VINDKRAFTDEMONSTRASJON FORAN STORTINGET 8. SEPTEMBER!

Stortinget-CB-1180x500

 

Stad: Foran Stortinget. Tid: Søndag 8. september fra kl. 10.00 – 16.00 

 

Innlegg og politiske appeller fra kl. 13.00 – 15.00 

 

Ope folkemøte om vindkraft 12.juni kl.19.30 Sande Kro i Gaular

Midtfjellet vindkraftanlegg v2 20180703 NR

Ope folkemøte om vindkraft på Sande Kro i Gaular
onsdag 12.juni. Dei faglege og erfaringsbaserte innlegg som vart holdt er no lagt ut,linker finn du lenger ned iteksten .

 

Arrangørar Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Turlag, NJFF Norges Jeger- og Fiskerforbund i S&Fj, Naturvernforbundet i S&Fj/Flora, DNT Vest og La naturen Leve.


 

FNF Sogn og Fjordane

FNF Sogn og Fjordane er eit samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Sogn og Fjordane. Formålet er å styrke organisasjonene sitt arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Sogn og Fjordane fylke.

 

FNF Sogn og Fjordane er ein møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også ein arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonane.

 

FNF Sogn og Fjordane kan være eit felles talerør/felles representant for dei tilsluttede organisasjonane i konkrete saker når det er enighet om det.

Tilslutta organisasjonar

Tilslutting til FNF gjerasts gjennom ein tilslutningserklering. Følgande organisasjonar har slutta seg til FNF Sogn og Fjordane:

 • Sogn og Fjordane Turlag SFT
 • Forbundet Kysten ved Kystlaget Hornelen
 • Naturvernforbundet
 • NJFF Norges Jeger og Fiskerforbund
 • Norges Speiderforbund
 • NOF avd Sogn og Fjordane
 • Fortidsminneforeningen avd Sogn og Fjordane
 • Klatreklubbene ved Sogndal klatreklubb
 • Gloppen Padleklubb
 • Sogndal dykkarklubb
 • Sognefjorden Vel

Årleg fellesmøte og årsmøte

FNF Sogn og Fjordane held eit årleg fellesmøte (fagleg kompetansebygging, sosialt og framoverskuande) for organisasjonane på seinhausten og årsmøte  innen 15. mars for alle dei tilslutta organisasjonane. Fellesmøtet har blant anna følgjande oppgåver:

 

Fellesmøte i november:

 • levere fagleg påfyll med innlegg og/eller miniseminar
 • innlegg om aktuelle tema
 • tema og saker ein ønsker å få med på neste årsplan
 • middag, sosialt samvere

Årsmøte i mars:

 • vedta årsplan, langtidsplan og strategiplan 
 • vedta budsjett
 • godkjenne årsrekneskap
 • godkjenne årsmelding
 • velge eit styre

Det kan også arrangerast andre seminar eller samlingar. 

Styret i Sogn og Fjordane

Styret i fylket har ansvar for det organisatoriske og økonomiske ovanfor fylkeskommunen og FNF sentralt og skal vere ein fagleg støtte for koordinator i det daglege arbeidet. Styret skal bestå av minst tre representanter frå ulike typer organisasjonar. Samme type organisasjon med flere tilslutningserklæringer kan kun ha eitt medlem i styret.  Styret konstituerer seg sjølv. Leiarfunksjonen bør gå på omgang.

 

 

Styret 2018 

 

Alf Erik Røyrvik - styreleiar, NJFF SF leiar

Geir Haukås - varamedlem, NJFF SF vilt

 

Ron Overdevest - styremedlem, Sogn og Fjordane Turlag/naturvernutval leiar

Tor arne Hauge - varamedlem, Sogn og Fjordane Turlag/Ytre Sogn Turlag

 

Marit Bendz - styremedlem Naturvernforbundet, Fylkessekretær

Nyonga Amundsen - varamedlem, Naturvernforbundet leiar

 

Lars Olav Rylandsholm - styremedlem, Hornelen Kystlag 

Marny Tønnessen - varamedlem, Indre Sogn Kystlag

 

roeyrvik@yahoo.no

ghaukaas@yahoo.no 

 

rono@online.no 

t-arneh@online.no 

 

sognogfjordane@naturvernforbundet.no

nyonga@nyonga.no 

 

larsorylandsholm@gmail.com

marny.tonnessen@gmail.com

 

NOF, Sognefjorden Vel, Speidaren, padle-/klatre-/dykkarklubber og Fortidsminneforeninga kan og ha plass i styret ved høve

Tilsett koordinator

I FNF Sogn og Fjordane er det tilsett ein koordinator i heil stilling. Koordinatoren er sekretær for fellesmøtet og styret. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant anna vedtatte planer og andre oppgaver.

 

Koordinator i Sogn og Fjordane er Elisabeth Dahle.

 

Kontaktinformasjon:

sognogfjordane@fnf-nett.no

Tlf: 480 20 532 

 

Det er FNF nasjonalt som har det formelle arbeidsgiveransvaret for koordinatoren.

 

Planer

Årsmøtet godkjenner kva for hovedsaker FNF Sogn og Fjordane skal arbeide med, samt kva for tema som er aktuelle å arbeide med i framtidige saker. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.

Tilslutning til samarbeid om dei enkelte sakene, planer på høyring m.m er knytt til kvar enkelt sak og tema.