Høringsuttalelse til forslag om å oppheve vannscooterforskriften fra FNF Agder

Vannscooter-Gus Ruballo

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve vannscooterforskriften. Forslaget innebærer at kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Kommunene har hjemmel i motorferdselloven, havne- og farvannsloven, og i den sentrale fartsforskriften til å fastsette lokale forskrifter om bruk, fartsgrenser og begrensning.

Forum for natur og friluftsliv i Agder går imot forslaget om oppheving av vannscooterforskriften, da vi mener at dette vil føre til en enda større trafikkbelastning langs kysten, og vil føre til en enda større konflikt enn det allerede er mellom brukergrupper, spesielt langs kysten. Vi er bekymret for at kommunene vil nedprioritere regulering av ferdsel, da de allerede har svært mange oppgaver, og siden det ikke følger med midler til dette arbeidet. Det vil bli et større behov for kontroll og håndheving av lover og forskrifter, og vi er bekymret for om det finnes ressurser til dette arbeidet. Vi tror at en oppheving av vannscooterforskriften vil være negativt for friluftsliv og naturmangfold da vi vil få økt trafikk av hurtiggående vannscootere med uforutsigbare kjøremønstre, og at belastningen av motorferdsel allerede er svært høy om sommeren langs kysten. Dersom vannscooterforskriften oppheves, må det først settes inn tiltak som ivaretar sikkerhet, naturmangfold og friluftslivsverdier.

 

Her kan du lese hele høringsuttalelsen; Høringsuttalelse til forslag om oppheving av vannscooterforskriften FNF Agder