Inspirerende adventsseminar i Harstad

Turlagshuset Harstad

Engasjementet var stort da rundt 25 deltakere diskuterte friluftsliv for alle på turlagshuset i Harstad torsdag kveld.

 

Med bred deltakelse fra frivilligheten, kommuner, bedriftsidretten, UiT, FNF og friluftsrådet gikk inkluderende friluftsliv som en rød tråd gjennom seminaret.

Årets adventsseminar bød på mange gode eksempler på hvordan vi kan sikre at alle får delta i friluftslivet. Koordinatorene fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Nordland og Finnmark fortalte om prosjektet Tur- og treningskompis. Prosjektet bygger på en kompetanseheving i støttekontakttjenesten med mål om å legge til rette for at alle mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet ved å være i en samspillsituasjon med en Tur- og treningskompis, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom idrett og friluftsliv. Linken mellom det offentlige og frivillige er en nøkkelfaktor, og i Finnmark vil FNF samarbeide med Finnmark friluftsråd i det videre arbeidet. I Nordland vil det framover satses på prosjektet "Aktiv nær deg", les mer. Les mer om Tur- og treningskompis her.

 

DSC07305          DSC07318

 

Flerkultur og ungdom 

Linda Motrøen Paulsen i Barnas Turlag Harstad fortalte om gode erfaringer med å inkludere flyktninger fra mottak med på fellesturer ved å sette opp busser. I løpet av et knapt år, etter et initiativ på senhøsten 2015, hadde de hatt med 208 flyktninger av totalt 891 deltakere på 10 arrangement. Mottaket setter nå selv opp transport og har blitt mer selvgående, men skal snart legges ned. Framover blir det viktig å dreie inkluderingsarbeidet inn mot bosatte flyktninger og finne gode metoder for å nå dem. Leder for DNT Ung Harstad, Kjersti Gürgens Gjærum, holdt et inspirerende innlegg med gode betraktninger på hvordan en kan få med ungdommen på tur.  Hun trakk fram å lage et ungt nettverk med noe som frister, satse på morsomme og anderledese turer og å bruke ungdommens mediakanaler. De skal ha et månedlig tilbud for ungdom fra januar 2018, samt har fått Grønnkollhytta til disposisjon for sin aktivitet. Her ligger alt til rette for aktiv Harstad-ungdom!

 

DSC07309          DSC07299-001

 

Lavterksel friluftsliv og tilrettelegging i nærområdet 

Folkehelsekoordinator i Harstad kommune, Dagrun Weines, fortalte om et suksess-eksempel fra Frisklivssentralen om hvordan de har inspirert fem personer gjennom lavterskel turopplæring til positive opplevelser og mestring i friluft. Her er terskelen senket helt ned for å sakte bygge opp aktivitet, glede og erfaring. Målet neste år er 50 personer. Det blir et samarbeid med 10 på Topp hvor alle deltakere får et gratis hefte, og de som gjennomfører får en tursekk. Her er det gode muilgheter for samarbeid med frivillige natur- og friluftsorganisasjoner.

 

Midt-Troms friluftsråd trakk trådene tilbake til fjorårets seminar med friluftsareal og tilrettelegging. De fremhevet viktigheten av god og tilgjengelig tilrettelegging for friluftsliv i nærområdene for å senke terskelen for aktivitet for alle grupper. Dette viser hvor tett de ulike satsingsfeltene innenfor friluftsliv henger sammen: ivaretakelse av areal, tilrettelegging og aktivisering. Her er det behov for løft og samarbeid i hele tiltakskjeden.

 

Arrangørene (Harstad Turlag, Midtre Hålogaland friluftsråd og FNF) takker alle som deltok og håper seminaret har vært en viktig møteplass for videre samarbeid, samt at det ble knyttet nye kontakter for å kunne bidra til at enda flere får ta del i friluftslivets gleder framover. Vi takker også Troms fylkeskommune for økonomisk støtte. 

 

DSC07339-001          DSC07311

 

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag ble værende på Turlagshuset en dag ekstra og kombinerte seminaret med en regionsamling for erfaringsutveksling og kompetanseheving.

 

Se presentasjonene: 

Tur- og treningskompis

Linda M. Paulsen - Flerkulturelt friluftsliv

Kjersti Gjærum - Hvordan få med ungdommen

Dagrun Weines - Lavterskel friluftsliv i Harstad

Torgeir Bremer - Friluftsrådet for alle