La den siste store elva i Øystre Slidre renne fritt!

Vinda - fossefall

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Vinda er den siste store elva i Øystre Slidre som fortsatt renner fritt. Vi ber om at den også i framtida får gjøre dette!

 

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot planene om utbygging av Vinda kraftverk fordi vi ønsker å ta vare på de store verdiene som er knyttet til elvelandskapet, naturmangfold og muligheter for friluftsliv i og ved elva. Det er vårt syn at vannkraftutbygging i dette området gir betydelige konflikter. Dette har utvilsomt blitt synliggjort gjennom det store lokale engasjementet mot utbygging og ved de nylige funnene av åtte utrydningstruede lavarter ved elva.

Ja til trivsel - nei til frislipp av vannscootere

Vannskuter og fugl

Nå på vinterstid lengter sikkert mange etter sommer i norske innsjøer og ved kysten. Men i år kan lyden av bølgeskvulp og fugler bli overdøvet av vannscootere i høy fart, helt innpå strender og svaberg: regjeringen vil oppheve dagens vannscooterfrie soner langs land.

Natur og friluftslivsorganisasjonene i Forum for natur og friluftsliv Oppland roper nå varsko: mer vannscooterkjøring vil gå på bekostning av alle de som bruker innsjøene og kysten som rekreasjonsområde. Flere vannscootere i høy fart nær land vil bety mer støy, flere konflikter og flere ulykker i innsjøer og i skjærgården ved havet. Den økte trafikken vil også gå hardt utover sårbare vannfuglbestander. Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange.

Vinda by night!

Vinda

 

I samarbeid med Vindas Venner inviterer vi alle til fakkelopptog mot kraftutbygging i Vinda-elva i Øystre Slidre - fredag 24. februar kl.18:00-19:30.

 
 
 

 


 

 

Konsesjonsrevidering av Aurdalsfjorden og Begna må gi bedre vilkår for naturverdier, landskap og friluftsliv

Begna

Aurdalsfjorden og Begnavassdraget er viktige deler av nær-naturområdet til mange og utbygging av vannkraft har påvirket områdets kvaliteter negativt for naturverdier og friluftsliv. Forum for natur og friluftsliv Oppland har tatt opp dette ved nylig høring for revisjon av konsesjonsvilkår – Aurdalsfjorden:

 

Vi vil spesielt belyse at tilstrekkelig gode miljøvilkår i vassdraget er meget viktig for den tilhørende naturlige koloniserte ørretbestanden i Begna. Denne bestanden har økologisk sett betydelig nasjonal verdi. Samtidig den også har stor betydning i en rekreasjons- og høstingsmessig sammenheng. Styrking av ørretbestanden er også viktig for å gjenskape gode oppvekstsvilkår for den norske ansvarsarten elvemusling. I tillegg til de negative miljøkonsekvensene belyst i revisjonskravet er vi også kjent med at vilkårene for ørretbestanden er svekket ved utbyggingen av Eid kraftverk. Samlet sett må derfor arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår for Aurdalsfjorden resultere i betydelige forbedringer for vassdragsmiljøet.

 

Vi mener derfor det er viktig at det gjennomføres en revisjon av konsesjonsvilkår for Aurdalsfjorden som gir betydelig bedre vilkår for naturverdier, landskap og friluftsliv.

 

La Vinda i Valdres leve!

Vinda

Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot NVEs positive innstilling om utbygging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune og oppfatter planene som meget kontroversielle. Vi viser til elvas status som vurdert til vern ved siste Supplering av verneplan for vassdrag og at den var innstilt til dette etter denne styringsgruppens vurdering. NVE uttalte også i samme forbindelse: «… mener det har en rekke kvaliteter knyttet til et urørt og variert vannsystem med vesentlige verneverdier".

Grønn flomsikring

Oppover Lågen ved Sel

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Forum for natur og friluftsliv Oppland har sendt inn høringsuttalelse til fylkeskommunen i forbindelse med planprogram for regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.

 

Planområdet har betydelige verdier for natur- og friluftslivsinteressene – i følge Fylkesmannen i Oppland er hovedvannstrengen i Gudbrandsdalslågen med Otta det vassdrag som representerer de største vannrelaterte verneverdier av naturfaglig art i Oppland. Vassdraget er stort og variert, noe som gir et sammenhengende vannsystem med stor variasjon i naturtyper og biotoper som f.eks. leve- og gyteområder for ulike fiskearter.

 

Varslede klimaendringer vil sannsynligvis gi hyppigere og større flomproblemer. Potensialet for flom i Lågen er i tillegg stort. Vi mener at tidligere flomsikringstiltak i Lågen har gitt effekt, men å gjennomføre tiltak for fullstendig å unngå storflom ikke vil være mulig. I Lågen bør man isteden akseptere at de flomutsatte arealene ikke skal tilrettelegges for nye byggearealer. Der det er jordbruksarealer bør man leve med at avlingene går tapt i blant og samtidig vurdere om noen flomutsatte arealer bør tilbakeføres til våtmark og elvesletter.

Et farvel til friluftslivet slik vi kjenner det?

Mountain_scootering_Finnmark - Wikimedia Commons

Den storstilte prøveordningen for fri snøscooterkjøring er lite annet enn en uhjemlet, irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget. Det er ulovlig og udemokratisk.

Les Frifo sin kronikk - http://www.nrk.no/ytring/et-farvel-til-friluftslivet_-1.11600214 

Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt er positivt for villreinen

Villrein - Foto - Per Jordhøi, Nina

Vi er positive til framlagte melding om oppstart av verneplanarbeid for tidligere Hjerkinn skytefelt og støtter dokumentets formuleringer om verneplanarbeidet. Melding om oppstart av verneplanarbeid for tidligere Hjerkinn skytefelt – høringsinnspill