19.08.2019 "Det finnes ikke områder i Hordaland som er mest egnet for storskala vindkraft på land!"

Synfaring til Midtfjellet 19 august 2019 i regi av FNF Hordaland

Mandag 19.08.2019 arrangerte FNF Hordaland befaring til Midtfjellet Vindkraftanlegg for kommune- og fylkespolitikere. Befaringen ble gjennomført med midler fra Friluftslivets uke. Midtfjellet AS var formidable verter selv om arrangør og vertskap hadde ulikt syn på hvor stort bidrag landbasert vindkraft skal ta i de norske kraftsystemet. For fornybart er fremtiden. Men areal er en ikke-fornybar og begrenset ressurs. Avveiningene som må tas er krevende, men nødvendige. FNF Hordaland fremholder at innføring av effektive klimatiltak ikke kan vente, men det må være riktig medisin. Vi taper naturmangfold i et rekordstort tempo, drevet frem av tap av habitat og fragmentering. Da kan ikke fornybar arealkrevende kraftindustri som plasseres i intakte naturområder være en vesentlig del av løsningen.

Farger_FU_Logo-051

05.07.2019 Forum for natur og friluftsliv Hordalands innpill til kommune- og fylkesvalget 2019

"Frondøla at night", på Fronnes i Nærøyfjorden

Ingenting er viktigere enn sikre naturgrunnlaget. De fleste vet det, men i for liten grad har vi lyktes med en helhetlig politikk som sikrer naturgrunnlaget samtidig som vi utvikler samfunnet.

 

Trondhjemskonferansen er krystallklar, vi trenger endringer som transformerer samfunnets påvirkning på naturgrunnlaget ikke bare små inkrementelle endringer. Samtidig som vi er avhengig av internasjonale avtaler for å sikre at verden adresserer krisen for verdens naturmangfold som truer biosfærens livgivende tjenester, er vi også avhengig av lokale politikere som forstår hva som står på spill og som handler deretter.

 

Arealforvaltning er nøkkelen, og den er desentralisert i Norge - Innspillet leser du her 

06.05.2019 - Ungdommens fylkesutval

NordhordalandogGulen

Forum for natur og friluftsliv vil presentere organisasjonenes vurdering av Nasjonal ramme 6.5.

 

Presentasjonen finner man her

15.03.2019 "Mer kunnskap = Bedre forvaltning?"

Følg link for å få vite mer om hvordan mat forener alle bærekraftsmålene

Fredag 15.3 var det fagseminar på Litteraturhuset i Bergen. Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland ønsket å rette søkelyset på ny naturkartleggingsstandard Natur i Norge (NiN). Stortinget har bestilt mer kunnskap om naturen gjennom et økologisk kart av Norge. Naturtypekartlegging etter NiN er ryggraden i grunnkartet. Men hva er NiN, hvordan gjennomføres kartlegginger og hva kan det brukes til?  

Men først hvorfor trenger vi kartet? 

 

Seminaret ble støttet av midler fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune.

Internseminar i Naturvernforbundets vassdragsråd + demo på Torgallmenningen

Repparfjord demonstrasjon

15.-16.02 inntok Naturvernforbundets vassdragsråd Bergen. Seminaret hadde interne innledere og eksterne fra Vestlandsforskning, Norce (tidligere UniResearch LFI), Jeger- og Fiskerforbundet og Statkraft.  Med tema som spente fra BitCoin til veileder for vassdragsrevisjoner ble dette en flott og engasjerende samling. Vi fikk faktisk tid til å demonstrere mot sjødeponi i Repparfjorden også.

Artene forsvinnelse

Utsyn Blåmanen 29102017 NR

Artene forsvinner, og vi vet hvorfor. Mennesker tar for mye plass. Norge er i en situasjon hvor vi fremdeles har forholdsvis store områder igjen med intakt natur. Men også hos oss er mangfoldet truet av arealendringer. Stortinget bestilte i mai 2016 en forsterket innsats i arbeidet med et økologisk grunnkart for Norge med naturtyper, arter og landskapstyper.  Det trengs, men hva betyr det egentlig og hvordan vil et slikt verktøy bidra til en bedre forvaltning? 

Må vi ofre naturen for å redde klimaet?

vandvik

6. februar 2019, dag 0 på bærekraftskonferansen i Universitetsaulaen. Spørsmålet som henger i luften er «Må vi ofre natur, biologisk mangfold og ta risiko for å få kontroll på klimagassutslippene». Jeg er snart 38 år, ikke gammel, men samtidig voksen nok til å ha vært med på en del seminarer og fagdager. Få har føltes viktigere enn denne – hvorfor er det da halvfullt?

6.12.2018 - Nok et Opo reddet for denne gang

Elvadalen Opo Lofthus Foto Rodriguez BHT

Opovassdraget med utløp i Sørfjorden ved Lofthus blei likhet med sin navnebror med utløp i Odda vernet i landets aller første vernplan.

 

Etter at Stortinget åpnet for mindre utbygginger under 1 MW i vassdrag som er vernet mot vannkraftutbygginger i 2005 er det kommet mange søknader. Heldigvis har NVE behandlet disse restriktivt. Men i Nedre Seljestad som er en del av et av hovedløpene til Opovassdraget m/Låtefoss har NVE gitt konsesjon tidligere i år. Det er nå opp til OED å bestemme utfallet av innsigelsen Fylkesmannen hadde i den saken. FNF Hordaland har også påklaget Nedre Seljestad.

 

Men i dette Opovassdraget traff NVE blink -

" I vernede vassdrag kan nye anlegg bare tillates hvis hensynet til verneverdiene i vassdraget ikke taler imot. Etter NVEs vurdering er en etablering av Opo Ljosverk i strid med vannressursloven § 35. NVE avslår derfor søknaden om bygging av Opedal Ljosverk, jf. Vannressursloven § 35 1. ledd post 5 og 8. NVE mener at en gjennomføring av tiltaket vil svekke verneverdiene i vassdraget, og har lagt avgjørende vekt på å opprettholde kvaliteten på disse. Ytterligere avveiinger av fordeler og ulemper etter vannressursloven ville etter NVEs mening heller ikke ha oppfylt kravene etter vannressursloven § 25."

 

Hele bakgrunnen for vedtaket og andre saksdokumenter leser du her (til NVE sine sider)

21.11.18 -Rødliste for naturtyper 2018 er her!

Naturtyper 2018

Rødlisten er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med et bredt utvalg av eksperter og vitensklapelige institusjoner.

257ulike naturtyper er vurdert og rett i overkant av halvparten er friskmeldt - med andre ord er det liten eller ingen risiko for at disse går tapt.

 

Ingen naturtyper er tapt i løpet av de siste 50 årene men rundt 30% er vurdert som ulike grader av truet i forbidnelse med rødlisten 2018.

 

Hordaland er sammen med Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane de fylkene som har størst diversitet blant de truete naturtypene.

 

HVORFOR ER NATURTYPENE TRUET?

Forringelser (abiotiske faktorer) er den vanligste årsaken til rødlisting, for 57 naturtyper er eksempelvis jord- og skogbruk, veiutbygging eller tråling årsaker til at naturtypen er truet (C-kriterie). 53 naturtyper er rødlistet fordi mer enn 20% av totalarealet er gått tapt A- kriterie).

 

Mer informasjon om rødlisten og presentasjonene fra lanseringen finner man her:

https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper  

 

kriterier

01.11.2018 Regjeringen ønsker å verne nye områder

Timeglaset på nært hold - Gråsida, Voss kommune Foto: Hild F. Aase

Fylkesmennene skal nå foreslå konkrete områder for vern - det er aktuelt både med utvidelser av eksisterende og nye verneområder.

 

Bakgrunnen for prosessen er en evaluering som konkluderte med at vernede områder ikke i tilstrekkelig grad er representativ for det norske naturmangfoldet. Det er flott at Regjeringen nå følger opp stortingets bestilling av en supplerende "vernerunde" i naturmangfoldmeldingen.

 

Dersom noen brenner inne med gode ideer til områder som burde vært vernet så ta dette opp med din fylkesmann i dag!

 

Les mer om prosessen og målsetningen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/onsker-forslag-til-nye-verneomrader-fra-fylkesmennene/id2617622/

 

Så må vi alle passe på at arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land og utvelgelsen av mest egnede områder, ikke kommer i veien for arbeidet med supplerende vern.

 

6.9.2018 - Seminaret "fornybar fremtid på lag med naturen"

Synnøve Kvamme

Torsdagkveld på Litteraturhuset var det kveldsseminar/debattmøte med tittelen "Fornybar fremtid - på lag med naturen". Bakteppe er kartleggingen Norges vassdrags- og energidirektorat arbeider med for å identifisere landets mest egnete areal for vindkraftanlegg på land. Seminaret var gratis og ble støttet av midler til Friluftslivets uke.

 

Kanskje det viktigste poenget er at det finnes gode alternativ til arealkrevende utbygging av industrianlegg i de gjenværende naturperlene våre.

30.08.2018 Organisasjonene kaller på kommunene!

43 analyseområder nasjonalt - se mer på NVE sine sider

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Ornitologisk Forening, SABIMA, Naturvernforbundet og WWF har oversendt en oppfordring til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å komme med innspill til NVEs høring på Nasjonal ramme for vindkraft på land.

 

Det er per tid kartlagt 43 analyseområder som skal  analyseres videre og tallet på området som skal defineres som mest egnet for vindkraft vil ifølge direktoratet bli vesentlig lavere.

 

Er dine naturområder truet? Høringsfristen er 20. September.

 

Les hele brevet fra de nasjonale organisasjonene

 

14.08.2018: Kunnskapsbasert forvaltning vs. vikarierende argumentasjon 1-0

"Opo" Foto: Robert Henkel

August må være vannets måned i Hordaland , to uker før årsdagen for regjeringens historiske nei til vannkraftutbygging i Øystese frarådet Norges vassdrags- og energidirektorat den 14.08.2018 at det gis konsesjon til kraftverket med flomtunnel i det varig vernede Opovasdraget i Odda kommune.

 

Dette er en sak som oragnisasjonene i forumet i Hordaland har engasjert seg sterkt i. Det har vært en viktig prinsipiell sak, men ikke minst har det vært viktig å sikre en levende elv i Odda. Hvis ikke vern er varig så er det ikke vern!

FNF vikar 2.05.2018 - 30.06.2018

Lars ÅgrenLars Ågren er leder for Norsk Ornitolgisk forening Hordaland og sitter i styret i FNF Hordaland.

 

I perioden 2.5.2018 til 30.06.2018 vil Lars vikariere som FNF koordinator i Hordaland.

 

Epost: Hordaland@fnf-nett.no

Mobil: 417 65 906

25. - 26. april - Det er på Sotra det skjer

21.02.2018 Elvestuen leverer

Elvestuen

Endelig er det på plass. Genbanken for de unike populasjonene av laks og sjøaure i Hardangerfjorden vil nå ha sitt hjem i Ims. En levende genbank vil sikre at man ivaretar den genetiske variasjonen i de ulike populasjonene slik at utgangspunktet for å bygge populasjonene opp igjen når oppdrettsnæringen og forvaltningen har fått kontroll på rømminger og lakselus er så godt som mulig.

 

"Norge har et særskilt ansvar for villaksen. Derfor har regjeringen vedtatt å etablere en genbank for laksefiskbestandene i Hardanger. Slik sikrer vi at det vil være lokale bestander av vill laks og sjøørret i Hardangerfjorden også i framtiden, sier Elvestuen."

 

Les mer på Jeger- og Fiskerforbundet sine sider

 

Les mer på regjeringen.no

 

6.11.2017 - KPA stemning på friluftslivets hus

Kveldens innledere Hilde H. Erstad og Arnold Håland FOTO: Lars Ågren

En novemberkveld på Friluftslivets hus er som regel alltid hyggelig. Temakvelden om Bergen kommunes KPA rullering var ingen unntak. Stemningen var god, engasjementet nesten for høyt og vi opplevde kartløsninger som ikke helt spilte på lag. Heldigvis hadde vi innledere som evnet å formidle kunnskap og engasjement på en glimrende måte. Nå er det bare å brette opp ermene - det er nå jobben begynner. Vi skal utarbeide innspill til kommuneplanens arealdel. Klar ferdig gå!

6. november "KPA til kvelds"

Vil du vite mer om rulleringen av KPA? 

 

Vil du bidra til at natur og friluftsliv ivaretas?

 

Plan- og bygningsetaten presenterer planen med vekt på grønne. Etterfulgt av Arnold Håland fra NNI som trekker de lange linjene "fra grøntplan til KPA 2016 - 25 år med planer og naturmangfold"

 

Etter innlederne blir det tid til spørsmål og diskusjon og ikke minst litt kvelds

 

Arrangementet er åpent og gratis, men fint om man gir beskjed om man kommer:

melding til 40497074 eller hordaland@fnf-nett.no : "navn + organisasjon"

 

På kommunens sider finner man kunngjøringen som inkluderer saksdokumentene 

Kommune har også tilgjengeliggjort planen som en kartfortelling

Vellykket vassdragsseminar på Voss 26.08.2017

Silje Ask Lundberg

Naturvernlaget og utferdslaget inviterte til seminar. Tema var "Vassdragsvern og Flaum - kven har ansvar?"

 

Var du ikke på Voss denne dagen og vil vite mer? 

 

 

Øystesejubel

Øystesejubel - FOTO: Einar Sleire

Organisasjoner og enkeltmennesker har jobbet for å bevare vassdraget fri for inngrep i over 30 år. 28.08.2017 overprøvde Olje- og Energidepartement NVE sin innstilling fra 2015 og slo samtidig et slag for helhetlig forvaltning i tråd med nasjonale føringer.

2.08.2017- NVE ÅPNER FØRSTE VILKÅRSREVISJON I HORDALAND

Etter krav fra FNF Hordaland, fremmet 30.01.2015 og støttet av Eidfjord Kommune og Ulvik Herad, har NVE besluttet å åpne revisjonssak i Eidfjordvassdraget. Hovedkravet er bedre betingelser for androm fisk. FNF Hordaland er meget positiv til vedtaket og ser frem til å bidra for å sikre revisjonsprosessens hovedformål - miljøforbedringer.  

3.07.2017 - Nytt månedsbrev mai - juni

øystese - månedsbrevMånedsbrevet for mai og juni er tilgjengelig.

Månedsbrevet leser du her

 

I løpet av august forventes en endelig avgjørelse i konsesjonssøknadene i Øystesevassdraget. Derfor er førstesiden i månedsbrevet Sabimas plakatoppfordring til Olje- og Energidepartementet:

IKKE RØR!

Seminar "vassdragsvern og flom - hvem har ansvar?"

Bli med på seminar

26.08.2017 planlegger Utferdslaget og Naturvernlaget på Voss et seminar som belyser en utfordring som Voss står midt i. Når vernede vassdrag flommer, hvordan ivaretar vi liv og helse uten å redusere verneverdiene?

 

Les mer om seminaret og andre aktiviter på Voss denne helgen

Urørt natur - Hva er det egentlig verdt?

Uttalelser

20.04.2017 arrangerte Bergen og Hordaland Turlag i samarbeid med Naturvernforbundet, De Historiske, NCE Tourism og Fjord Norway et suverent seminar som i lys av stortingsmeldingen om reiseliv fokuserte på kjernen i det norske reiselivsproduktet - Naturen.

Vannforvaltning i Norge – hvor står vi og hvor går vi?

Vannforeningen inviterer til seminar 5.4.2017 Mer informasjon

FNF Hordaland holder innlegg på SRN sitt forkostseminar

27. mars har SRN fokus på Naturvern i det grønne skiftet -

mer om seminaret og påmelding

 

Nytt Månedsbrev - Februar 2017

månedsbrev

To nye naturreservat i Ullensvang Herad

Åkre og Vikane naturreservat

Kongen i statsråd vedtok 16. desember 2016 vern av 18 skogsområder. To av disse ligger i Ullensvang Herad i Hordaland. Åkre og Vikane naturrreservat ble vernet gjennom ordningen med frivillig vern.

 

Åkre og Vikane består av et stort skogsområde som er en av de eldste og minst påvirkede i Hordaland.

 

Mer om Åkre og Vikane i naturbase

 

Mer om Ullensvang i naturbase

Vaksdalpakken II er avslått!

Befaring - Fjellfossen - Vaksdal 2

FNF Hordaland har engasjert seg i høringsprosessen på Vaksdal II pakken som omfattet 4 kraftverk - Leirofossen, Steinsedalselvi, Fjellfossen og Nonstadgilet.

NVE har ikke gitt tillatelse til noen av utbyggingene. Dette er i tråd med våre tilrådinger. I dag er god dag for vassdragsvern i Vaksdal i kommune

 

Om prosjektene skriver NVE:

"Verknader for landskapet har vore det sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. Den viktigaste grunnen for avslaga, er at Fjellfossen og Leirofossen vil røre ved fossar av stor landskapsmessig betydning. og at terrenginngrepa ville blitt svært store og synlege ved Nonstadgilet, Steinsedalselvi og Leirofossen kraftverk

 

Mer informasjon

Ti fugler på taket er bedre enn en i hånden!

Spettmeis Foto: Frode Falkenberg

I helgen (28.1 og 29.1) går den store Hagefugltellingen 2017 av stabelen.

For å sikre at flest muilg kan delta, også skoler og barnehager er årets telling utvidet slik at man kan telle i uken før og uken etter.

 

Hvordan står det til med fuglene våre?

Hvordan påvirker klimaendringene artsammenstningen og distribusjonen av overvintrende fugler i Norge og Norden?

 

Vil du bli bedre kjent med fuglene du deler nabolag med? Les mer om hvorfor og hvordan på Norsk Ornitologisk Forening sine sider

Vern verneplanen!

Raundalselva - Nov-2016 Foto: FNF Hordaland

FNF Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland presenterte sine synspunkt på prosessen rundt Opovassdraget i Aftenposten 7. desember, samme dag som Stortinget åpnet for konsesjonsbehandling.

 

Unnskyld dem ikke - Aftenposten 7. desember 2016

 

Samme dag hadde "Alliansen for vern om dei verna vassdraga" et innlegg på trykk i Bergens Tidende.

 

Vern om dei verna vassdraga - Bergens Tidende 7. desember 2016

 

FNF Hordaland vil fortsette å følge opp denne saken i 2017.