Møte med statssekretæren om vindkraftverk

FNF Agder og Villreinnemnda for Setesdalsområdet møtte statsekretær Elnar Remi Holmen (Frp) i OED tirsdag 4.juli for å legge frem sine synspunkter på NVEs konsesjon til Hovatn Aust Vindkraftverk i Bygland kommune.

 

Hos OED

Med på møtet var Jarle Lunde (villreinnemnda), Siri Parmann (NJFF), Dag Fagermyr (Aust-Agder Turistforening), Camilla Moseid (FNF Agder) og Jorunn Vallestad (Naturvernforbundet). I tillegg til statsekretæren møtte Gro Caroline Sjølie og Per Håkon Høisveen fra OED.

 

Inngrepet vil ødelegge 20 kvadratkilometer med urørt natur, et fjellandskap med hubro, og det vil gi svært negative konsekvenser for friluftslivet øst for planområdet der man kan gå og padle i dagevis uten å se andre inngrep enn støyler, stemmer og stier. Norge har allerede oppfylt sine forpliktelser i forhold til fornybar energi, og vindkraft er i dag økonomisk marginalt. I denne saken er det dessuten sterke nasjonale (og internasjonale) hensyn som taler imot;

 

Vindkraftverket planlegges innenfor Nasjonalt villreinområde. Vi er svært bekymret for hvilke ringvirkninger en konsesjon til et vindkraftverk innenfor Nasjonalt villreinområde vil gi. Både når det gjelder vindkraftverkets konsekvenser for villreinens bruk av planområdet til kalving og sommerbeite, men også for signaleffekten ved å tillate et stort industrianlegg når man tidligere ikke har fått tillatelse til å sette opp en gapahuk engang. Hvordan kan man i ettertid forsvare et nei i andre utbyggingssaker i andre kommuner der interesser ønsker å utfordre villreinens egne områder?

 

Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bernkonvensjonen førte til arbeidet med å definere villreinområdene, og av disse områdene ble det valgt ti nasjonale villreinområder som skal ivareta denne arealkrevende og nomadiske arten. I Nasjonalt villreinområde skal villreinen ha fortrinnet. Setesdal Austhei er ett av de ti områdene, utvalgt for å gi villreinen nok areal til å møte fremtidens utfordringer. Retningslinjene og føringene er beskrevet i «Heiplanen».

 

Vi håper OED vil følge opp det enorme arbeidet som er lagt ned i forhold til de regionale planene for å ta vare på villreinen, og at de gjør om NVEs vedtak om konsesjon til Hovatn Aust Vindkraftverk.