Forum for

natur og

friluftsliv

Rogaland

Møteinnkalling / Agenda

FNF Rogaland styremøte


Dato: Mandag 3. desember, kl. 15

Sted: Ryfylke friluftsrådSaksliste

53/18 Dagsorden


54/18 FNF internt


55/18 FNF-R samling og årsmøte 2019


56/18 Nasjonal ramme for vindkraft på land


57/18 Kommuner og planer


58/18 Verneområder – supplerende vern59/18 Fv. 492 tunnel Espedal – Frafjord

60/18 Diverse + o-saker

Regionalplan for klimatilpasning – Emily orienterer fra referansegruppemøte61/18 Eventuelt

Vedlegg - Faste o-saker (oppdateres også i referat):

Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator mfl.

FNF Rogaland, SVG, Haugalandet


Koordinators andre møter, befaringer og fravær:


Kommende seminarer/konferanser*:*merkes dersom koordinator er påmeldt / planlegger å delta

s. 4