La Vinda i Valdres leve!

Vinda

Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot NVEs positive innstilling om utbygging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune og oppfatter planene som meget kontroversielle. Vi viser til elvas status som vurdert til vern ved siste Supplering av verneplan for vassdrag og at den var innstilt til dette etter denne styringsgruppens vurdering. NVE uttalte også i samme forbindelse: «… mener det har en rekke kvaliteter knyttet til et urørt og variert vannsystem med vesentlige verneverdier".

Viktige prinsipielle tema går på om vassdrag som tidligere har vært vernevurdert og fått dokumentert store verdier, uten videre kan utbygges til kraftproduksjon eller om disse i en situasjon med et stort nasjonalt kraftoverskudd isteden bør tas vare på for framtida.

 

En eventuell utbygging gir etter vår vurdering store inngrep i forhold til den begrensede produksjonen av ny kraft. Den samfunnsmessige nytten ved utbyggingen vil derfor være lav sammenlignet med tilsvarende verdier som elva i dag har av landskaps- og frilufts- og naturverdier. 

 

Vedrørende sumvirkninger og samlet belastning har området har høy opplevelsesverdi som et av få gjenværende dal- og naturområder lite preget av inngrep sammenlignet med øvrige deler av kommunen som i stor grad er preget av et langvarig høyt utbyggingspress. Det foreslåtte kraftverkets konsesjonsbehandling må derfor vurdere verdien i det å ha en gjenværende intakt verdifull vassdragsnatur i dette området i nærhet til Langsua nasjonalpark. NVE sin innstilling dokumenterer at naturmangfoldslovens krav til kunnskap om både sumvirkninger og samlet belastning ikke blir tilstrekkelig godt nok ivaretatt ved vassdragsutbygginger som denne i Vinda.