Informasjon og ressurser

Bevilgningsbrev fra Miljødirektoratet 2016 

FNF får støtte fra Miljødirektratet til driften av forumet. Bevilgningsbrevet forteller hva hvordan FNF skal bruke midlene de har fått fra direktoratet.

Les bevilgningsbrevet 

 

 

 

Rundskriv om miljøforvaltningens innsigelsespraksis 2016

Klima- og miljødepartementet har nylig publisert rundskrivet «Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis».

 

Hensikten med rundskrivet er å bidra til en mer helhetlig forvaltningspraksis og gi økt forutsigbarhet for kommunal arealplanlegging. Rundskrivet klargjør temavis hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning eller som av andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet innen kommunal arealplanlegging, og dermed gir grunnlag for innsigelse fra regional eller nasjonal myndighet.

Les rundskrivet