Vindkraftverk kan true turområder, jaktterreng og natur i Valdres og Gudbrandsdalen

Vindkraft på Smøla

NVE ønsker å kartlegge informasjon om friluftslivsområder med regional verdi, og om regional bestandsutvikling for viktige arter. De tre analyseområdene i Oppland innbefatter store fjell- og skogsområder mellom Valdresflye og Gudbrandsdalen- og Ottadalen, mellom Tyin og Hemsedal og mellom Begnadalen og Hallingdal. Vår kunnskap er at nettopp betydelige deler av disse arealene har stor verdi for friluftslivet og er verdifulle for naturmangfold. Særlig viktig i denne sammenhengen er inngrepsfri natur, og i analyseområdene i fylket er det en rekke slike områder.

 

På bakgrunn av fjell- og skogsområdenes verdi og betydning for landskapsopplevelser i forbindelse med bruk til turer-, jakt-, og fiske, er planlegging av vindindustri i disse delene av analyseområdene meget konfliktfylt. I tillegg er uten tvil arealendringer den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til ulike arter. En natur med mindre mangfold av arter og naturtyper er mer sårbar for miljøendringer, som for eksempel klimaendringer. Natur- og friluftslivsorganisasjonene er opptatt av å bevare naturgrunnlaget i Norge og Oppland. Naturen er vårt grønne gull, og har stor verdi både for folkehelsa – og for det vi skal leve av i framtida. Det er mangelvare på store urørte naturområder i Europa. Vi mener på bakgrunn av dette, at de analyserte fjell- og skogsområdene må tas ut av det videre planarbeidet til NVE.

Av hensyn til naturmangfold er de nevnte fjell- og skogsområdene verdifulle for en lang rekke arter med nasjonal forvaltningsinteresse, og for ulike utvalgte naturtyper; vi viser til ulike offentlige artsdatabaser. I forbindelse med dette er det svært viktig med tilstrekkelig vurdering av konsekvensene vindindustri vil gi, av sumvirkninger og samlet belastning for ulike arter og naturtyper, i form av nye naturinngrep.

 

I tillegg har områdene betydelige landskapsverdier og flere av disse er randsoner til verneområder. Dette gjelder spesielt Jotunheimen nasjonalpark, Langsua nasjonalpark og Vassfaret landskapsvernområde, men også andre mindre verneområder. Etter vårt syn har disse områdene viktig symbolverdi, som kan få betydelig redusert visuell verdi, om en skissert utbygging finner sted. Her må det tas i betraktning at plassering av store industrianlegg i randsonen aldri ble vurdert, i forbindelse med fastsetting av grensene for verneområdene.

 

Når det gjelder kartlegging og verdisetting av friluftslivsverdier innenfor analyseområdene, er vi kjent med at dette har blitt gjennomført eller er under utarbeidelse i kommunene Lom, Gausdal, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Vang. Vi er kjent med at betydelige områder hvor arbeidet er fullført, har høy verdi for friluftslivet.

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland har sendt faglige innspill til NVE på vegne av: 

Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund, DNT Valdres og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.