Styret i FNF Hordaland

FNF Hordaland ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket. 

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret. 

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.  

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.   

 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

 

Styret velges av årsmøte og består av følgende personer:

Styremøter

Møter i styret til FNF Hordaland foregår i all hovedsak på dagtid, i Friluftslivets Hus i Marken. Styret møtes ca. 6 ganger per år, 3 møter om høsten og 3 om våren. Referat og sakslister fra møtene blir ikke publisert på nettsidene til FNF. Dersom du ønsker informasjon eller ønsker å spille inn saker til kommende eller styremøter som har vært avholdt, ta kontakt med FNF koordinator.

 

For 2019 avholdes alle styremøter på Friluftslivets hus i Tverrgaten med fast tidspunkt 12:00 - 14:00 på følgende datoer:

 

16. januar 

20. mars   

5. juni 

21.august 

16. oktober 

11. desember