Byggje ut fleire vassdrag i Rauma og Nesset ?

Dei natur- og friluftslivsinteresserte organisasjonane i Møre og Romsdal har kome med ein uttale knytt til planar om 12 (11) kraftutbyggingar i Rauma og Nesset. Vi har vald å gje ein uttale sjølv om vi ser at einskilde av prosjekta ikkje kan vere rekningssvarande og at nettilgangen manglar eller er avgrensa.  Vi har prøvd å verdsette naturen og folks oppleving av naturen og vege desse opp mot samfunnets behov for kraft. Då har vi naturen til våre barnebarns barn i tankane, og vi tør då å meine noko om kor mykje meir av vassdragsnaturen vår generasjon kan ta for seg av. For heile uttalen, sjå; Uttale kraftpakke Rauma Nesset - 20 mars 2015

 Gluterholet i Rauma kommune - foto Romsdal com

Gluterholet (foto Romsdal.com) 

Kunstgrasbaner med gummigranulat som forureinar naturen

Plast som kommer på avveie i naturen, kan spreie miljø- og helseskadelege stoff. I tillegg bind plast/mikroplast til seg miljøgifter som allereie finnes i naturen og konsentrasjonen av miljøgifter kan mangedoblast. Plastpartikler kan difor vere helseskadelege og er ein kjelde til opptak av miljøgifter i organismar. FNF Møre og Romsdal har sendt ein uttale til kommunane i fylket om gummigranulat frå kunstgrasbaner som forureinar. I dette brevet uttaler vi at spreiing av gummigranulat ut i naturen/sjøen knytt til snømåking/drift av ei kunstgrasbane er i strid med forureiningslova og at kommunane må syte for å stoppe slik forureining straks. Vidare meiner vi at ein må vurdere anna oppbygging og fyllmasser i dei kunstgrasbanene som no er under planlegging. Heile uttalen sjå Brev til kommunane om kunstgrasbanar og gummigranulat - 6 feb 2017

 

Gummigranulat frå kunstgrasbane - foto Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 

Hummar berre for enkelte i allmenninga ?

FNF har kome med ein uttale til søknad om havbeite av hummar på Senholmane i Sandøy kommune då vi meiner at dette er eit viktig vegkryss. Havet og fjordane i Norge er ein felles allmenning som alle er medeigar i. Frå før har rikingane tent absurde mengde pengar på vår felles allmenning innan fiskeri og oppdrett.  Vi finn det rett at framtidas generasjonar må bli representert ved fordeling av rettar i dagens ressursar (her hummar) og vil be om at dette blir satt opp i eit langsiktig allmenningssystem. Vi meiner at søknaden er i strid med gjeldande arealplan for Sandøy kommune for 2015-2027 og må avslåast aleine av den grunn. Vi meiner at vi ikkje er tent med å gi konsesjon for havbeite for hummar på Senholmane då dette medfører store ulemper for ålmenta og fort kan gi presedens for nye eksklusive rettar i allmenninga. 

Uttale havbeite Hummar i Sandøy kommune - 5 mai 2017

 

Hummarfiske - tradisjonelt

Friluftslova og sjikanøse stengsel

FNF Møre og Romsdal har i brev til kommunane i fylket informert om friluftslova og sjikanøse stengsel. Vi har bede kommunane rette merksemd på at å hindre lovleg ferdsel etter friluftslova ikkjer er greitt og må gjerast noko med. Vi har fulgt opp konkrete saker for å få desse sjikanøse stengsla fjerna slik at ålmenta ikkje blir hindra i å ferdast.

 

Informasjonsbrev: Informasjosbrev til kommunane om sjikanerande stengsel - 5 sept 2016

Eks på spesifikt brev om sjikanøst stengsel: Molde - Røbekk - førespurnad om sjikanøst stengsel 9 sept 2016

Privat skilt ved Røbekk

Kraftverkspakke i Sykkylven og Ørskog kommunar

I denne kraftverkpakka er det søkt om 10 kraftverk i 7 vassdrag. FNF har saman med Ålesund og Sunnmøre Turistforening, Friluftsrådet Ålesund og Omland og NJFF meint noko om desse inngrepa. Vi har meint noko om naturvern, friluftsliv, biodiversitet, tal trua rødlistearter, INON-areal  i km2 og liknande i dei ulike vassdraga. Vi har gjennom dette dokumentet prøvd å verdsette naturen og folks oppleving av naturen og vege desse opp mot samfunnets behov for kraft. Vi har hatt naturen til våre barnebarns barn i tankane, og meint noko om kor mykje vassdragsnatur vår generasjon kan ta for seg av. Uttale 10 kraftverk i Sykkylven og Ørskog - 7 juli 2014Dynjafossen i Ørskogelva

Uttalelser <2012

Her finner du uttalser fra 2012 og eldre.