FNF Troms

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Troms. Formålet er å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftsfaglige saker i fylket.

 

FNF Troms skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene og være en del av et felles kompetansenettverk innen natur og friluftsliv mellom organisasjonene på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

 

FNF Troms kan være et felles talerør/ representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende 14 organisasjoner har sluttet seg til FNF Troms.

 

Årsmøte

FNF Troms avholder årsmøte for alle de tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. Årsmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • vedta årsplan og langtidsplan
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge et styre

Det kan også arrangeres fellesmøter eller samlinger ved behov. 

Styret

Styret betstår etter årsmøtet 11. mars 2019 av følgende personer:

 

Verv Navn Organisasjon E-post Tlf

Leder 

Knut M. Pedersen NJFF-Troms knukarp@online.no 40285643

Medlem

Hilde Ovesen 4H Troms hovesen10@gmail.com 95142497

Medlem

Per Inge Guneriussen Naturvernforbundet i Troms pering160@gmail.com 46794363

Medlem

Halldis Valestrand Troms Orienteringskrets

halldis.valestrand@uit.no

40285643

Medlem

Rachel Jakhelln Troms Turlag

rachel.jakhelln@uit.no

93883176
1. vara Alf Brustad Senja / Troms Turlag brustadalf@gmail.com 90912930
2. vara Jann-Oskar Granheim Midt-Troms Naturlag jann-osk@online.no 93211937
3. vara Svein Gunnar Karlstrøm Framtiden i våre hender Nord svein@framtiden.no 95843331
4. vara Berit Nymo Naturvernforbundet i Troms beritnymo@outlook.com x

 

FNF Troms ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene. Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

Ansatt koordinator

I FNF Troms er det ansatt en fylkeskoordinator i hel stilling. Koordinatoren er sekretær for årsmøtet og styret. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant annet vedtatte planer, budsjett og andre oppgaver.

 

FNF Troms ansetter en ny fylkeskoordinator i løpet av høsten 2018.

 

Kontaktinformasjon finnes her.

 

FNF nasjonalt har arbeidsgiveransvaret.

Planer

Årsmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Troms skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.

Ny koordinator i FNF Troms - Christine Myrseth

Christine Myrseth

Hallo fra FNF kontoret i Tromsø! Jeg er nå inne i min andre uke som ny koordinator for FNF Troms og gleder meg til Friluftslivssamling den 22 november hvor jeg håper å treffe så mange som mulig i vårt nettverk, både tilknyttede organisasjoner og ressurspersoner! Ikke minst blir det veldig hyggelig å være med på å dele ut prisen for "Årets ildsjel 2018".