FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Opovassdraget - Vern må være nok!

Verneplan for vassdrag (1973)

Midt i en prosess initiert av NVE hvor Multiconsult er engasjert for å sikre lokal medvirkning og kartlegging av ulike alternativ for flomsikring av Vossovassdraget og Opovassdraget, stoppes det hele med en pressemelding 28. oktober.  34 dager før mulighetsstudien skal leveres kommer regjeringens proposisjon om varig flomvern av Opo. Proposisjonen inneholder et tiltak: konsesjonsbehandling.

 

Departementet har fattet vedtak uten å ivareta saksopplysningsprinsippet, jf. forvaltningsloven § 17 «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes».

 

Verneplan for vassdrag omfatter 389 vassdrag som utgjør et representativt utsnitt av norsk vassdragsnatur. FNF viser til at verneplan for vassdrag først og fremst er et vern mot kraftutbygging. Er ikke dette nok for at stortinget ser at en først må prøve andre flomtiltak i Opo?

 

Les mer om saken her  

Seminar om villrein og høringsuttalelser

Villrein Olav Schrøder

FNF Agder og NJFF Aust-Agder inviterer til kort seminar om villrein på Bjåen turisthytte 28.-29.november.

La Vinda i Valdres leve!

Vinda

Forum for natur og friluftsliv Oppland går imot NVEs positive innstilling om utbygging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune og oppfatter planene som meget kontroversielle. Vi viser til elvas status som vurdert til vern ved siste Supplering av verneplan for vassdrag og at den var innstilt til dette etter denne styringsgruppens vurdering. NVE uttalte også i samme forbindelse: «… mener det har en rekke kvaliteter knyttet til et urørt og variert vannsystem med vesentlige verneverdier".

Nyhetsbrev lansert!

Nyhetsbrev-makers

FNF Akershus, i samarbeid med FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd, lanserer nyhetsbrevet "Friluftsnytt"!

 

Friluftsnytt har som formål å informere om alle viktige høringssaker som berører natur og friluftslivet i Oslo, Akershus og OOFs øvrige medlemskommuner i nabofylkene Oppland og Buskerud. I tillegg ønsker vi også å informere om relevante og viktige kurs, seminarer o.l.

 

Les nyhetsbrevet

Les mer om nyhetsbrevet

 

Meld deg på nyhetsbrevet her: 

 

 

 

Friluftslova og sjikanøse stengsel

FNF Møre og Romsdal har i brev til kommunane i fylket informert om friluftslova og sjikanøse stengsel. Vi har bede kommunane rette merksemd på at å hindre lovleg ferdsel etter friluftslova ikkjer er greitt og må gjerast noko med. Vi har fulgt opp konkrete saker for å få desse sjikanøse stengsla fjerna slik at ålmenta ikkje blir hindra i å ferdast.

 

Informasjonsbrev: Informasjosbrev til kommunane om sjikanerande stengsel - 5 sept 2016

Eks på spesifikt brev om sjikanøst stengsel: Molde - Røbekk - førespurnad om sjikanøst stengsel 9 sept 2016

Privat skilt ved Røbekk

Ann Marit Rakstang Vikan frå Tingvoll fekk i dag «Friluftslivets ildsjelpris 2016»

Prisen vart i år delt ut for fjerde gong, til ei eldsjel som brukar tida si på å legge til rette for at andre skal få oppleve meir friluftsliv. Det er Norsk friluft som står bak utdelinga.

 

Ann Marit Rakstang Vikan frå Tingvoll seier ho deler prisen med heile 4H-organisasjonen.  4H er ein barne- og ungdomsorganisasjon, som har fokus på natur og menneske. Vikan har vore aktiv i 4H i 21 år, både i nærmiljøet i Tingvoll og på fylkesbasis.

 

Vikan er stolt over å få prisen, med ein pengesum på 50.000 kroner til friluftsføremål. Det skal brukast fornuftig. Vi må diskutere det i Grimstadhøgda 4H, seier Vikan. Grimstadhøgda 4H har bygd opp eit friluftsområde på Årsund i Tingvoll, med blant anna gamme, grillhytte, snikkarbod og naust. Ho kan love at pengane skal gå til noko som varer, som alle brukarane av området får nyte godt av.

 

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) som medlem i juryen seier at grunnen til at 4H fekk prisen, er at organisasjonen betyr mykje over heile landet.

"Vi har vald ein person som er bilete på anerkjenninga av heile 4H-bevegelsen. På Tingvoll har dei laga ein heil møteplass med mange aktivitetar for barn og unge". Han synest den store innsatsen til Ann Marit Rakstang Vikan er verdt ein pris.

 

Alle dei grøne frivillige organisasjonane i Møre og Romsdal gratulerer !

Bevar Øystesevassdraget

Frontbilde - opprop

9 av 10 vassdrag i Hordaland som kan bygges ut, er allerede bygget ut.

 

Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland samler støttespillere og inviterer alle som ønsker å bevare Øystesevassdraget til å signere oppropet.

 

Organisasjonene har også laget en film som viser noen av vassdragets kvaliteter

Nye funn av svært viktige naturverdiar - ivareta Øystesevassdraget urørt til glede for framtidige generasjonar

Klikk på bilde for å lese rapporten

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Hordaland med Bergen og Hordaland Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Naturvernforbundet i Hordaland har tatt inititativ til ei ny naturundersøking i nedre del av vassdraget. Biofokus har utført oppdraget og har gjort nye interessante funn i vassdraget. Undersøkinga dokumenterer fleire svært viktige og sårbare naturverdiar i Øystesevassdraget.

 

Vassdragsseminar i Øystese 2-4 september 2016

Øystesevassdraget - Foto: Torill Refsdal Aase

Vassdragsvernrådet i Naturvernforbundet og lokallagene i Naturvernforbundet Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund har tatt initiativ til vassdragsseminar i Øystese, 2-4. september 2016.

Vi håper du har anledning til å være med oss disse dagene i vakre og naturskjønne Hardanger.

Vi vil ha pulsen tilbake i elva!

Tokkeåi6

Sportsfiskerne i Telemark er bekymret. «Vi ønsker ikke å fjerne vannkraftproduksjonen, men vi vil ha livsbetingelsene for storørreten tilbake!»

Auke i transport skal skje ved kollektiv transport, gåing og sykling

FNF Møre og Romsdal har saman med Sylistenes landsforening kome med ein uttale til forslag til ny E39 Bolsønes-Fuglset i Molde kommune. Vi ønskjar med vårt innspel å gjere det enklare å velge miljøvenlege transportmetoder, og at det skal finnast eit reelt alternativ til å benytte motoriserte kjøretøy for å kunne kome seg til og fra jobb, skule og fritidsaktiviteter. Vi er ikkje samde i forslaget om ein firefelts veg frå Årø og inn mot sentrum, og at E39 blir lagt gjennom byområdet. Vi har bede om at det må utarbeidast ein alternativ transportplan før kommuneplanen blir vedteken. Subsidiært ønskjer vi at det blir gjort utbetringar på diverse punkt i den plana som no er til høyring. For heile teksta, sjå Uttale til deltaljregulering E39 - Bolsønes Fuglset - pr 26 mai 2016

 

 

Vegdirektøren om sykkel

Satsing på friluftsliv og friluftslivsanlegg

FNF Møre og Romsdal har i ei fråsegn til politikarane i kultur- og folkehelseutvalet meint noko inn i sak KF-23/16 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 som skal opp i kultur- og folkehelseutvalet 31. mai 2016.

 

FNF Møre og Romsdal meiner det no er på tide å ta inn over seg nyare forsking som til dømes frå idrettshøgskulen ved Gunnar Breivik og prioritere statsmidlane der dei gir mest nytte, dvs til friluftslivsanlegg. FNF Møre og Romsdal ønskjer at alle søknadene om spelemidlar til friluftslivsanlegg blir innstilt til midlar utgjerande 14,4 % av løyvde spelemidlar til Møre og Romsdal fylke. Samstundes har FNF Møre og Romsdal bede om at det knytt til spelemidlane blir gitt ei vurdering etter naturmangfaldloven på bruken av statsmidlane. For heile teksta, sjå   Utale - fordeling av spelemidlane i 2016 - 27 mai 2016

Seier for natur og friluftsliv i Troms

Stordalen (Foto Storfjord Kraft)

Storfjord kraft har trukket alle sine søknader om videre utbygginer i Storfjord etter et høyt antall kritiske høringsuttalelser og at et enstemmig kommunestyre stemte imot. FNF-organisasjonene har vært sentrale i prosessen og jubler over de store verdier for friluftsliv og naturmangfold som nå ivaretas. Engasjement nytter!

Stort engasjement på rovdyrkveld

Temakvelden5

Klarer jegere, bønder, rovdyrtilhengere, rovdyrmotstandere, dyrevernere og naturforvaltningen å møtes til felles dialog om rovdyrforvaltningen?  12.april satt vi oss ned i samme rom for å dele kunnskap og meninger i Bø i Telemark.

Tur- og treningskompis - Påmelding til kurs i Sandessjøen og indre Salten!

TTK_logo

Det inviteres til kurset "Tur -og treningskompis" i indre Salten 25.-27.april. og i Sandnessjøen 30. april og 1. mai.

Vindkraft i Sør-Trøndelag

Vindkraft på Smøla

Statnett, TrønderEnergi og Credit Suisse har fattet investeringsbeslutning for å bygge ut et stort antall vindkraftanlegg langs Sør-Trøndelags kyst. Natur- og friluftslivsorganisasjonene sammen med FNF har ført en langvarig kamp for å bevare naturen som nå ser ut til å gå tapt.

Hensynet til naturmangfoldet stoppet kraftutbygging i Eidsåa i Buskerud

eidsai

Dette er et mindre sidevassdrag til Numedalslågen med klare naturverdier. NVE har avslått både utbyggingssøknaden og den etterfølgende klagen. Vedtaket til NVE er endelig og elva er dermed skånet mot utbygging.

 

Se vedtaken her:

 

Eidsåa kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke - klage på NVEs vedtak

 

Gjuvsgrendi kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke - klage på NVEs vedta

Ny koordinator i Vestfold

Kristin Fredheim

FNF Vestfold har ansatt Kristin Solberg Fredheim som ny koordinator fra 15.11.15

 

Fredheim har tidligere arbeidet med friluftsliv i DNT Oslo og Omegn (2005-1013) og miljøbistand i Utviklingsfondet (2002-2005). Hun har også erfaring som lærer i friluftsliv på folkehøyskole. Hun har jobbet som selvstendig næringsdrivende som konsulent innen både miljø og kommunikasjon før hun startet i FNF Vestfold.

Årets friluftslivskommune er LIER!

Lier-kommune-er-Årets-Friluftslivskommune-2015_800_2

Lier kommune er kåret til Norges beste friluftslivskommune i 2015, foran Stavanger og Evenes, som sikret seg 2. og 3 plassen i finalen. 

 

Friluftslivets år 2015 har ført til ny deltakerrekord med hele 56 kommuner i konkurransen om tittelen «Årets friluftslivskommune 2015», og tre kommuner, Evenes, Lier og Stavanger, sto i igjen i finalen.

Vinneren ble annonsert på Erfaringskonferansen for Friluftslivet 2015 på Oppdal 1. desember. Prisutdeler var Ellen Hambro i Miljødirektoratet, og det ble Lier kommune som nå kan smykke seg med den gjeve tittelen Årets friluftslivskommune 2015.

 

Vi i FNF Buskerud gratulerer så mye!

Korleis skal turvegane sjå ut ?

Vi ser at på ein del stader trengs det og byggast nye turstiar og turvegar slik at folk lettare kjem seg ut i naturen. Desse anlegga har ofte dei beste hensikter i høve til at dei fremjar folkehelse og naturkontakt, men diverre er det også her mogleg og gå feil. I eit brev til kommunane har FNF Møre og Romsdal kome med nokre råd for kva ein skal vere merksame på ved desse tiltaka. Informasjonsbrev til kommunane om stiar og turvegar - pr 4 nov 2015

 

Sti på Runde - 13 mai 2015 - foto Gunnar Hansson Haddal

Stibygging på Runde (fotograf Gunnar Hannson Haddal)