FNF Hedmark

FNF-Hedmark er et samarbeidsnettverk- og forum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hedmark. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Hedmark fylke.

 

FNF-Hedmark er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF-Hedmark er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF-Hedmark kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

 

I Hedmark er 11 organisasjoner tilsluttet FNF. Vi arbeider framfor alt med arealsaker som berører viktige natur- og friluftsområder, det kan være alt fra en liten skog nært et tettsted hvor folk går tur på kvelden etter arbeid til urørte villmarksområder hvor man kan gå mange mil uten å se noen større spor etter mennesker.

 

FNF-Hedmark har en 40 % stillingsressurs gjennom Christian Dufseth (bilde) som er fylkets FNF-koordinator. De resterende 60 % jobber han som jakt- og fiskekonsulent hos NJFF-Hedmark. NJFF-Hedmark har det formelle arbeidsgiveransvaret for FNF-koordinatoren.

 

65777043

 

FNF-Hedmark ledes av et styre på 3 personer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktige når 2/3 er tilstede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene, og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatoren i fylket. Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.

 

Tilsluttede organisasjoner

FNF-Hedmark består av 11 organisasjoner med forskjellige aktiviteter og formål, men de har en sak felles: De er på en eller annen måte glade i naturen. Vi har organisasjoner som bedriver ulike typer av friluftsliv i fylkets natur, organisasjoner som er opptatt av en gruppe organismer og som arbeider med å bevare naturen. De fleste organisasjonene er fylkes- eller regionlag til landsdekkende organisasjoner.

 

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF-Hedmark:

Årlig fellesmøte

FNF-Hedmark avholder årlig fellesmøte/årsmøte for alle de tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. Årsmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • vedta årsplan og langtidsplan
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge et styre

Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov. 

Styret

Styret i FNF-Hedmark har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF-Hedmark. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av årsmøtet og består i dag av følgende personer:

 

Jan Rune Samuelsen

 

Naturvernforbundet i Hedmark janrune@gmail.com

Kjetil Hagen

 

NJFF-Hedmark kjehage2@broadpark.no

Hjalmar Nergaard

DNT Odal hjalmar.nergaard@dnt.no

 

 

Planer

Årsmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNFHedmark skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner. Vedtatte årsplaner finner du under fanen "saksdokumenter".