Seminar om flerkulturelt friluftsliv

Sett av tirsdag 18. juni til et dagseminar om flerkulturelt friluftsliv i Bodø. Få et innblikk i arbeidet som legges ned i kommunen og hos frivillige organisasjoner, og bli inspirert til å starte aktiviteter og samarbeidstiltak lokalt.

Friluftslivets Uke 2019

Den 31. august til 8. september 2019 skal Friluftslivets uke markeres i hele landet! FNF Nordland kan bistå lag og foreninger til gjennomføring av arrangementer, turer og tiltak.

Forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregionen

Vannforvaltningsplanen for vannregion Nordland og Jan Mayen skal oppdateres for planperioden 2022 – 2027. Nordland fylkeskommune har vedtatt å legge forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregionen ut til høring og offentlig ettersyn.

Årsmøte 2019

FNF Nordlands årsmøte ble avholdt lørdag 23. februar.

Tilskudds- og søknadsmuligheter 2019

Frivillige lag og organisasjoner kan i disse dager søke tilskudd til prosjekter og tiltak.

Evalueringsrapport Tur- og treningskompis

Prosjektet er evaluert og her er evalueringsrapporten!

Innspill til regional plan for bærekraftig forvaltning av vannkraft

FNF Nordland har sendt uttalelse til planforslag til regional plan for bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland.

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider nå med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Les FNF Nordlands uttalelse til rammeplanen!

Innspill til søknad om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell

Elkem AS Salten Verk søker om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell. FNF Nordland og tilsluttete organisasjoner har deltatt på befaring og konsultasjoner med Nærings- og fiskeridepartementet som behandler søknaden.

Klage på vedtak om oppdrettslokalitet i Vegaøyan verdensarv

FNF Nordland har påklaget Fylkesrådets vedtak om å gi Marine Harvest Norway AS tillatelse til oppdrett i ved Rørskjæran i Vega kommune. Lokaliteten ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde.

Kommunedelplan for Engenbreen

Meløy kommune har revidert kommunedelplanen for Engenbreen. FNF Nordland forventer at det legges opp til et økologisk bærekraftig reiseliv. Det må ikke tillates aktiviteter og tiltak som kan skade miljøet, naturen eller endre landskapskarakteren.

Idèhefte fra Nordland fylkeskommune

tilflyttingprosjekt NFK

Nordland Fylkeskommune har laget et idèhefte fra prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet".

 

I heftet er det samlet gode eksempler og erfaringer, blant annet FNF Nordlands prosjekt "Integrering gjennom friluftsliv".

Aktiv nær deg

Vestvågøy kommune og Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF) med frivillige lag og foreninger ønsker å senke terskelen for å være aktiv og bidra til at enda flere kommer seg ut i naturen og i fysisk aktivitet i de daglige gjøremål. Rekrutering av "turkompiser" i nærmiljøområder blir et avgjørende tiltak i prosjektet.

Tur- og treningskompis

T&T Nordland

Prosjektet "Tur- og Treningskompis" er startet opp av Nordland idrettskrets og drives i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv og Valnesfjord Helsesportsenter. Nordland fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen bidrar med finansiering.