Styret

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF Akershus. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av årsmøtet.

Dagens styre ble valgt 12. mars 2018 og består av følgende personer:

 

Styreleder:

Sverre A. Larssen fra DNT Oslo og Omegn

   

Ulf Kristiansen fra Naturvernforbundet

Jørgen Fog fra Skiforeningen

Martin Veastad fra Akershus og Oslo Orienteringskrets

Tom Fremstad fra Oslo og Omland Friluftsråd

Rigmor Arnkværn fra Bærum Natur og Friluftsråd

Hans Christian Wilter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Akershus

 

 

Fylkesvise FNF ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.