Vellykket dialog på adventsseminaret

IMG_9545

Det var stort engasjement da rundt 40 oppmøtte diskuterte friluftsliv på turlagshuset torsdag kveld. 

 

Med bred deltakelse fra frivilligheten, kommunen, bedriftsidretten, FNF og friluftsrådet gikk ivaretakelse av friluftsarealene i Harstad som en rød tråd gjennom seminaret.

Øystein Normann fortalte hvordan både forsvaret, veier, landbruk, småkraftverk, støy, strandsonenedbygging og slitasje i sum reduserer friluftsarealene. Et av de viktigste verktøyene for å håndtere presset er gjennom kommuneplanens arealdel. Øystein Kanstad i kommunen fortalte om den rykende ferske arealdelen som nå skal ut på høring og oppfordret til innspill fra organisasjoner og allmennheten.

 

IMG_9528 IMG_9541   

 

Markagrense? 

FNF-koordinator Eivind Høstmark Borge viste eksempler på hvordan markagrensa i Tromsø spiller en viktig rolle i å ta vare på de bynære friluftsområdene. I tillegg til å være inntegnet på plankartet, har den stor symbolbetydning, forteller Borge, som også mener at grensa står sterkt blant politikere, administrasjon og befolkningen. Markagrense blir stadig mer vanlig i byer med sterkt press på arealer og er et nyttig verktøy for å bevare grøntområdene. Flere organisasjoner mener en bør se nærmere på mulighetene for markagrense i Harstad, sier Borge.

 

Brukerkonflikter for å løses 

God informasjon om allemannsretten og -pliktene, oppfordring til bruk av stivettreglene, møteplasser og aktiv tilrettelegging, er noen av momentene som ble trukket fram av DNTs fagsjef Eva Lill Kvisle. Siste utvei er reguleringer og forbud, noe som vil være mulig i noen sammenhenger, men en må også tåle et visst konfliktnivå og kunne ta hensyn til hverandre, sier Kvisle. Dagrun Weines i Harstad kommune sier seg enig, og har i sin skilting og merking fokus på å tilrettelegge for alle, også de brukergruppene som trenger det mest. Samtidig vil vi nå jobbe med å få til skilting fra bykjernen til Folkeparken, sier Weines, som tror dette vil kunne sluse enda flere ut i marka.

 

IMG_9551 IMG_9554

 

Nytt friluftsråd, nye muligheter 

Daglig leder i Midtre Hålogaland friluftsråd, Anne-Margrethe Roll, presenterte friluftsrådet og satsinger i tiden framover. Læring i friluft, et konsept for å få mer friluftsliv inn i skole og barnehage, vil bli prioritert, samt friluftsliv som verktøy i integrering av mindreårige flyktninger. Roll forteller at friluftsrådet også vil kunne bidra i å bevare friluftsområder gjennom statlig sikring i samarbeid med kommunen. Her har vi et stort potensial i Harstad, samt at det er mye penger å hente fra staten for tilrettelegging, sier Roll.  Arrangørene, Harstad Turlag, friluftsrådet og FNF, mener seminaret var en viktig møteplass for videre samarbeid og det ble knyttet nye kontakter for å ta vare på Harstads storslåtte friluftsarealer videre.

 

Se alle innlegg her:

 

Øystein Normann - Grøntområder under press

Øystein Kanstad - Slik ivaretas friluftsområdene i dag

Eivind Høstmark Borge - Markagrense noe for Harstad

Eva Lill Kvisle - Mulige brukerkonflikter i utmarka

Dagrun Weines - Skilting og friluftsarealer for alle

Anne-Margrethe Roll - Sikring som virkemiddel i friluftsarbeidet