FNF Troms

FNF Troms er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Troms. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Troms fylke.

 

FNF Troms er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Troms kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende 13 organisasjoner har sluttet seg til FNF Troms.

 

Årsmøte

FNF Troms avholder årsmøte for alle de tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. Årsmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • vedta årsplan og langtidsplan
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge et styre

Det kan også arrangeres fellesmøter eller samlinger ved behov. 

Styret

Styret har organisatorisk og økonomisk ansvar og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med de ansatte.

 

Styret velges av årsmøtet og betstår i dag av følgende personer:

 

Verv Navn Organisasjon E-post Tlf
Leder Ida Mari Hanssen KFUK-KFUM speiderne Troms idamariemmely@gmail.com 99573108
Medlem Halldis Valestrand Troms Orienteringskrets halldis.valestrand@uit.no 92842497
Medlem Anton Hauan Naturvernforbundet i Troms anton.hauan@gmail.com 98862537
Medlem Knut M. Pedersen NJFF-Troms knukarp@online.no 40285643
Medlem Rachel Jakhelln Troms Turlag

rachel.jakhelln@uit.no

93883176
1. vara Alf Brustad Senja / Troms Turlag brustadalf@gmail.com 90912930
2. vara Leif Einar Støvern Nordnorsk Botanisk Forening stoevern@gmail.com 91774197
3. vara Svein Gunnar Karlstrøm Framtiden i Våre Hender Nord svein@framtiden.no 95843331

 

Ansatt koordinator

I FNF Troms er det ansatt en fylkeskoordinator i hel stilling. Koordinatoren er sekretær for årsmøtet og styret. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant annet vedtatte planer, budsjett og andre oppgaver.

 

Fylkeskoordinator i Troms er Eivind Høstmark Borge.

 

Kontaktinformasjon finnes her.

 

FNF nasjonalt har arbeidsgiveransvaret.

Planer

Årsmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Troms skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.