FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

FNF har fått ny profil

fnflogo-forside

På høstsamlinga forrige uke ble den nye profilen til FNF lansert.

Den nye profilen vil også tas i bruk på våre splitter nye nettsider som lanseres rundt årsskifte.

 

SE PROFILEN HER

 

Høstsamling for FNF 2019

Det er igjen klart for å samle alle FNF i landet.

Samlingen finner sted i Oslo 16. - 18. oktober.

Koordinatorene skal være tilstede hele samlingene og  fylkesstyrerepresentanter er invitert til dagene 17.-18. oktober.

 

Program FNF samlingen høst 2019

 

Påmelding innen 30. september

Meld deg på her

 

 

 

 

Administrasjonsleder for FNF søkes!

fnf logo

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) søker Personal- og administrasjonsansvarlig (Administrasjonsleder). Administrasjonsleder er i tittelen ansvarlig for den daglige driften av FNF. Dette innbefatter både driftsoppgaver, økonomioppgaver samt utviklingsoppgaver som er bestemt av styret.

 

Frist: 3. oktober 2019

 

Se annonsen på Finn.no her

Vil du jobbe med natur og friluftsliv?

Bilde Fuke

Vil du jobbe med natur og friluftsliv?

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Telemark har ledig stilling som koordinator.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå.

 

 

 

Besøk hos KLD

Besøk hos KLD

Daglig leder og koordinatorer fra landet over var på besøk hos Klima- og miljødepartementet i oktober.

 

Vi fikk anledning til å møte politisk ledelse ved politisk rådgiver Astrid Knutsen for å fortelle om arbeidet som KLD støtter landet over, og svare på spørsmål fra politisk ledelse.

FNF nasjonale høstsamling 2018

The gang

Årets høstsamling for FNF ble avholdt 17.-19. oktober i Oslo.

Første dag bestod av sosialt samvær, oppdatering siden sist, gjennomgang av administrative standarder og utveksling av tanker rundt regionreform for ansatte og styret i FNF.

 

De to neste dagene var spekket med oppdateringer, fagstoff og gruppearbeid. Vi jobbet med strategi plan for FNF, påvirkningsmuligheter politisk og administrativt og fikk høre om prosjektet EVAPLAN. Fagtemaene var vindkraft, stier og ferdselsårer. Vi var også på befaring til den nyåpnede DNT-hytta, Fuglemyrhytta.

 

Se presentasjonene fra samling her.

 

 

Husbrenning og anna brenning

Statens vegvesen (SVV) har bestemt at 26 stk boligar og andre bygningar som er innløyst i høve med bygging av ny E39 Lønset-Hjelset skal brukast som øvelseobjekt for brannmyndigheitene. Dei grøne organisasjonane i fylket har i eit brev til SVV peika på kva negative konsekvensar brenning har for folk og natur. Vi meiner at å spreie miljø- og helseskadelege stoff på den måten er uheldig og verkar negativt inn på folks haldning til brenning av avfall. FNF Møre og Romsdal ber Statens Vegvesen om å gjere greie for kva slags vurderingar som er gjort i høve til brenning av dei 26 bygningane på ny E39 Lønset-Hjelset. Vidare ber vi om å få innsyn i avtalen gjort mellom partane og kva økonomi som ligg i dette.

Sjå: Brev til Statens vegvesen om brenning av hus - 21 okt 2019

 

Brenning kr 40 000 - riving kr 140 000 på Brokelandsheia

UTMARKA ER FOR ALLE, SJØLV I JAKTTIDA

FNF Møre og Romsdal legg fram ei pressemelding før jakta:

 

Hausten ei fantastisk fin tid for å hauste av naturens goder. Det vere seg bær, sopp eller andre gode eller berre vere ute på tur. Med hausten kjem au jakta og no på søndag 1 september starta hjortejakta. Diverre er det somme jegermiljø som meiner at skogen er berre til for jakt på hausten. Dette kan gi seg utslag i kjefting på turgåarar eller skilting for å skremme turfolket ut av skogen.Vår unike Friluftslov gir alle lov til å vere ute i utmarka, også på hausten. Skilting og utilbørleg adferd med hensikt å skremme andre enn jegarar ut av skogen er ulovleg jfr denne loven. Friluftsorganisasjonane vil oppfordra alle brukarar av naturen vår til å ta omsyn til kvarandre og gi plass til alle – GOD HAUST, INNHAUSTING OG SKITT JAKT   Jaktskilt

Bli med på Friluftslivets uke!

Farger_FU_Logo-05121

Norsk Friluftsliv inviterer ditt lag/forening til å bli med på landets største friluftslivsfeiring "Friluftslivets uke" første uken i september!

 

Friluftslivets uke har vært markert fra hver første helg i september siden 1993, og målet har hele tiden vært det samme: Skape større oppmerksomhet om friluftsliv i befolkningen og vise frem lag og foreningers innsats og tilbud.

Gondolbane på toppane i Romsdalsalpane ?

No er det til høyring ei reguleringsplan som legg til rette for å byggje ei gondolbane frå Åndalsnes opp til Nesaksla samt diverse sørvisanlegg på Nesaksla. Forum for Natur og Friluftsliv synes det er viktig å sikre eit naturvenleg friluftsliv i Noreg for framtida, og det er viktig at reiselivssatsinga blir meir berekraftig og dermed meir naturbasert enn ho har vore til no. Vi trur at Romsdalseggen som no er eit sentralt turmål i nasjonal- og internasjonal samanheng, vil bli forringa av gondolbana.  Vi rår difor Rauma kommune til å ikkje tillate bygging av gondolbane m.m. slik det her er omsøkt. 

sjå Uttale til detaljregulering gondolbane Åndalsnes - 4 juli 2019

 Romsdalseggen - frå DNT Romsdal (Foto Line H. Braute)

Friluftsliv er gratis

FNF Møre og Romsdal bryr seg mellom anna om ålmenta sine rettar samt gratisprinsippet i vår friluftslov. Vi ser at på ein del turparkeringsplassar i fylket vårt er det krevd inn p-avgift. Vi har no bede to kommunar i fylket (Vestnes og Gjemnes) gjere turparkeringa på dei statleg sikra parkeringsplassane på Ørskogfjellet og Fursetfjellet i Gjemnes kommune gratis. Vestnes kommune har allereie svara positivt på dette og vil avslutte betaling for turparkering på Ørskogfjellet.  

 

Brev til Vestnes kommune om p-avgift - 5 april 2019

Brev til Gjemnes kommune om p-avgift på Fursetfjellet - 3 juni 2019

Seminar om flerkulturelt friluftsliv

Sett av tirsdag 18. juni til et dagseminar om flerkulturelt friluftsliv i Bodø. Få et innblikk i arbeidet som legges ned i kommunen og hos frivillige organisasjoner, og bli inspirert til å starte aktiviteter og samarbeidstiltak lokalt.

Vind og forsvinn - tap av norsk natur

Vindkraftanlegg med veiskjæringer

Vindkraftutbygging føyer seg inn i en allerede lang rekke av dramatiske og arealkrevende inngrep i norsk natur. En natur som har fått tildelt en tålegrense basert på menneskets premisser, kan nå bli en arena for storstilt nedbygging, baserte på en høyst usikker klimaeffekt.   

Lusegift skader naturen

I nyheitene no har vi igjen fått informasjon frå forskarar om at lusegifta som oppdrettsnæringa brukar, denne gongen hydrogenperoksid, sannsynlegvis har dramatiske konsekvensar for skalskifte til reke. Desse urovekkande opplysningane om lusegifta og skaldyra stemmer diverre litt for godt med det faktum at rekefiskarane i våre fjordar sluttar grunna at det er ikkje meir reke å fiske på. Det er jo eit paradoks at den kjente rekebåten ved bryggja i Molde (Metho) no er borte frå bybildet medan rekefiskaren driv i oppdrettsfrie farvatn (Oslofjorden). FNF Møre og Romsdal har i eit skriv den 20 sept 2018 til myndigheitene framsatt si bekymring for korleis kjemikaliebruken i oppdrettsnæringa er handsama av offentlege myndigheiter. Vi krev stopp i bruken av medikament som hindrar skalskifte eller på annan måte påverkar ville artar når slike medikament kan sleppe ut av merdene. Viss dette fører til at lakselusnivået blir uakseptabelt, må fiskevolumet reduserast slik at ein får kontroll. Det er heilt uaktuelt å utsetje havet for eksperiment slik som no, der økologien kan kollapse. Lusegift - uttale - 20 sept 2018

Gummigranulat ut i naturen er ikkje greitt

Kunstgressbaner med gummigranulat frå bildekk har blitt svært vanleg samstundes som at Miljødirektoratet fastslår at dette er den nest største kjelda til mikroplast ut i naturen i Norge i dag. Ved førespurnad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om dette gummigranulatet får vi opplyst at spreing av gummigranulat utanfor sjølve bana reknast som forsøpling og ikkje er lov. Vi får også opplyst av Fylkesmannen at kommunen har myndigheit til å krevje opprydding. Samstundes registrer vi at vår fylkeskommune fortsett å løyve midlar til kunstgrasbaner, seinast i år ved tilsagn om statstilskot (spelemidlar) til 15 baner i 12 kommunar i fylket vårt. Vi  har vald å følgje opp desse 12 kommunane med å plukke ut 1/2 tilfeldig utplukka eksisterande kunstgrasbaner for å sjekke korleis desse blir drifta.  Med heimel i miljøinformasjonslova har FNF Møre og Romsdal i brev den 16 okt. 2018 bede utvalde kommunar om dokumentasjon på korleis gummigranulatet blir behandla på konkrete kunstgrasanlegg (teke frå anleggsregisteret). 

 

Eks på kommunebrev; Brev til Haram kommune om kunstgrasbaner - 16 okt 2018

Vi trenger rammer for hyttebygging i fjellet!

Hytter i fjellet

Sju natur- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv Oppland mener det er bekymringsverdig at Nordre Land kommune planlegger utbygging i urørte natur- og friluftslivsområder og i randsonen til Langsua nasjonalpark i forbindelse med 2. offentlig høring av Kommunedelplan for Synnfjell - øst. Planen legger opp til utbygging av et større antall nye hytter, og flere byggeområder er i konflikt med nasjonale målsetninger om bevaring av områder uten større tekniske inngrep.

 

Denne saken er et eksempel på behovet for en regional fjellgrense for hytter. Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under et stort utbyggingspress og vi trenger derfor å sette rammer for hyttebyggingen.

Innspill til søknad om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell

Elkem AS Salten Verk søker om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell. FNF Nordland og tilsluttete organisasjoner har deltatt på befaring og konsultasjoner med Nærings- og fiskeridepartementet som behandler søknaden.

Kommunedelplan for Engenbreen

Meløy kommune har revidert kommunedelplanen for Engenbreen. FNF Nordland forventer at det legges opp til et økologisk bærekraftig reiseliv. Det må ikke tillates aktiviteter og tiltak som kan skade miljøet, naturen eller endre landskapskarakteren.

Avslag for Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune

Kjørstad elva

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Kjørstadelva kraftverk til avslag. De tok dermed vår klage til følge. Dette er tilstor glede for organisasjonen at våre argumenter ble hørt.  Departementet mener at Kjørstadelva  kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold og landskap.

 

Foto: Hans Støvern

 

Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune- klagesak

Ulovlege søppelplassar - kva gjer vi ?

Det er eit fole fokus på forsøpling i tida. Mykje knytt til marin forsøpling og plast, men også knytt til kva som skjer på land og anna forsøpling enn plast. Jfr forureiningslova er det kommunane som skal handtere dei ulovlege søppelplassane. Vår erfaring er diverre at dette handterer kommunane veldig dårleg både knytt til kartlegging og at kommunane viser liten framdrift/resultat på dei søppelplassane som vi eller einskilde personar melder inn.

FNF Møre og Romsdal ber kommunane og dei interkommunale renovasjonsselskapa i fylket vurdere å bruke metoden som BIR no praktiserer i 8 kommunar rundt Bergen. FNF Møre og Romsdal med sine organisasjonar vil bidra med konkrete tips kor utfordringane med desse ulovlege søppelplassane er.

Brev til kommunane og dei interkomm renovasjonsselskapa - 30 april 2018

 

 

Idèhefte fra Nordland fylkeskommune

tilflyttingprosjekt NFK

Nordland Fylkeskommune har laget et idèhefte fra prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet".

 

I heftet er det samlet gode eksempler og erfaringer, blant annet FNF Nordlands prosjekt "Integrering gjennom friluftsliv".

Vipa er komen - våren er her

Mange kjenner både vipa og storspoven og ser desse som vårfuglar i syn og lyd. Dette er artar som har vore vanlege fuglar i Møre og Romsdal, men dei siste åra har dei blitt sjeldne. Me er usikker på kva tilbakegangen i bestandane skyldast. Om det er endringar i det landbruket her i landet eller forhold utanfor Norges grenser – eller kanskje begge deler?Vipe foto. Ingar Jostein Øien

Årsmøte FNF nasjonalt 3. mai 2018

fnf logo

Årsmøte i FNF nasjonalt avholdes torsdag 3. mai 2018, kl. 8:30 i Kunstnernes Hus, Atelier Felix,
Wergelandsveien 17, Oslo.

 

Innkalling og sakspapirer

 

 

FNF vårsamling 2018

~bilde.JPG

Vårens FNF-samling gikk av stabelen i Drammen. Hensikten med de nasjonale FNF samlingene er å gi landets fylkeskoordinatorer og det nasjonale styret faglig input og styrke det kollegiale samholdet i FNF.

 

 

To gode seminarer om vann

Apeltun vassdraget

Høsten 2017 var mange FNF organisasjoner og koordinatorer på to nyttige seminarer om vannforvaltning. Her følger notater og presentasjoner:

 

1. Seminar om restaurering av vassdrag og våtmark i Bergen 27 - 28 september, 2017

Dette er et årlig seminar ved Norsk Vannforening, Tekna og Miljødirektoratet

 

2. Seminar om revidering av konsesjonsvilkår ble holdt i Trondheim 3. november, 2017
v. Vannkoordinator hos SABIMA i samarbeid med flere nasjonale frivillige organisasjoner

 

Notater og foredragene finner du her.