Vindkraftverk kan true turområder, jaktterreng og natur i Valdres og Gudbrandsdalen

Vindkraft på Smøla

NVE ønsker å kartlegge informasjon om friluftslivsområder med regional verdi, og om regional bestandsutvikling for viktige arter. De tre analyseområdene i Oppland innbefatter store fjell- og skogsområder mellom Valdresflye og Gudbrandsdalen- og Ottadalen, mellom Tyin og Hemsedal og mellom Begnadalen og Hallingdal. Vår kunnskap er at nettopp betydelige deler av disse arealene har stor verdi for friluftslivet og er verdifulle for naturmangfold. Særlig viktig i denne sammenhengen er inngrepsfri natur, og i analyseområdene i fylket er det en rekke slike områder.

 

På bakgrunn av fjell- og skogsområdenes verdi og betydning for landskapsopplevelser i forbindelse med bruk til turer-, jakt-, og fiske, er planlegging av vindindustri i disse delene av analyseområdene meget konfliktfylt. I tillegg er uten tvil arealendringer den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til ulike arter. En natur med mindre mangfold av arter og naturtyper er mer sårbar for miljøendringer, som for eksempel klimaendringer. Natur- og friluftslivsorganisasjonene er opptatt av å bevare naturgrunnlaget i Norge og Oppland. Naturen er vårt grønne gull, og har stor verdi både for folkehelsa – og for det vi skal leve av i framtida. Det er mangelvare på store urørte naturområder i Europa. Vi mener på bakgrunn av dette, at de analyserte fjell- og skogsområdene må tas ut av det videre planarbeidet til NVE.

Vinda i Valdres får leve videre!

Vinda

Regjeringen har nå avslått konsesjon for Vinda kraftverk i Øystre Slidre.

 

En stor takk til alle som har stått på for elva!

 

Mer på - https://www.regjeringen.no/…/ingen-utbygging-av-…/id2618280/

Vi trenger rammer for hyttebygging i fjellet!

Hytter i fjellet

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland mener det er bekymringsverdig at Nordre Land kommune planlegger utbygging i urørte natur- og friluftslivsområder og i randsonen til Langsua nasjonalpark i forbindelse med 2. offentlig høring av Kommunedelplan for Synnfjell - øst. Planen legger opp til utbygging av et større antall nye hytter, og flere byggeområder er i konflikt med nasjonale målsetninger om bevaring av områder uten større tekniske inngrep.

 

Denne saken er et eksempel på behovet for en regional fjellgrense for hytter. Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under et stort utbyggingspress og vi trenger derfor å sette rammer for hyttebyggingen.

La den siste store elva i Øystre Slidre renne fritt!

Vinda - fossefall

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Vinda er den siste store elva i Øystre Slidre som fortsatt renner fritt. Vi ber om at den også i framtida får gjøre dette!

 

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot planene om utbygging av Vinda kraftverk fordi vi ønsker å ta vare på de store verdiene som er knyttet til elvelandskapet, naturmangfold og muligheter for friluftsliv i og ved elva. Det er vårt syn at vannkraftutbygging i dette området gir betydelige konflikter. Dette har utvilsomt blitt synliggjort gjennom det store lokale engasjementet mot utbygging og ved de nylige funnene av åtte utrydningstruede lavarter ved elva.

Hensynet til villreinen må veie tyngst ved vern av Hjerkinn skytefelt

Villrein - Foto - Per Jordhøi, Nina

Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare villrein som art. Områdene på Dovrefjell er definert som nasjonalt villreinområde. Restaureringsprosjektet i Hjerkinn skytefelt har stor betydning for det sirkulære trekket for villreinen rundt hele Snøhettamassivet og for å bedre villreinens mulighet for langsiktig overlevelse. Restaurering av området, inkludert veier, vil også gjenskape og forsterke andre viktige biotoper, blant annet våtmarker og rikmyr, som har stor betydning for planter, fugler og andre arter.

Konsesjonsrevidering av Aurdalsfjorden og Begna må gi bedre vilkår for naturverdier, landskap og friluftsliv

Begna

Aurdalsfjorden og Begnavassdraget er viktige deler av nær-naturområdet til mange og utbygging av vannkraft har påvirket områdets kvaliteter negativt for naturverdier og friluftsliv. Forum for natur og friluftsliv Oppland har tatt opp dette ved nylig høring for revisjon av konsesjonsvilkår – Aurdalsfjorden:

 

Vi vil spesielt belyse at tilstrekkelig gode miljøvilkår i vassdraget er meget viktig for den tilhørende naturlige koloniserte ørretbestanden i Begna. Denne bestanden har økologisk sett betydelig nasjonal verdi. Samtidig den også har stor betydning i en rekreasjons- og høstingsmessig sammenheng. Styrking av ørretbestanden er også viktig for å gjenskape gode oppvekstsvilkår for den norske ansvarsarten elvemusling. I tillegg til de negative miljøkonsekvensene belyst i revisjonskravet er vi også kjent med at vilkårene for ørretbestanden er svekket ved utbyggingen av Eid kraftverk. Samlet sett må derfor arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår for Aurdalsfjorden resultere i betydelige forbedringer for vassdragsmiljøet.

 

Vi mener derfor det er viktig at det gjennomføres en revisjon av konsesjonsvilkår for Aurdalsfjorden som gir betydelig bedre vilkår for naturverdier, landskap og friluftsliv.

 

Grønn flomsikring

Oppover Lågen ved Sel

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Forum for natur og friluftsliv Oppland har sendt inn høringsuttalelse til fylkeskommunen i forbindelse med planprogram for regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.

 

Planområdet har betydelige verdier for natur- og friluftslivsinteressene – i følge Fylkesmannen i Oppland er hovedvannstrengen i Gudbrandsdalslågen med Otta det vassdrag som representerer de største vannrelaterte verneverdier av naturfaglig art i Oppland. Vassdraget er stort og variert, noe som gir et sammenhengende vannsystem med stor variasjon i naturtyper og biotoper som f.eks. leve- og gyteområder for ulike fiskearter.

 

Varslede klimaendringer vil sannsynligvis gi hyppigere og større flomproblemer. Potensialet for flom i Lågen er i tillegg stort. Vi mener at tidligere flomsikringstiltak i Lågen har gitt effekt, men å gjennomføre tiltak for fullstendig å unngå storflom ikke vil være mulig. I Lågen bør man isteden akseptere at de flomutsatte arealene ikke skal tilrettelegges for nye byggearealer. Der det er jordbruksarealer bør man leve med at avlingene går tapt i blant og samtidig vurdere om noen flomutsatte arealer bør tilbakeføres til våtmark og elvesletter.

Et farvel til friluftslivet slik vi kjenner det?

Mountain_scootering_Finnmark - Wikimedia Commons

Den storstilte prøveordningen for fri snøscooterkjøring er lite annet enn en uhjemlet, irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget. Det er ulovlig og udemokratisk.

Les Frifo sin kronikk - http://www.nrk.no/ytring/et-farvel-til-friluftslivet_-1.11600214