FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Den framtidige verdien av Hornelen er større utan ein Via ferrata der

Fri natur er ein viktig ressurs for turistnæringa i fylket og for Bremanger, og vil bli endå viktigare i framtida. derfor står ein Via ferrata-fri Hornelen som ein sterkare merkevare enn fjellet med eit slikt anlegg. Sjå over fylkesgrensa til Møre og Romsdal kva litt målretta marknadsføring av Romsdalseggen har ført til. Det burde ikkje vere vanskeleg å få marknadsført Hornelen på same måte, som "rein tur i fri natur".

 Hornelen

Kunstgrasbaner med gummigranulat som forureinar naturen

Plast som kommer på avveie i naturen, kan spreie miljø- og helseskadelege stoff. I tillegg bind plast/mikroplast til seg miljøgifter som allereie finnes i naturen og konsentrasjonen av miljøgifter kan mangedoblast. Plastpartikler kan difor vere helseskadelege og er ein kjelde til opptak av miljøgifter i organismar. FNF Møre og Romsdal har sendt ein uttale til kommunane i fylket om gummigranulat frå kunstgrasbaner som forureinar. I dette brevet uttaler vi at spreiing av gummigranulat ut i naturen/sjøen knytt til snømåking/drift av ei kunstgrasbane er i strid med forureiningslova og at kommunane må syte for å stoppe slik forureining straks. Vidare meiner vi at ein må vurdere anna oppbygging og fyllmasser i dei kunstgrasbanene som no er under planlegging. Heile uttalen sjå Brev til kommunane om kunstgrasbanar og gummigranulat - 6 feb 2017

 

Gummigranulat frå kunstgrasbane - foto Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 

La den siste store elva i Øystre Slidre renne fritt!

Vinda - fossefall

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Vinda er den siste store elva i Øystre Slidre som fortsatt renner fritt. Vi ber om at den også i framtida får gjøre dette!

 

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot planene om utbygging av Vinda kraftverk fordi vi ønsker å ta vare på de store verdiene som er knyttet til elvelandskapet, naturmangfold og muligheter for friluftsliv i og ved elva. Det er vårt syn at vannkraftutbygging i dette området gir betydelige konflikter. Dette har utvilsomt blitt synliggjort gjennom det store lokale engasjementet mot utbygging og ved de nylige funnene av åtte utrydningstruede lavarter ved elva.

Seminar - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus

friluftsorde

Natur- og friluftsforum for Oslo og Akershus i regi av OOF, FNF Oslo og FNF Akershus har gleden av å invitere til seminar om det nasjonale prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
onsdag 15. februar 2017, kl. 18:00.

 

Prosjektets formål, fremgangsmåte og erfaringer vil bli presentert.

Flere kommuner i Akershus har kommet godt i gang med prosjektet, og Oslo kommune er i startfasen. Målgruppen for seminaret er natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus som har en svært viktig rolle i å kvalitetssikre kartleggingen av friluftsområder i sitt nærmiljø.

 

Hensikten med seminaret er å dele kunnskap og erfaringer, samt gi muligheten til å stille spørsmål.

 

Ja til trivsel, nei til frislipp av vannskuter (Ferrari) på sjøen

Det er no til høyring eit forslag (høyringsfrist 23.03.2017) om å likestille vannskuter med fritidsbåt. Dette vil føre til fleire vannskutarar i høg fart nær land. For å synleggjere kva  revolusjon i hastigheit vi snakker om på sjøen er det gjort akselerasjons- og hastighetstester av vannskuter opp mot Ferriari og vannskuteren vinn (hastighet/akselerasjon på 120 knop(216 kmh)/2,9 sek).

 

FNF Møre og Romsdal har skrevet eit brev til kommunane i fylket og bede dei kome med ein uttale knytt til dette forslaget om frisleppet av vannskuter.

Forum for natur og friluftsliv meiner at Norge har ein av verdas flottaste kyster og vårt fylke er spesiell ved dei unike fjordane. Vi håper at kommunane vil bidra til å ta vare på trivselen og dei gode opplevelingane på og ved sjøen.    

Les brevet her: Brev til kommunane om vannskuter - 24 jan 2017

 

Vannskuter og fugl 

Vannseminar i FNF Agder 18.januar

DSC_0482

Det blir kveldsseminar i FNF Agder om vannforvaltningsplanene 18.januar kl.16. Temaer er hva som faktisk er vedtatt i planen, og noen av de prioriterte områdene som kalking og fremmede arter. I tillegg får vi høre om sjøørretprosjektet i Aust-Agder, og vi får møte de som jobber i vannregionmyndigheten.

Regionsamling for FNF i nord

IMG_9572

I forbindelse med årets adventsseminar møttes FNF fra Sør- og Nord-Trøndelag, Nordlad og Troms til en konstruktiv arbeidssamling i Harstad. Havbruk, motorferdsel og kraftsaker var blant temaene på dagsorden.

Vellykket dialog på adventsseminaret

IMG_9545

Det var stort engasjement da rundt 40 oppmøtte diskuterte friluftsliv på turlagshuset torsdag kveld. 

 

Med bred deltakelse fra frivilligheten, kommunen, bedriftsidretten, FNF og friluftsrådet gikk ivaretakelse av friluftsarealene i Harstad som en rød tråd gjennom seminaret.

Vern verneplanen!

Raundalselva - Nov-2016 Foto: FNF Hordaland

FNF Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland presenterte sine synspunkt på prosessen rundt Opovassdraget i Aftenposten 7. desember, samme dag som Stortinget åpnet for konsesjonsbehandling.

 

Unnskyld dem ikke - Aftenposten 7. desember 2016

 

Samme dag hadde "Alliansen for vern om dei verna vassdraga" et innlegg på trykk i Bergens Tidende.

 

Vern om dei verna vassdraga - Bergens Tidende 7. desember 2016

 

FNF Hordaland vil fortsette å følge opp denne saken i 2017.

Politiets beredskapssenter legges til Taraldrud i Marka

Taraldrud

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud, i Ski kommune. Området ligger innenfor Markagrensa og har vært et dårlig alternativ for natur- og friluftslivsinteressene.

 

Mange i Oppegård kommune er skuffet over vedtaket, ettersom dette er et nærfriluftsområde og inngangsport til Marka, for store deler av Oppegårds befolkning.

 

Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan og det innebærer at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, og som fastsetter planprogram og vedtar reguleringsplanen. Planområdet ligger i Marka, og Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse etter Markaloven til å igangsette planlegging. Det skal utarbeides en konsekvensutredning som belyser virkningene av utbyggingen for miljø og samfunn.

 

FNF Akershus var tilstede på et vellykket dialogmøtet mellom kommunene, forslagstiller og natur- og friluftsorganisasjonene Oppegård den 29. november 2016.

 

Les en oppsummering av saken og møtet

 

Les FNF Akershus uttalelse til planprogrammet

 

 

 

Seminar om villrein og høringsuttalelser

Villrein Olav Schrøder

FNF Agder og NJFF Aust-Agder inviterer til kort seminar om villrein på Bjåen turisthytte 28.-29.november.

La Vinda i Valdres leve!

Vinda

Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot NVEs positive innstilling om utbygging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune og oppfatter planene som meget kontroversielle. Vi viser til elvas status som vurdert til vern ved siste Supplering av verneplan for vassdrag og at den var innstilt til dette etter denne styringsgruppens vurdering. NVE uttalte også i samme forbindelse: «… mener det har en rekke kvaliteter knyttet til et urørt og variert vannsystem med vesentlige verneverdier".

Nyhetsbrev lansert!

Nyhetsbrev-makers

FNF Akershus, i samarbeid med FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd, lanserer nyhetsbrevet "Friluftsnytt"!

 

Friluftsnytt har som formål å informere om alle viktige høringssaker som berører natur og friluftslivet i Oslo, Akershus og OOFs øvrige medlemskommuner i nabofylkene Oppland og Buskerud. I tillegg ønsker vi også å informere om relevante og viktige kurs, seminarer o.l.

 

Les nyhetsbrevet

Les mer om nyhetsbrevet

 

Meld deg på nyhetsbrevet her: 

 

 

 

Friluftslova og sjikanøse stengsel

FNF Møre og Romsdal har i brev til kommunane i fylket informert om friluftslova og sjikanøse stengsel. Vi har bede kommunane rette merksemd på at å hindre lovleg ferdsel etter friluftslova ikkjer er greitt og må gjerast noko med. Vi har fulgt opp konkrete saker for å få desse sjikanøse stengsla fjerna slik at ålmenta ikkje blir hindra i å ferdast.

 

Informasjonsbrev: Informasjosbrev til kommunane om sjikanerande stengsel - 5 sept 2016

Eks på spesifikt brev om sjikanøst stengsel: Molde - Røbekk - førespurnad om sjikanøst stengsel 9 sept 2016

Privat skilt ved Røbekk

Ann Marit Rakstang Vikan frå Tingvoll fekk i dag «Friluftslivets ildsjelpris 2016»

Prisen vart i år delt ut for fjerde gong, til ei eldsjel som brukar tida si på å legge til rette for at andre skal få oppleve meir friluftsliv. Det er Norsk friluft som står bak utdelinga.

 

Ann Marit Rakstang Vikan frå Tingvoll seier ho deler prisen med heile 4H-organisasjonen.  4H er ein barne- og ungdomsorganisasjon, som har fokus på natur og menneske. Vikan har vore aktiv i 4H i 21 år, både i nærmiljøet i Tingvoll og på fylkesbasis.

 

Vikan er stolt over å få prisen, med ein pengesum på 50.000 kroner til friluftsføremål. Det skal brukast fornuftig. Vi må diskutere det i Grimstadhøgda 4H, seier Vikan. Grimstadhøgda 4H har bygd opp eit friluftsområde på Årsund i Tingvoll, med blant anna gamme, grillhytte, snikkarbod og naust. Ho kan love at pengane skal gå til noko som varer, som alle brukarane av området får nyte godt av.

 

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) som medlem i juryen seier at grunnen til at 4H fekk prisen, er at organisasjonen betyr mykje over heile landet.

"Vi har vald ein person som er bilete på anerkjenninga av heile 4H-bevegelsen. På Tingvoll har dei laga ein heil møteplass med mange aktivitetar for barn og unge". Han synest den store innsatsen til Ann Marit Rakstang Vikan er verdt ein pris.

 

Alle dei grøne frivillige organisasjonane i Møre og Romsdal gratulerer !

Bevar Øystesevassdraget

Frontbilde - opprop

9 av 10 vassdrag i Hordaland som kan bygges ut, er allerede bygget ut.

 

Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland samler støttespillere og inviterer alle som ønsker å bevare Øystesevassdraget til å signere oppropet.

 

Organisasjonene har også laget en film som viser noen av vassdragets kvaliteter

Nye funn av svært viktige naturverdiar - ivareta Øystesevassdraget urørt til glede for framtidige generasjonar

Klikk på bilde for å lese rapporten

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Hordaland med Bergen og Hordaland Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Naturvernforbundet i Hordaland har tatt inititativ til ei ny naturundersøking i nedre del av vassdraget. Biofokus har utført oppdraget og har gjort nye interessante funn i vassdraget. Undersøkinga dokumenterer fleire svært viktige og sårbare naturverdiar i Øystesevassdraget.

 

Vassdragsseminar i Øystese 2-4 september 2016

Øystesevassdraget - Foto: Torill Refsdal Aase

Vassdragsvernrådet i Naturvernforbundet og lokallagene i Naturvernforbundet Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund har tatt initiativ til vassdragsseminar i Øystese, 2-4. september 2016.

Vi håper du har anledning til å være med oss disse dagene i vakre og naturskjønne Hardanger.

Vi vil ha pulsen tilbake i elva!

Tokkeåi6

Sportsfiskerne i Telemark er bekymret. «Vi ønsker ikke å fjerne vannkraftproduksjonen, men vi vil ha livsbetingelsene for storørreten tilbake!»

Auke i transport skal skje ved kollektiv transport, gåing og sykling

FNF Møre og Romsdal har saman med Sylistenes landsforening kome med ein uttale til forslag til ny E39 Bolsønes-Fuglset i Molde kommune. Vi ønskjar med vårt innspel å gjere det enklare å velge miljøvenlege transportmetoder, og at det skal finnast eit reelt alternativ til å benytte motoriserte kjøretøy for å kunne kome seg til og fra jobb, skule og fritidsaktiviteter. Vi er ikkje samde i forslaget om ein firefelts veg frå Årø og inn mot sentrum, og at E39 blir lagt gjennom byområdet. Vi har bede om at det må utarbeidast ein alternativ transportplan før kommuneplanen blir vedteken. Subsidiært ønskjer vi at det blir gjort utbetringar på diverse punkt i den plana som no er til høyring. For heile teksta, sjå Uttale til deltaljregulering E39 - Bolsønes Fuglset - pr 26 mai 2016

 

 

Vegdirektøren om sykkel