FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Forum for natur og friluftsliv Agder søker ny koordinator

FNF 2

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Agder? 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Agder har ledig 100% fast stilling som fylkeskoordinator.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

 

Søknadsfrist: 31. desember 2018

Besøk hos KLD

Besøk hos KLD

Daglig leder og koordinatorer fra landet over var på besøk hos Klima- og miljødepartementet i oktober.

 

Vi fikk anledning til å møte politisk ledelse ved politisk rådgiver Astrid Knutsen for å fortelle om arbeidet som KLD støtter landet over, og svare på spørsmål fra politisk ledelse.

FNF nasjonale høstsamling 2018

The gang

Årets høstsamling for FNF ble avholdt 17.-19. oktober i Oslo.

Første dag bestod av sosialt samvær, oppdatering siden sist, gjennomgang av administrative standarder og utveksling av tanker rundt regionreform for ansatte og styret i FNF.

 

De to neste dagene var spekket med oppdateringer, fagstoff og gruppearbeid. Vi jobbet med strategi plan for FNF, påvirkningsmuligheter politisk og administrativt og fikk høre om prosjektet EVAPLAN. Fagtemaene var vindkraft, stier og ferdselsårer. Vi var også på befaring til den nyåpnede DNT-hytta, Fuglemyrhytta.

 

Se presentasjonene fra samling her.

 

 

Gjerder i strandsonen må vike

300_5518

Det nytter å si ifra: Gjerder i strandsonen må vike for allemannsretten i Holmestrand. Saken har hatt nok en runde i systemet men landet ut til friluftslivets og allmennhetens fordel også denne gangen. Tvangsmulkt på 20 000+ venter om gjerdet ikke fjernes.

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Agder?

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Agder har ledig 100% fast stilling som koordinator.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Du som koordinator vil ha kontorfellesskap med andre natur- og friluftslivsorganisasjoner.

Lusegift skader naturen

I nyheitene no har vi igjen fått informasjon frå forskarar om at lusegifta som oppdrettsnæringa brukar, denne gongen hydrogenperoksid, sannsynlegvis har dramatiske konsekvensar for skalskifte til reke. Desse urovekkande opplysningane om lusegifta og skaldyra stemmer diverre litt for godt med det faktum at rekefiskarane i våre fjordar sluttar grunna at det er ikkje meir reke å fiske på. Det er jo eit paradoks at den kjente rekebåten ved bryggja i Molde (Metho) no er borte frå bybildet medan rekefiskaren driv i oppdrettsfrie farvatn (Oslofjorden). FNF Møre og Romsdal har i eit skriv den 20 sept 2018 til myndigheitene framsatt si bekymring for korleis kjemikaliebruken i oppdrettsnæringa er handsama av offentlege myndigheiter. Vi krev stopp i bruken av medikament som hindrar skalskifte eller på annan måte påverkar ville artar når slike medikament kan sleppe ut av merdene. Viss dette fører til at lakselusnivået blir uakseptabelt, må fiskevolumet reduserast slik at ein får kontroll. Det er heilt uaktuelt å utsetje havet for eksperiment slik som no, der økologien kan kollapse. Lusegift - uttale - 20 sept 2018

Gummigranulat ut i naturen er ikkje greitt

Kunstgressbaner med gummigranulat frå bildekk har blitt svært vanleg samstundes som at Miljødirektoratet fastslår at dette er den nest største kjelda til mikroplast ut i naturen i Norge i dag. Ved førespurnad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om dette gummigranulatet får vi opplyst at spreing av gummigranulat utanfor sjølve bana reknast som forsøpling og ikkje er lov. Vi får også opplyst av Fylkesmannen at kommunen har myndigheit til å krevje opprydding. Samstundes registrer vi at vår fylkeskommune fortsett å løyve midlar til kunstgrasbaner, seinast i år ved tilsagn om statstilskot (spelemidlar) til 15 baner i 12 kommunar i fylket vårt. Vi  har vald å følgje opp desse 12 kommunane med å plukke ut 1/2 tilfeldig utplukka eksisterande kunstgrasbaner for å sjekke korleis desse blir drifta.  Med heimel i miljøinformasjonslova har FNF Møre og Romsdal i brev den 16 okt. 2018 bede utvalde kommunar om dokumentasjon på korleis gummigranulatet blir behandla på konkrete kunstgrasanlegg (teke frå anleggsregisteret). 

 

Eks på kommunebrev; Brev til Haram kommune om kunstgrasbaner - 16 okt 2018

Vi trenger rammer for hyttebygging i fjellet!

Hytter i fjellet

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland mener det er bekymringsverdig at Nordre Land kommune planlegger utbygging i urørte natur- og friluftslivsområder og i randsonen til Langsua nasjonalpark i forbindelse med 2. offentlig høring av Kommunedelplan for Synnfjell - øst. Planen legger opp til utbygging av et større antall nye hytter, og flere byggeområder er i konflikt med nasjonale målsetninger om bevaring av områder uten større tekniske inngrep.

 

Denne saken er et eksempel på behovet for en regional fjellgrense for hytter. Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under et stort utbyggingspress og vi trenger derfor å sette rammer for hyttebyggingen.

Innspill til søknad om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell

Elkem AS Salten Verk søker om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell. FNF Nordland og tilsluttete organisasjoner har deltatt på befaring og konsultasjoner med Nærings- og fiskeridepartementet som behandler søknaden.

Kommunedelplan for Engenbreen

Meløy kommune har revidert kommunedelplanen for Engenbreen. FNF Nordland forventer at det legges opp til et økologisk bærekraftig reiseliv. Det må ikke tillates aktiviteter og tiltak som kan skade miljøet, naturen eller endre landskapskarakteren.

Bli med på Friluftslivets uke 2018!

Farger_FU_Logo-05121

Norsk Friluftsliv inviterer ditt lag/forening til å bli med på landets største friluftslivsfeiring: Friluftslivets uke 2018 – 1. - 9. september!

 

Friluftslivets uke har vært markert fra hver første helg i september siden 1993, og målet har hele tiden vært det samme: Skape større oppmerksomhet om friluftsliv i befolkningen og vise frem lag og foreningers innsats og tilbud.

Avslag for Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune

Kjørstad elva

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Kjørstadelva kraftverk til avslag. De tok dermed vår klage til følge. Dette er tilstor glede for organisasjonen at våre argumenter ble hørt.  Departementet mener at Kjørstadelva  kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold og landskap.

 

Foto: Hans Støvern

 

Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune- klagesak

Ulovlege søppelplassar - kva gjer vi ?

Det er eit fole fokus på forsøpling i tida. Mykje knytt til marin forsøpling og plast, men også knytt til kva som skjer på land og anna forsøpling enn plast. Jfr forureiningslova er det kommunane som skal handtere dei ulovlege søppelplassane. Vår erfaring er diverre at dette handterer kommunane veldig dårleg både knytt til kartlegging og at kommunane viser liten framdrift/resultat på dei søppelplassane som vi eller einskilde personar melder inn.

FNF Møre og Romsdal ber kommunane og dei interkommunale renovasjonsselskapa i fylket vurdere å bruke metoden som BIR no praktiserer i 8 kommunar rundt Bergen. FNF Møre og Romsdal med sine organisasjonar vil bidra med konkrete tips kor utfordringane med desse ulovlege søppelplassane er.

Brev til kommunane og dei interkomm renovasjonsselskapa - 30 april 2018

 

 

Idèhefte fra Nordland fylkeskommune

tilflyttingprosjekt NFK

Nordland Fylkeskommune har laget et idèhefte fra prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet".

 

I heftet er det samlet gode eksempler og erfaringer, blant annet FNF Nordlands prosjekt "Integrering gjennom friluftsliv".

Vipa er komen - våren er her

Mange kjenner både vipa og storspoven og ser desse som vårfuglar i syn og lyd. Dette er artar som har vore vanlege fuglar i Møre og Romsdal, men dei siste åra har dei blitt sjeldne. Me er usikker på kva tilbakegangen i bestandane skyldast. Om det er endringar i det landbruket her i landet eller forhold utanfor Norges grenser – eller kanskje begge deler?Vipe foto. Ingar Jostein Øien

Årsmøte FNF nasjonalt 3. mai 2018

fnf logo

Årsmøte i FNF nasjonalt avholdes torsdag 3. mai 2018, kl. 8:30 i Kunstnernes Hus, Atelier Felix,
Wergelandsveien 17, Oslo.

 

Innkalling og sakspapirer

 

 

FNF vårsamling 2018

~bilde.JPG

Vårens FNF-samling gikk av stabelen i Drammen. Hensikten med de nasjonale FNF samlingene er å gi landets fylkeskoordinatorer og det nasjonale styret faglig input og styrke det kollegiale samholdet i FNF.

 

 

To gode seminarer om vann

Apeltun vassdraget

Høsten 2017 var mange FNF organisasjoner og koordinatorer på to nyttige seminarer om vannforvaltning. Her følger notater og presentasjoner:

 

1. Seminar om restaurering av vassdrag og våtmark i Bergen 27 - 28 september, 2017

Dette er et årlig seminar ved Norsk Vannforening, Tekna og Miljødirektoratet

 

2. Seminar om revidering av konsesjonsvilkår ble holdt i Trondheim 3. november, 2017
v. Vannkoordinator hos SABIMA i samarbeid med flere nasjonale frivillige organisasjoner

 

Notater og foredragene finner du her.

Konferansen "Forskning i Friluft 2018"

Uten navn

Konferansen "Forskning i friluft 2018" avholdes i Tønsberg 5. OG 6. desember 2018


 

 

La den siste store elva i Øystre Slidre renne fritt!

Vinda - fossefall

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Vinda er den siste store elva i Øystre Slidre som fortsatt renner fritt. Vi ber om at den også i framtida får gjøre dette!

 

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot planene om utbygging av Vinda kraftverk fordi vi ønsker å ta vare på de store verdiene som er knyttet til elvelandskapet, naturmangfold og muligheter for friluftsliv i og ved elva. Det er vårt syn at vannkraftutbygging i dette området gir betydelige konflikter. Dette har utvilsomt blitt synliggjort gjennom det store lokale engasjementet mot utbygging og ved de nylige funnene av åtte utrydningstruede lavarter ved elva.

Hensynet til villreinen må veie tyngst ved vern av Hjerkinn skytefelt

Villrein - Foto - Per Jordhøi, Nina

Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare villrein som art. Områdene på Dovrefjell er definert som nasjonalt villreinområde. Restaureringsprosjektet i Hjerkinn skytefelt har stor betydning for det sirkulære trekket for villreinen rundt hele Snøhettamassivet og for å bedre villreinens mulighet for langsiktig overlevelse. Restaurering av området, inkludert veier, vil også gjenskape og forsterke andre viktige biotoper, blant annet våtmarker og rikmyr, som har stor betydning for planter, fugler og andre arter.

Sjikanøse stengsel - kommunane bryt friluftslova og forvaltningslova

FNF Møre og Romsdal sendte 22 jan. 2018 ut ei pressemelding til fylkets kommunar og media knytt til at kommunane ikkje svarer på brev/e-postar frå FNF knytt til sjikanøse stengsel. Dette er eit brot både på folkeskikk, forvaltningsskikk, forvaltningslova og friluftslova. FNF sendte med dette ein klar beskjed til kommunane at dei må ta ansvaret dei har for å sikre ferdselsretten til folk flest.

Inspirerende adventsseminar i Harstad

Turlagshuset Harstad

Engasjementet var stort da rundt 25 deltakere diskuterte friluftsliv for alle på turlagshuset i Harstad torsdag kveld.

 

Med bred deltakelse fra frivilligheten, kommuner, bedriftsidretten, UiT, FNF og friluftsrådet gikk inkluderende friluftsliv som en rød tråd gjennom seminaret.

Arbeid i Telemarks vassdrag

Tokkeåi6

Positive ting skjer i vassdragene i Telemark, men det gjenstår mye arbeid.