FNF- Finnmark har flyttet til Svanhovd

FNF- Finnmark har flyttet kontor til NIBIO Svanhovd i Pasvik.

 

Ny post og besøksadresse er:

 

FNF- Finnmark 

Svanhovd 

9925 Svanvik 

 

Prosjekt Turkompis - samarbeid friluftsliv og folkehelse i Finnmark

Bilde føtter turkompis

Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) Finnmark skal i samarbeid med våre tilsluttede organisasjoner legge til rette for at alle inaktive og mennesker med en funksjonsnedsettelse får oppleve trygghet og naturglede ved å være i samspill, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom friluftsliv. Vi ønsker å gå foran som gode eksempel for hvordan vi kan samarbeide på tvers av frivillig sektor, og mellom frivillig og kommunal sektor. Et av ønskene med prosjektet er å løfte fram denne måten å tenke på og utvikle lavterskel friluftstilbud som også er tilpasset inaktive.  FNF ønsker også med dette prosjektet å være en pådriver for en kompetanseheving i våre tilsluttede organisasjoner og i den etablerte støttekontaktordningen i kommunene.

 

For å lese mer og se prosjektbeskrivelse se under fanen "Prosjekter".

Støtte til porsjektet "Turkompis" fra Gjensidigestiftelsen

Tildeling Gjensidigestiftelsen

Rett før jul fikk FNF- Finnmark den flotte nyehten om at Gjensidigestiftelsen ønkset å støtte prosjektet "Turkompis" med 350 000,-

 

Dette er vi veldig glad for og setter stor pris på støtten vi får.

 

Link til artikkel i Sør-Varanger avis

Turkompis i SVA 

Krav om styring av bruksrett i utmark

Utmarkdsomstolen for Finnmark har den 23.01.2017 avsagt dom i saken hvor Nesseby bygdelag har krev styring av bruksrett i utmark.

Friluftslivets uke 2016 i Finnmark

Første uke i September går friluftslivets uke av stabelen. Da inviteres hele Norge til å bli med ut i naturen. Målet er å inspirere enda flere til å ta turen ut i naturen, ha det gøy og skape gode opplevelser! Det blir arrangementer i Alta, Vadsø, Kvalsund/Hammerfest og i Sør-Varanger.

Reintallet i Finnmark - ikke håp om reduksjon i overskuelig fremtid?

28.jan 2013
Stortinget behandlet den 26.januar 13, saken om reintallet i Finnmark. Økning fra 2002 til 2010 er offisielt 54000 dyr. En av grunnene til dette er at det de ti siste år har vært varslet en tvungen prosentvis nedslakting, noe som har fått reineierne til å bygge opp flokkene sine for å ha flere dyr tilbake etter nedslaktingen. Selv om både Riksrevisjon og Storting krever at noe skal gjøres sier Nils Henrik Sara, leder for norske reinsdriftssamer, i dag at de varslede tiltak vil havne i rettsalen og at det vil ta minst ti år før den første reinen tvangsslaktes. Og da er vel hele vidda en nedtrakket hengemyr?

Miljøverndepartementet ofrer villaksen for kapitalkreftene

I et høringsinnspill sier nå MIljøverndepartementet (MD) at åtte nasjonale laksefjorder i Finnmark kan få endret sin status dersom man finner det formålstjenlig ut fra andre interesser, som kraftproduksjon, gruvedrift og oppdrett.

Hva skal vi med MD?

Se også NRKs nyhetsoppslag 26/1-2013:  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.10887486

FNF, Frifo og NJFF diskuterte fremtidas Finnmark med grunneier Finnmarkseiendommen

Onsdag 14. november møtte en delegasjon fra Frifo, FNF og NJFF Finnmarkseiendommens seniorkonsulent Jon Meløy i Kirkenes. Tema for møtet var evaluering av Finnmarkskommisjonens rapport om Stjernøya/Seiland. Rapporten kom den 20.mars etter tre års arbeid i kommisjonen. Før rapporten blir gjeldene, og retningsgivende for grunneieres forvaltning av fylkets ressurser, må grunneier Finnmarkseiendommen godkjenne rapporten. Alternativt må de anke rapporten inn for rettsapparatet ved Finnmarksdomstolen. Fristen for dette er september 2013. Møtet i Kirkenes ble holdt i en meget god tone. Finnmarkseiendommen var fornøyd med at kommisjonen ikke hadde tilkjent noen private eller bygdelag særskilt eiendomsrett på det som i dag utgjør Finnmarkseiendommens grunn. Videre ga Meløy uttrykk for at de stort sett var enige i rapportens konklusjoner, men at de vurderer premissene som ligger bak. De har nedsatt et eget utvalg som går gjennom materialet. Denne arbeidsgruppa skal i januar-februar legge frem sin utredning for styret. Deretter vil det bli en runde hvor det åpnes for innspill og kommentarer fra andre, før styret i Finnmarkseiendommen tar endelig stilling til rapporten. Underveis kan det også fra grunneiers side bli aktuelt å bringe inn ekstern juridisk kompetanse. Siden det i media i fylket har fremkommet fra enkelte hold at de leser rapporten dithen at kommisjonen legger til rette for bygdelagsforvaltning ble dette også diskutert under møtet. Hverken vi som representerer det allmenne friluftslivet eller grunneier er interessert i at forvaltningen av Finnmark oppstykkes, så dette var det ikke uenighet om. Et av de viktigste resultatene av møtet var likevel at det er åpnet for en god oog konstruktiv dialog mellom grunneier og friluftsorganisasjonene.

Forvaltning av land og vann i Finnmark i støpeskjeen: Finnmarkskommisjonen, Indre Finnmark tingrett og departementet ikke samkjørte

~Laks Finnmark.jpg
Finnmarkskommisjonen kom med sin første rapport før påske i år. Etter påske falt dom i en reinbeiterettsak i Indre Finnmark tingrett, og nylig opphevet departementet Finnmarkseiendommens vedtak om fiskeregler som favoriserte lokalbefolkningen i Vestre Jakobselv. Nå er avgjørelsen i beitesaken anket, men det er klart at domstol og departement har et annet syn på rettighetsspørsmål enn Finnmarkskommisjonen. Finnmarkskommisjonens rapport for felt 1 Stjernøya/Seiland var klar i mars. Kommisjonen kommer senere i år med rapport for Nesseby, og jobber også med utredning om rettigheter på Sørøya, Varangerhalvøya og Karasjok. Kommisjonen sier flere steder i sine utredninger for felt 1 at lokalbefolkningen har rettigheter som går ut over Finnmarksloven, og at grunneier Finnmarkseiendommen må unngå å disponere over rettighetene på en måte som fortrenger lokalbefolkningen. Grunneier har i Vestre Jakobselv disponert til fordel for lokalbefolkningen, men dette er altså blitt kjent ugyldig av departementet, fordi dette går ut over den rett Finnmarksloven gir grunneieren. Finnmarkskommisjonen sier og at en opprinnelig rettighet ikke kan mistes sjøl om den ikke har vært holdt i hevd. Indre Finnmark Tingretts dom i beitesaken i april i år sier derimot at de som tidligere hadde reinbeite i Pasvik har mistet den fordi de ikke har brukt den på nær 100 år. Professor dr jur Øyvind Ravna har i en serie i Sagat i mai lest kommisjonens første rapport dithen at den åpner for bygdealmenninger, lokal styring med ressursene og også rett til å sette seg opp en gamme etter behov. Han har heller ikke tillit til at vanlige domstoler er egnet for å dømme i rettighetsspørsmål i Finnmark. Vi ser at dette er komplekse saker og kompleks jus. Vi frykter at rettighetsdebatter vil pågå i overskuelig fremtid, og at Finnmarkskommisjonens arbeid kanskje ikke fører til den ro om spørsmålene som Stortinget hadde som intensjon da kommisjonen ble vedtatt opprettet. Ikke minst vurderer FNF reaksjonene etter at første rapport er kommet dithen at allmennhetens friluftsrettigheter vil bli truet av bygdeallmenninger som skal tjene penger på utmarksressursene.

Forvaltning av land og vann i Finnmark i støpeskjeen: Får ikke lov til å regulere laksefisket for tilreisende i Vestre Jakobselv

Fellesstyret for Vestre Jakobselv vedtok fra sesongen 2010 fiskeregler hvor fiskere bosatt utenfor Finnmark ikke fikk fiske i perioden mellom kl 15 og kl 21. Ordningen ble godkjent av grunneier, Finnmarkseiendommen, først som en prøveordning, senere permanent, uten at høring var gjenomført. Etter klager fra blant andre NJFF har nå Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet fastslått at ordningen er i strid med Finnmarksloven, og er ugyldig.

Fellesstyret for Vestre Jakobselv, bestående av Vadsø JFF og Vestre Jakobselv JFF, innførte de nye reglene for å fordele fisketrykket ut over døgnet, og samtidig gi de lokale fiskerne mulighet til å få fortrinn ettermiddagstid. Styret i Finnmarkseiendommen sa 31.mars 2011 at de "ser behov for en regulering av fisketrykket som sikrer god allmenn tilgang til elva samtidig som den lokale fiskekulturen i Vestre Jakobselv bevares".

Flere private og NJFF sentralt har klaget saken inn og departementet har nå kommet med sitt vedtak som sier:

-at vedtaket om regulering av fisket i Vestre Jakobselv ikke oppfyller vilkåret om innskrenkninger må skje "av hensynet til ressursen", jf. Finnmarksloven § 27 femte ledd.

-Departementet opphever FeFos vedtak 3.mai 2011 om 18 timers fiskedøgn for tilreisende fiskere i perioden 15.juni - 14.august. Vedtaket innebærer da også at den midlertidige ordningen med redusert fiskedøgn som ble innført i 2010 oppheves.

Dette betyr altså at Fellestyret for Vestre Jakobselv ikke kan fortsette sin praksis. Skal de redusere fisketrykket ettermiddagstid, må de finne andre måter å gjøre det på.

Kvalsund kommunestyre sier ja til Nussir planer med fylling av nasjonal laksefjord

~Stellerflukt Bjørn Th.jpg
Mens Kautokeino kommunestyre nylig avviste planer om oppstart av ny gruvedrift, vil kommunestyret i Kvalsund i dag si ja til gruveselskapet Nussirs planer for oppstart av kobbergruve. Dette til tross for at planene innbefatter at sore mengder avgangsmasse inneholdende kobberforbindelser skal tippes i Repparfjorden. Den er en av våre nasjonale laksefjorder. Motstanden mot denne delen av Nussirs planer har vært stor og arbeidet mot dette har pågått over lang tid. Men når det gjelder etablering av arbeidsplasser i distriktene i Norge, blir som regel hensyn til natur og miljø satt til side. Problemene overlates til fremtidige generasjoner, de som skal være her etter at oljen er tatt opp og gruvene tømt. De som skal leve av det naturen har å by på.

Kommunestyret i Kauotokeino sa nei til gruvedrift på bekostning av reindrifta

Den 26/4-2012 sa kommunestyret i Kautokeino med knapt flertall nei til gruvedrift i et område der det er planlagt et reinslakteri.

Protester mot ny oppdrettslokalitet i Kokelv i Kvalsund kommune

Norwegian Royal Salmons plassering av nytt oppdrettsanlegg ved Kokelv i Kvalsund kommune møter protester lokalt. Fiskere mener fjorden blir forsøplet og gir kommunen skylda grunnet dårlig planverk. Se NRKs nettside:  http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8112163

 

Atomkraft fra Russland til erstatning for norsk vindkraft? Argumentasjon for ny kraftlinje snudd 180 grader

~Linjebygg2.jpg
For snart ti år siden startet arbeidet med ny kraftlinje fra Skogfoss kraftverk på russegrensen. Det var behov for linja av flere grunner. En av mulighetene som ble skissert da var at via denne linja kunne Norge eksportere grønn vindkraft til Russland. Slik kunne vi avhjelpe russernes kraftbehov sånn at de kunne stanse sine allerede da foreldede atomreaktorer. I forbindelse med disse reaktorene, som ligger 15mil fra Norge, har den norske stat brukt titalls millioner på å bygge sikrings- og varslingstiltak. Nå som kraftlinja langt på vei er ferdig bygget kommer Statnett med helt nye tanker. Nå er kraftbehovet på Kolahalvøya så lite at russerne kan eksportere atomkaft til oss fra de samme reaktorer. Dermed kan vi få dekket fremtidig kraftbehov i Finnmark i forbindelse med nordområdesatsingen, og vi kan sette strek over planlagte vindkraftverk. Dette kan man vel bare foreslå fordi russegrensa ligger passelig langt unna Oslo?

Finnmarkskommisjonen har levert sin rapport om felt nr 1, Stjernøya/Seiland

~IMG_4946.JPG
Etter mer enn tre års arbeid leverte Finnmarkskommisjonen før påske 2012 sin rapport over feltet Stjernøya/Seiland i Vest-Finnmark. Kommisjonen består av fem medlemmer og ble nedsatt av Kongen i mars 2008. I oktober samme år bestemte kommisjonen at Stjernøya /Seiland skulle utredes først, med bakgrunn i uavklarte rettsforhold mellom reindriftsnæringen og gruveindustrien om eierforhold til nefelingruvene. Etter utlysning av feltet kom det inn 8 krav om eiendoms- og bruksrett som kommisjonen har behandlet. Det største kravet kom fra reindsifta, som krevde kollektiv eiendomsrett over hele Stjernøya. Andre krav har gått på kollektiv og individuell eiendoms/bruksrett til beite, lakseplasser med mer. Som et rettshjelpstiltak oppnevnte kommisjonen fem interesserepresentanter for forskjellige "fagområder". For oss ii FNF har vi vært meget fornøyd med den jobb og det engasjement friluftslivets representant, Johannes Balandin, har utført. Han har virkelig representert allmennhetens interesser inn mot kommisjonen. Etter tre års arbeid har Finnmarkskommisjonen ikke tildelt noen nye eiendoms- eller bruksrettigheter på Stjernøya/Seiland. For de aller fleste sakers del, har kommisjonen funnet at de som har krevd noe, er ivaretatt av gjeldende Finnmarkslov. Kommisjonen har i tilegg til individuelle krav behandlet: Reindriftsrettigheter, fastboende utmarksbrukeres kollektive rettigheter og rettigheter for de som driver laksefiske i sjø med faststående redskap. For sjølaksefiskernes del står kommisjonen i rapporten ikke samlet om en konklusjon. Her mente flertallet på fire at befolkningen i feltet har en lovfestet rett til å drive sjølaksefiske, mens mindretallet bestående av Kjell Næss, tok dissens i dette spørsmål. Han mener at befolkningen i feltet ikke har noen særrett til laksefiske i sjø, ut over det som er gitt i Finnmarksloven. Om dette vil få betydning på Stjernøya er tvilsomt da kun en liten andel av lakseplassene på øya er i bruk av folk. For oss som er opptatt av allmennhetens adgang og bruk av utmarka, er vi fornøyd med at Stjernøya/Seiland ikke er blitt splittet opp i områder hvor nye rettighetshavere råder grunnen. Det er fortsatt grunneier FeFo som forvalter utmarka alene, innenfor Finnmarksloven. Men vi er også klar over at Finnmarkskommisjonens arbeid såvidt er begynt. Rapporten for Felt nr 2, Nesseby, skal snart legges frem, og arbeidet med Sørøya, Karasjok og Varangerhalvøya pågår. Vi går spennende år i møte og er avhengig av å få tak i flinke folk som kan være talsmenn for de allmenne friluftsinteressene inn mot kommisjonen.

NUSSIRs gruveplaner i Kvalsund/Repparfjord truer nasjonal laksefjord

Gruvedrift har store miljømessige utfordringer knyttet til arealbruk, deponering av avgangsmasse og kjemikaliebruk.Den planlagte kobberutvinningen vil medføre store avgangsmasser som krever deponering enten på land eller i sjø. Gruveselskapet ønsker å bruke Repparfjorden som avfallsplass. Dette vil i så fall gi store negative konsekvenser for Repparfjorden som nasjonal laksefjord. FNF og Vest-Finnmark JFF har avgitt høringer til reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune.
Nussir høring FNFFinnmark.pdf
Horing NUSSIR VFJFF.pdf
Høring Lakseelvene i Finnmark.pdf

VALG 2011 Friluftslivspolitkk

~IMG_5997.jpg

FNF har spurt de to første kandidatene på partienes fylkestingsliste hva de mener om friluftslivpolitikk og ivaretakelse av allmennhetens interesser.
Sammen med Friluftslivets fellesorganisasjon,FRIFO, er det sendt ut en spørreundersøkelse med ulike spørsmål knytet til nasjonal friluftslivspolitkk. Spørsmålene og svar som kommer inn ligger på nettsiden http://www.fnf-nett.no/.

FRAMTIDAS FINNMARK:

Vider har FNF Finnmark ønsket å fokuserer på viktige friluftslivsspørsmål i vårt fylke og har spurt fylkestingskandiatene hva de mener om friluftsliv, fylkeskommunens ansvar som friluftsmyndighet, FeFo, samt retten til land og vann. Videre vil vi legge ut svarene som kommer inn fra fylkestingskandidatene.Se spørsmålene her:


Friluftsliv, spørsmål til valget 2011.pdf
Svar fra Lisbeth Isaksen, SV.pdf
Svar fra Ingolf Eriksen, Kystpartiet.pdf
Svar fra Runar Sjåstad, AP.pdf
Svar fra Staal Nilsen, FrP.pdf
Svar fra Laila Davidsen, Høyre.pdf
Svar fra Klement Klementsen, Venstre.pdf
Svar fra Rut Olsen, Kystpartiet.pdf

Brosjyre om Barmarkskjøring i Finnmark

~Barmarksgrøft.jpg
Prosjektet Barmarkskjøring i Finnmark ble gjennomført i 2010. Prosjektet har nå utgitt en brosjyre på norsk og på samisk.
Mohtorjohtolat bievlan Finnmarkkus.pdf
Motorisert ferdsel på barmark i Finnmark.pdf

For høy avgift på Nordkapp!

~FRIFO på Nordkapp.jpg
Nordkapp-turistene betaler for mye for å slippe inn på platået, mener Miljøverndepartementet. Nå krever de at næringslivet setter ned prisene.
- Vi mener avgiften på 160-235 kroner er for høy, sier politisk rådgiver Audun Garberg til NTB.
Miljøverndepartementet tar dette standpunktet etter at
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) nylig rettet sterk kritikk mot avgiftsnivået.
De kritiserte også en rekke andre forhold ved forvaltningen av Nordkapp, som turistattraksjon, friluftsområde og vernet naturområde.
FRIFO skriver til Miljøverndepartementet at organisasjonen har mottatt en rekke klager på praksis ved Nordkapp-platået. Klagene gjelder i hovedsak at det kreves inngangspenger til et friområde utenfor Nordkapphallen.Nordkapp er fredet, men bærer veldig lite preg av det i dag, sier generalsekretær Lasse Heimdal i FRIFO.
Se: www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7721772

Kystareal til begjær; - økende oppdrett i nord.

~Opdrett i bukta.jpg

Det skal tilrettelegges for mer enn en dobling av oppdrettsaktivitet langs Finnmarkskysten. Dette vil kreve plass for nye anlegg langs kysten. Dette kan bli en utfordring for andre interesser og brukere av fjordene framover.
Regjeringen har lagt fram rapporten "Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen - areal til begjær" -25.02.2011, utarbeid av "Gullestad-utvalget". Høringsfristen er satt til 10.august: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2011/horing--arealutvalgets-rapport.html?id=633415
Andre relevante linker: Regjeringas strategi for bærekraftig havbruk: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2009/strategi-for-en-miljomessig-barekraftig-.html?id=552992 
Havforskningsintituttets rapport Risikovurdering av oppdrettsnæringen:http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2011/januar/risikorapport_om_oppdrettsneringen/nb-no 

Her er FNF Finnmarks høringssvar:


Høring Arelautvalgets rapport.pdf

Utbyggerpress i opparbeide friluftsområder

Opparbeide atraktive friluftsområder er stadig utsatt for utbyggingspress.Uten grundige proseesser og gode reguleringsplaner kan det bli en arena for konflikter og tap av friluftsareal. Særlig viktig er det å bevare by- og tettstedsnære friluftarealer for god tilgang til det enkle hverdagsfriluftslivet som er så viktig for trivsel og god folkehelse. Her er FNFs uttalelse til det økende presset mot friluftsarealene i Sandnesdalen i Sør-Varanger:
Høring reguleringsplan for turistanlegg i Sandnesdalen.pdf

FRIVILLIG FINNMARK

Finnmark Fylkeskommune har ute til høring med frist 15.august forslag om ny ordning for grunn- og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner med fylksledd. Videre er det et forslag om å organisere samarbeidet mellom fylket og de frivillige organisasjnene i et forum og tilknyttet nettverk for å bedre samarbeidet. FNF Finnmark har sittet i arbeidsgruppen som har bidratt med innspill.Her er FNFs høringssvar:
Høring Frivillig Finnmark.pdf

Vindkraftplan for Finnmark

Arbeidet med plan for regional vindkraft for Finnmark starter nå opp med arbeidsgrupper. FNF mfl har blitt invitert inn til oppstartsmøte hos fylkeskommunen i vadsøfor arbeidgruppe for miljø fredag den 13.mai.

Vadsø/Vardø kommuner er neste utredningsfelt for Finnmarkskommisjonen.

Nærmere informasjon er å finne på deres nettsider:http://www.domstol.no/Enkelt-domstol/Finnmarkskommisjonen/