger hadde funnet veien til Høgskolen i Sørøst-Norge for å få med seg temakvelden om rovdyr, jakt og beite. Espen Marker, rovviltansvarlig i forvaltningsregion 2 i Statens naturoppsyn, startet med å introdusere sitt arbeid og ansvar i regionen, etterfulgt av Jørund A. Ruud som leder rovviltnemda i samme region. -Vi følger politisk vedtatte mål og skal så langt det går være nøytrale. Vi har egentlig fått en umulig oppgave når det er vedtatt at vi skal tilfredsstille et todelt mål om å gjøre både beitenæringen og de som ønsker å bevare levedyktige bestander av rovdyr fornøyde.

 

 Temakvelden5

Godt oppmøte i salen. Foto: Bjørn Erik Lauritzen 

 

Videre fortsatte Espen Farstad fra NJFF. -Jegerne er et av de viktigste verktøyene for å redusere konfliktnivået i rovviltforvaltningen. Vi må utdanne dyktige rovdyrjegere for å forvalte rovdyrene innenfor politisk gitte bestandsmål. Det er ikke slik at vi jegere er rovdyrhatere. Vi forvalter naturen og utdanner jegere som utøver jakt innenfor lovens rammer og ønsker ikke å bli forbundet med de som utøver kriminell jakt. Naturvernere og jegere må bli flinkere til å snakke sammen for å dempe konfliktnivået!

 

Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet ga tilhørerne en innføring i hvilke internasjonale forpliktelser vi har for å ta vare på rovdyrene i norsk natur. Ulv og andre dyr er en viktig del av artsmangfoldet, og vi har et ansvar for å ta vare på de marginale bestandene og de små flikene av intakt natur som vi har så lite av her til lands. - Vi må utvide rovdyrsonene , øke bestandsmålene og gi dyrene større plass for å opprettholde levedyktige bestander.

 

Espen Farstad og Arnodd Håpnes

Espen Farstad i NJFF (til venstre) og Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet møttes til rovdyrdebatt. Foto: Bjørn Erik Lauritzen.

 

Til slutt fikk vi en presentasjon fra heltidsbonden Olav Langåsdalen som representerte Hjartdal- og Notodden bonde- og småbrukarlag. -Det aller viktigste jeg produserer er kulturlandskap og biologisk mangfold. Det var ingen tvil om at han opplevde det som vanskelig å se for seg å drive småfeproduksjon i et landskap med flere rovdyr. -Dessuten er det mange av oss som er redd for rovdyra.  

 

Etter presentasjonene fikk publikum anledning til å stille spørsmål til paneldeltakerne. Det ble en følelsesladd, men respektfull sesjon, hvor alle lyttet uten forstyrrelser. Det er ingen tvil om at rovdyrdebatten er høyst levende også i Telemark, selv om vi ikke er en del av ulvesonen i Norge.

Temakvelden1

Tormod Svartdal, fylkesleder i Naturvernforbundet i Telemark, stilte spørsmål om muligheten for å flytte saueproduksjonen til de rovdyrefrie områdene på Vestlandet, siden det er tilnærmet umulig å få til en god forvaltning av både småfe og rovdyr i samme område. Foto: Bjørn Erik Lauritzen

 

Avslutningsvis ga fylkeskoordinator Mariken Kjøhl en generell oppfordring til alle organisasjoner og publikum om å fortsette dialogen med hverandre og hjelpe hverandre til å ikke medvirke i polariseringen av debatten. - I bunn og grunn er vi alle glad i naturen og ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet, selv om vi er uenige om fremgangsmåte i forvaltningen og har ulike interesser. Nå må vi slutte med personhets og grove anklagelser som fører til mer konflikt. Vi må opp av skyttergravene, snakke mer sammen og strebe mot en mer kunnskapsbasert debatt i tiden fremover.

 

Temakvelden3

Foto: Bjørn Erik Lauritzen