Uttalelser

FNF Trøndelag er høringsinstans på vegne av natur- og friluftsinteresser i plan-, areal og inngrepssaker i fylket.  Her finner du en oversikt over uttalelser til saker vi har engasjert oss i.

 

2019: 

 

2019-09-26 Høringsuttalelse nasjonal ramme for vindkraft

 

2019-02-22 uttalelse planprogram for regional plan for arealbruk i Trøndelag

 

2019-03-15 Nye rekreasjonsløyper for snøskuter, Tydal, høringssvar FNF Trøndelag

 

2019-04-08 Balansekunst - kulturstrategi Trøndelag fylke - høringssvar FNF Trøndelag

 

2018: 

 

2018-02-22 uttalelse planoppstart FV704 Tanem - Tulluan, Klæbu

 

2018-03-02 Kommunedelplan for Naturmangfold, Hemne

 

2018-03-09 Uttalelse KDP fysak, idrett, friluftsliv og anlegg 2018-2026, Selbu

 

2018-03-23 Massedeponi Lerslia, Trondheim

Dette er et stort inngrep som vil bidra til å ødelegge den siste gjenværende viltkorridoren inn i bymarka i Trondheim.

 

2018-04-13 Vannuttak Belsvikbekken. Hemne

Settefiskanlegg søker om konsesjon til uttak av vann. FNF Trøndelag har fokusert på oppvekst og levekår for laks og sjøørret i Belsvikbekken i uttalelsen.

 

2018-04-20 Skuterløypeforskrift, Holtålen

 

2018-05-09 Mereftasåsen steinbrudd, Melhus

 

2018-05-31 Oppstart kommuneplanens arealdel Frøya

Her fikk FNF Trøndelag gjennomslag for forslag om å opprette natur- og friluftslivsområder i sjøområdet rundt Titran og i Blakstadvassdraget. Arbeidet fortsetter i 2019.

 

2018-06-06 Reguleringsplan Tevellia, Meråker

 

2018-06-15 Innspill til utredningsforslag Nidelvstien, Trondheim - Klæbu

 

2018-09-01 Planprogram kystsoneplan Namdalen

 

2018-10-20 Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land

 

2018-10-22 Tilleggsinfo klagesak Prestfossan kraftverk, Selbu

 

2018-11-09 Rekreasjonsløpyer for snøskuter, Lierne

 

 2018-11-09 Planprogram kystsoneplan, Osen

 

2017: 

 

2017-11-20 Reguleringsplan, Furumoen, Orkdal 

Reguleringsplan som vil fjerne en saltpåvirket kroksjø, Furumokjela, i Orkdal sentrum. Naturtypen er svært sjelden og dette er en av få forekomster som kjent i regionen.

 

2017-11-16 lokalitetsklarering lakseoppdrett, Lønngrunnen, Bjugn 

 

2017-11-14 Klage på skuterløypeforskrift, Selbu 

 

2017-10-31 Lokalitetsklarering fastsittende organismer, Halsøy, Bjugn 

 

2017-09-08 Tiltaksplan idretts- og friluftsplan, Hemne 

 

2017-09-01 Planprogram Granåsen idrettsanlegg 

 

2017-08-17 Lokalitetsklarering, lakseoppdrett, Oløya, Frøya 

 

2017-07-10 Skuterløypeplan, Selbu 

Selbu kommune er ute med høring på forskrift for rekreasjonsløyper. Løypenettet er svært omfattende og dels ganske konfliktfylt.

 

2017-07-10 Rv 706 ny Sluppenbru 

 

2017-07-05 Småkraftutbygging, Bælinga, Holtålen 

 

2017-06-09 Plan for friluftsliv og grønne områder, Trondheim 

 

2017-06-01 Forvaltningsplan Gaulosen marine verneområde 

 

2017-05-16 Klage på reguleringsplan, Nidarø 

FNF-ST har klaget på manglende konsekvensutredning av utbygging i dette sentrale natur- og friluftsområdet.

 

2017-04-24 Brev til kommunene om kunstgressbaner
Til alle kommunene i fylket om deres ansvar i miljøproblematikken rundt gummigranulat og kunstgressbaner

 

2017-04-19 Planoppstart Urbania, Rotvollodden, Arkitekt Ebbels veg 22, 

Utbygging som berører Ladestien i Trondheim. Byens viktigste friluftsområde.

 

2017-02-13 Alle kommuner - Brev om vannscooter 

Til alle kommuner i fylket, samt til fylkeskommunen

 

2017-02-04 Trondheim - Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen 

Ved Hestsjøen i Leinstrandkorridoren

 

2017-02-02 Tydal - Snøscooterløyper 

 

2017-01-27 Orkdal - Reguleringsplan Orkanger Furumoen 

 

2017-01-25 Hitra - Akvakultursøknad Brøran 

 

 

2016: 

 

06.12.2016 Trondheim - Notat om storbyhall Nidarø 

 

05.12.2016 Agdenes - Nasjonalt laksesenter Jørrestolen 

 

04.12.2016 Skaun - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

 

02.12.2016 Selbu - Konsesjonssøknad Prestfossen Garbergelva 

 

29.11.2016 Klæbu - Detaljregulering Forset grus 

 

28.11.2016 Malvik - Kommunal planstrategi 

 

25.11.2016 Agdenes - Reguleringsplan for Valset marina 

 

21.11.2016 Trondheim - Notat Bygningsrådet om Leinstrandkorridoren 

 

10.11.2016 Åfjord - Detaljplan småbåthavn Øystervågen 

 

10.11.2016 Meldal - Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 

 

09.11.2016 Trondheim - Gråkallen dispensasjonssøknad – Klage 

 

07.11.2016 Ørland - Kommunal planstrategi 

 

27.10.2016 Orkdal - Reguleringsplan Orkanger Furumoen 

 

15.10.2016 Trondheim - Detaljregulering Solberg og Røran massedeponi 

 

15.10.2016 Klæbu - Kommunal planstrategi 

 

15.10.2016 Selbu - Kommunal planstrategi 

 

14.10.2016 Trondheim - Pressemelding massedeponier Leinstrandkorridoren 

 

10.10.2016 Frøya - Reguleringsplan Sistranda - Beinskardet 

 

04.10.2016 Trondheim - Reguleringsplan Buengveien 100 Flatåsen 

 

01.10.2016 Hemne - Tiltaksplan ifm. Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 

24.09.2016 Orkdal - Kommunal planstrategi 

 

26.08.2016 Indre Fosen - Kommunal planstrategi 

 

19.08.2016 Frøya - Kommunedelplan Sistranda 

 

19.08.2016 Melhus - Udduvoll massedeponi 

 

19.08.2016 Hitra - Endring reguleringsplan Gjøssøya 

 

19.08.2016 Rissa - Oppstart reguleringsplan hyttefelt Trøa II 

 

22.07.2016 Midtre Gauldal - Uttalelse planprogram Haukdalsmyra 

 

22.07.2016 Trondheim - Uttalelse til detaljregulering for del av Nidarø med vedlegg.

 

22.07.2016 Ørland - Uttalelse kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

 

22.07.2016 Midtre Gauldal og Melhus - Uttalelse reguleringsplan E6 

 

22.07.2016 Trondheim - Uttalelse igangsetting reguleringsplan Væresstranda 

 

12.07.2016 FNF - Klage Bjugn reguleringsplan Fv710 Klakkselva (oppdatert utgave etter den først innsendte 11.07.2016)

 

11.07.2016 Trondheim - Leserinnlegg Adressa - Usikker vei mot Gråkallen Vinterpark 

 

07.07.2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Brev om kommunedelplan Vassfjellet-Tanem-Tulluan 

 

06.07.2016 Bjugn - Forvaltningsplan Eidsvatnet fuglefredningsområde 

 

30.06.2016 Rennebu - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

 

17.06.2016 Malvik -  Forvaltningsplan Homla naturreservat 

 

15.06.2016 Bjugn - Reguleringsplan Fv710 Klakkselva 

 

12.06.2016 Meldal - Kommunal planstrategi 

 

03.06.2016 Sør-Trøndelag - Fem verneområder 

 

06.05.2016 Hemne - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

 

05.05.2016 Midtre Gauldal - Kommunal planstrategi 

 

29.04.2016 Trondheim - Detaljregulering Granåsen gård østre 

 

29.04.2016 Klæbu - Kommunedelplan Vassfjellet Tanem-Tulluan 

 

25.04.2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune - Klima og energiplan 

 

18.04.2016 Trondheim - Gråkallen dispensasjonssøknad rekkefølgebestemmelser 

 

14.04.2016 Selbu - Plan for fysisk aktivitet 

 

11.04.2016 Trondheim - Utbygging Nidarø  

 

05.04.2016 Melhus - Planstrategi 

 

01.04.2016 Hitra - Jøstenøya industriområde 

 

31.03.2016 Fem verneområder  (innsendt for sent, men følges opp senere)

 

02.03.2016 E6 Ulsberg Vindåsliene 

 

24.02.2016 Hovedplan for skogsbilveier Midtre Gauldal kommune 

 

08.02.2016 E6 Ranheim-Værnes 

 

04.01.2016 Energi- og klimaplan for Trondheim og Sør-Trøndelag 

 

 

2015: 

 

18.12.2015 Regionhavn i Orkanger 

 

16.12.2015 Budsjett i Holtålen 

 

15.12.2015 Planstrategi Trøndelag 

 

15.12.2015 Budsjett i Orkdal 

 

06.11.2015 Områdeplan for Granåsen 

 

05.11.2015 Kommunedelplan for Tanem og Tulluan 

 

15.10.2015 Forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingdalen LVO 

 

05.10.2015 Oppdrettsanlegg i Flatøyfjorden i Roan og Osen kommune 

 

31.08.2015 Fagerdalen kraftverk 

 

18.08.2015 Kommuneplanens samfunnsdel i Meldal kommune 

 

31.07.2015 Vannkraftverk i Tydal og Selbu 

 

05.06.2015 Kommuneplan for Roan kommune 

 

29.05.2015 Kommuneplanmelding for Trondheim kommune 

 

13.05.2015 Regional energi- og klimaplan 

 

04.05.2015 Hovedplan for skogsveier i Trondheim 

 

20.04.2015 Tangvolla og Homla naturreservat 

 

16.03.2015 Massedeponier i Trondheimsregionen 

 

13.02.2015 Vannuttak fra Kobberdammen til snøproduksjon 

 

02.02.2015 Forvaltningsplan for marine verneområder 

 

26.01.2015 Klage på Stokkfjellet vindkraftanlegg 

 

 

2014: 

 

19.01.2014 Planprogram for Heimdal VGS 

 

23.12.2014 Vannforvaltningsplan i Trøndelag 

 

15.12.2014 IKAP 2 

 

15.12.2014 Klage på vedtak om Gråkallen alpinanlegg 

 

12.12.2014 Kommuneplanen samfunnsdel MGK 

 

24.10.2014 Regional kraftsystemutredning 

 

15.10.2014 Planprogram kommuneplan Røros 

 

10.10.2014 Forvaltningsplan for Trollheimen 

 

19.09.2014 Uttalelse om endring av motorferdselloven 

 

08.08.2014 Kommuneplanmelding Trondheim kommune 

 

01.07.2014 Plan for stier, løyper og motorferdsel i Tydal kommune 

 

05.05.2014 Kommunedelplan for Fv 717 Stadsbygd 

 

25.04.2014 Planprogram for kommunedelplan for Dragvoll 

 

25.04.2014 Grovlia, Rokksetbekken og Trongstadlia kraftverk 

 

14.03.2014 Uttalelse tiltakstabeller for å bedre miljøtilstanden i vann 

 

14.02.2014 Vindkraftanlegg Trondheimsregionen 

 

15.01.2014 Analyse av vindkraft i innlandet 

 

 

2013: 

 

01.12.2013 Marine verneområder 

 

29.11.2013 Motorsportsenter i Haltdalen 

 

15.11.2013 Interkommunal kystsoneplan 

 

07.11.2013 Kommunedelplan for Lade og Leangen 

 

10.09.2013 Revidert planprogram for Fv 704 

 

30.08.2013 Kommuneplanens samfunnsdel i Rennebu kommune 

 

15.08.2013 Regional kraftsystemutredning for Sør-Trøndelag 

 

21.06.2013 Planprogram om gruveforurensing ved Løken gruver 

 

21.06.2013 Gråkallen alpinanlegg 

 

10.05.2013 STFKs plan for anlegg for fysisk aktivitet 

 

06.05.2013 Snillfjord kraftverk 

 

23.04.2013 Utredning av dobbeltspor Trondheim - Stjørdal 

 

22.04.2013 Planprogram kommuneplanen i Rennebu 

 

02.04.2013 Folkehelseplan Klæbu 

 

20.03.2013 Regional plan for Forollhogna villreinområde 

 

14.03.2013 Kommuneplanens samfunnsdel i Hitra kommune 

 

14.03.2013 Kommuneplanen i Ørland kommune 

 

08.03.2013 STFKs folkehelseplan 

 

01-03-2013 Kommuneplanens arealdel i Orkdal kommune 

 

01.02.2013 Litlvatnet naturreservat 

 

 

2012: 

 

21.12.2012 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål 

 

21.12.2012 Idrett og friluftsplan i Roan kommune 

 

20.12.2012 Regional plan for arealbruk 

 

13.11.2012 Blyberget friområde 

 

20.09.2012 Planprogram for regional plan for Dovreområdet' 

 

17.09.2012 Kommunal planstrategi Rennebu kommune 

 

30.08.2012 Kommuneplanens arealdel i Trondheim kommune 

 

14.08.2012 Klage på vindkraftkonsesjoner i Snillfjord og Frøya 

 

22.06.2012 Nasjonal transportplan 

 

30.05.2012 Fredlybekken turdrag 

 

15.05.2012 Søknad Frøya vindkraftanlegg 

 

20.03.2012 Melding til Reinsfjellet, Stokkfjellet og Brungfjellet vindkraftanlegg 

 

09.03.2012 Granåsen 

 

20.01.2012 Regional plan for arealbruk i Sør-Trøndelag 

 

 

2011: 

 

31.08.2011 Godsterminal i Trondheimsregionen 

 

05.07.2011 Forvaltningsplan for Sylane landskapsvernområde 

 

18.03.2011 Øvre og Nedre Skorilla kraftverk 

 

17.03.2011 Granåsen 

 

01.02.2011 Alpinanlegg ved Lille Gråkallen 

 

28.01.2011 Nye Svean kraftverk 

 

 

2010: 

 

30.09.2010 Spenningsoppgradering av Klæbu - Namsos 

 

01.09.2010 Vindkraft anlegg i Snillfjordområdet 

 

10.08.2010 Klage på vindkraftkonsesjoner på Fosenhalvøya 

 

26.04.2010 Felles arealstrategi for Sør-Trøndelag og Hedmark 

 

 

2009: 

 

10.10.2009 Sørmarkfjellet vindkraftanlegg 

 

10.10.2009 Storheia vindkraftanlegg 

 

 

 

Vil du se eldre uttalelser? Ta kontakt!