Ja til trivsel, nei til frislipp av vannscootere!

Mølen93

I dag sendte et mangfold av  natur-og friluftsorganisasjonene i FNF Telemark et brev til kommunene i Telemark med klar beskjed. Si nei til frislipp av vannscootere i skjærgården vår!

Regjeringen foreslår å likestille vannscooter med fritidsbåt. Dette vil føre til flere vannscootere i høy fart nær land. Det vil være opp til hver enkelt kommune å innføre restriksjoner.  Målet er at regelverket skal bli enklere å håndheve for vannscooterkjørere. Spørsmålet er om endringen gjør det enklere å overholde hvis kommuner i samme geografiske område har ulikt regelverk.

 

Nå håper natur-og friluftsorganisasjonene i FNF Telemark at kommunene vil tenke seg nøye om. Vil den foreslåtte endringen være i kommunens interesse? Vi har sendt et brev til de 18 kommunene i Telemark, ordførere og miljørådgivere med 8 gode grunner til å ikke tillate mer vannscooterkjøring.

 

LES BREVET VÅRT TIL TELEMARKSKOMMUNENE HER.

 

Vi håper nå kommunene vil bidra til å skrive en høringsuttalelse til Klima-og miljødepartementet innen fristen 23. mars 2017, og at de lytter til de faglige argumentene om å beskytte viktig kystnatur og ta vare på friluftsinteressene i skjærgården vår.

 

Kajakk Foto Mikel Gonsholt

Vi vil verne om de allmenne natur- og friluftsverdiene i skjærgården vår, og ivareta hensynet og sikkerheten til de myke trafikantene. Foto: Mikel Gonsholt

 

Hettemåke5

Hettemåka har siden 1996 vært så godt som borte fra sjøfuglreservatene i Telemark. Økt menneskelig forstyrrelse i og nær hekkeplassene til sjøfugl vil få dramatiske konsekvenser for fuglelivet i skjærgården vår. Sjøfuglbestanden er nå under 50 % av hva den var i 1980. Foto: Mariken Kjøhl-Røsand

 

 

Nyttige kilder: 

 

Fauchald et al (2015). Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard. NINA-rapport 1161. 44.s.

 

Reinvang et al (2014) Evaluering av regelverk for vannscooter. VISTA 2014

 

Solvang, R. (2015). Tellinger av hekkende sjøfugler i Telemark 2015.