Høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft på land fra FNF Agder

FNF Agder sitt høringssvar til Nasjonal ramme for vindkraft på land er levert. På grunn av samlet belastning, og for å ivareta naturmangfold og områder til friluftsliv mener FNF Agder at det ikke kan legges til rette for mer vindkraftutbygging i Agder sine natur- og friluftsområder.

FNF Agder er positive til at vindkraft nå er gjenstand for en vurdering med utgangspunkt i Nasjonal ramme, men at denne bør inngå i en helhetlig vurdering der vindkraft og dens alternativer vurderes samlet og opp mot hverandre slik at man velger de mest naturvennlige alternativene som ikke forvandler det vi har igjen av villmarkspreget natur og viktige friluftslivsområder til industri.

 

Agder-fylkene leverer allerede et betydelig bidrag med fornybar kraft inn i markedet gjennom utbygd vannkraft. Det er også gitt flere konsesjoner til vindkraft i fylkene, og det er dermed lagt til rette for ytterligere bidrag til fornybar kraft. Samtidig blir det et stadig større press på arealene som ikke er utbygd i fylkene våre, og et stadig større tap av urørt natur. Det arbeides med nye vegtraseer for E39 og E18, legges ut nye areal for utbygging av hytter, boliger og industri, og sammen med ny energiutbygging blir den samlede belastningen for regionen svært stor.

 

Hvis målet med Nasjonal ramme skal være å kunne gi en anbefaling for hvor vindkraft kan bygges ut, er det nødvendig å få til et bedre kunnskapsgrunnlag for både naturmangfold og friluftsliv først, som for eksempel kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder og naturtypekartlegging. Det er også behov for evaluering av samlet belastning og sumvirkinger av vindkraftanlegg på natur- og friluftslivet.

 

FNF Agder sitt høringsinnspill til nasjonal ramme for vindkraft på land kan leses her.