Nei til oppdrettsdispensasjon i Skånland

Vågsfjorden

FNF Troms anbefaler Skånland kommune å avslå en dispensasjonssøknad om oppdrett utenfor Sandstrand. Konsekvensene for to anadrome vassdrag i nærheten vil være store, samt påvirkningen på natur og friluftsliv. 

(Foto: Svein Erling Berg) 

Det er Northern Lights Salmon AS og Sørrollnesfisk AS som har søkt om anlegget. Natur- og friluftsorganisasjonene legger vekt på at det kun er to år siden kystsoneplanen ble vedtatt og at områder da ble avsatt til natur, friluftsliv, ferdsel og fiske. I tillegg til konsekvenser for landskap, friluftsliv og gytefelt for torsk, er det særlig de svært negative konsekvensene for anadrom fisk i Tennvikelva og Rensåselva som bekymrer. Det er avgjørende med en forutsigbar forvaltning av kystsonen og at eksisterende planer ikke pulveriseres. FNF presiserer at plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven må veie tyngre enn politiske snarveier gjennom dispensasjonsordninger som vil kunne gå på bekostning av natur og miljø.

 

Havbruk_Skånland_konsekvens_

Utklipp fra konsekvensutredningen fra 2015. I 2016 ble bestandssattus i Rensåvassdraget satt til svært dårlig med kun 22 % av gytebestandsmålet oppnådd.

 

Les hele uttalelsen her.