Seminar om villrein og høringsuttalelser

Villrein Olav Schrøder

FNF Agder og NJFF Aust-Agder inviterer til kort seminar om villrein på Bjåen turisthytte 28.-29.november.

Hovedmålet med seminaret er å bygge opp felles kunnskap om korleis vi gjennom høyringar, som direkte og indirekte gjeld villrein, kan bli flinkare til å skrive gode høyringssvar til det beste for villreinen.

 

Et delmål er også å sjå på høvet til å ha eit felles gruppe som kan hjelpe kvarandre til å utarbeide felles gode høyringssvar.

 

Vi vil også ta opp et konkret eksempel – det er nå høring på forvaltningsplaner på Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune. Vi ser nærmere på forslaget og de forvaltningsmål, retningslinjer og tiltak som er foreslått der.

 

Praktiske opplysningar:  

Fullpensjon: kr. 1500,-

Pris for lunsj måndag, middag måndag og lunsj tirsdag: kr. 300 pr. måltid.

Påmelding til FNF Agder på e-post agder@fnf-nett.no innan 20. november. Påmelding er økonomisk bindande. Spørsmål? Ring FNF Agder på 918 16 471.

 

Program 28.11. 

11.00    Oppmøte og innsjekking på Bjåen turisthytte.

12.00    Lunsj

12.45    Kva forpliktelsar har Norge når det gjelder villrein nasjonalt og internasjonalt?    Kor er dette nedfelt i lovverk og stortingsmeldingar?   Tor Punsvik Fylkesmannen i Agder.

14.00    Kva veit vi om villreinen i Setesdal Aust- og Vesthei når det gjelder når det gjelder utbreiing og kvar er flaskehalsane til villreinen? Olav Strand, NINA

14:45    Pause med kaffe og noe spisende til

15.00    Kor finn vi god informasjon om villreinen når vi skal skrive høyringssvar?  Tor Punsvik

16.00    Eit eksempel: Høring på forvaltningsplanen for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat. Alf Odden, verneområdeforvaltar SVR

17.00    Slutt for dagen

18.00    Middag på Nipasalen

20.00     Bildeforedrag om villrein av Kjell Erik Moseid. Naturfotograf og skribent.

 

Program 29.11. 

08.00    Frokost

09.00    En kort tur i villreinens rike der fotograf er reinsdyra. Olav Strand NINA

09.30   Kva meiner SNO er det viktigaste FNF kan bidra med for god forvaltning og for å sikre leveområda til villreinen? Reidar Sandal, SNO.

10.00    Kva ser grunneigarane som den største trusselen for villreinen? Sondov Bjåen grunneigar og villreinjeger.

10.20    Kva betyr det for Bykle kommune og ha store delar av områda sine innanfor område definert som område for villreinen i «heieplanen»? Ordfører i Bykle Jon Rolf Næss

10.40    Jarle Lunde, Sekretær i villreinnemda - oppgåver og status i pågåande arealplansaker

- Kva og kven er villreinnemda? Organisering og arbeidsmetode

- Status i viktige pågåande arealsaker: Bjørnevatn, kraftsaker/revisjon, kommuneplanar, E134 .

11.10    Bør vi lage ei gruppe der vi kan ha felles målsetting om å jobbe for det beste for å sikre leveområda til villreinen? Diskusjon. Trenger vi meir tid, tar vi det etter lunsj.

12.00    Lunsj og avreise.