Lenker til noen NINA-Publikasjoner.Sørdalen – Isdalen nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling. - NINA Rapport 121. 28 pp.

Konsekvensutredning av Forsvarets virksomhet i forbindelse med verneplan for Sørdalen-Isdalen i Bardu kommune. - NINA Rapport 103. 25 pp.


Evaluering av Forum for natur og Friluftsliv (FNF). En erfaringsgjennomgang etter 5 års drift. - NINA Rapport 74. 34 pp.


Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet. Statusbeskrivelse og mulige konsekvenserfor naturmiljøet.


Fjellrev i Norge. Overvåkingsrapport. - NINA Rapport 101. 21pp.

Felthandbok - fjellrev. En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolking av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev. - NINA Temahefte 29. 28 pp.


Elgen i Norge sett med jegerøyne. En analyse av jaktmaterialet fra overvåkningsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1968-2004. - NINA Rapport 125. 197 pp.

(Obs. Stor fil).


Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2004. - NINA Rapport 42. 29 pp.


Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 31. 64 pp.