Vellykket årsmøte

Årsmøte FNF Troms 2018

Det var stort engasjement og godt oppmøte på årsmøtet til FNF Troms. Over 20 personer fikk med seg Sabima sitt innlegg om konsekvenser av kraftutbygging på naturmangfoldet, og ni organisasjoner var tilstede. Det ble uttrykt stor vilje for styrket samarbeid og ytterlige løft for natur og friluftsliv i Troms i 2018.

Kristoffer Bøhn fra SABIMA holdt et interessant innlegg om hvordan naturmangfoldet kan påvirkes av vann- og vindkraftutbygging. I tillegg til effektene det kan ha for fisk og fugl, samt prioriterte arter som elvemusling og elvesandjeger, ble kunnskapsgrunnlag og kartlegging løftet som viktige momenter. Tre av fire verdifulle naturområder er ikke kartlagt i Norge per i dag, og flere utredninger i kraftsaker har kunnskapshull knyttet til seg. Krostoffer viste hvordan organisasjonene kan bidra gjennom plattformer som NATURBASE, Arsdatabanken, Artskart, Artsobservasjoner m.m.

 

Koordinator Eivind Høstmark Borge ga en kort oversikt over status i kraftutbygging i fylket, samt overordnede trekk i energipolitikken. Det predikeres et et stort kraftoverskudd på ca. 15 TWh i Norge fram mot 2030, elsertifikatene avvikles etter 2021 (de er snart oppfylt) og NVE arbeider med en nasjonal ramme for vindkraft. Det forventes endret kjøremønster på eksisterende kraftverk framover, større døgnvariasjoner, samt at den intensive perioden med småkraftsaker er forbi - nå er det hovedfokus på revisjon av gamle vannkraftverk i tiden framover.

 

Se innleggene her:

Naturmangfold og kraftutbygging_Kristoffer Bøhn_Sabima

Kort status kraftutbygging og energipolitikk_Eivind Høstmark Borge_FNF Troms

 

Godkjente årsmøtedokumenter finnes her