Konsesjonsrevidering av Aurdalsfjorden og Begna må gi bedre vilkår for naturverdier, landskap og friluftsliv

Begna

Aurdalsfjorden og Begnavassdraget er viktige deler av nær-naturområdet til mange og utbygging av vannkraft har påvirket områdets kvaliteter negativt for naturverdier og friluftsliv. Forum for natur og friluftsliv Oppland har tatt opp dette ved nylig høring for revisjon av konsesjonsvilkår – Aurdalsfjorden:

 

Vi vil spesielt belyse at tilstrekkelig gode miljøvilkår i vassdraget er meget viktig for den tilhørende naturlige koloniserte ørretbestanden i Begna. Denne bestanden har økologisk sett betydelig nasjonal verdi. Samtidig den også har stor betydning i en rekreasjons- og høstingsmessig sammenheng. Styrking av ørretbestanden er også viktig for å gjenskape gode oppvekstsvilkår for den norske ansvarsarten elvemusling. I tillegg til de negative miljøkonsekvensene belyst i revisjonskravet er vi også kjent med at vilkårene for ørretbestanden er svekket ved utbyggingen av Eid kraftverk. Samlet sett må derfor arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår for Aurdalsfjorden resultere i betydelige forbedringer for vassdragsmiljøet.

 

Vi mener derfor det er viktig at det gjennomføres en revisjon av konsesjonsvilkår for Aurdalsfjorden som gir betydelig bedre vilkår for naturverdier, landskap og friluftsliv.

 
Begna

Vi ser derfor positivt på de innkomne revisjonskravene og vil gi vår støtte til at det gjennomføres tiltak i konsesjonsvilkårene i samsvar med disse:

 

"10.2.1 Endring av manøvreringsreglementet for Aurdalsfjorden.
Kommunene krever klarere regler for hvor raskt Aurdalsfjorden kan tappes og fylles, datofesting for når fjorden fylles opp om sommeren, og en øvre og nedre grense for sommervannstand."

 

"10.2.2 Nærmere bestemmelser om vannføringsendringer fra Bagn kraftverk. Kommunene krever at det utformes utfyllende regler for hvor raskt vannføringen kan reduseres og økes fra Bagn kraftverk. Kravet begrunnes i at endringene medfører skader på fisk, elvemusling og bunndyr, økte isulemper og frostrøyk, skader på kantvegetasjon og næringsvirksomhet. Noen av begrunnelsene vedrører forhold av privatrettslig karakter."

 

"10.2.3 Minstevannføring.
Kommunene krever at det innføres minstevannføring på strekningen Aurdalsfjorddammen-Bagn, og at det innføres en minstevannføring ved utløpet av Bagn kraftverk som er større enn dagens lavvannføring. Kravene er ikke tallfesta."