FNF Oppland

FNF Oppland er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

 

FNF Oppland ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene. Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet. Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Oppland:

Styre i FNF Oppland: 

Bjørn Frøsaker - Naturvernforbundet i Oppland

Peter Nagtzaam - DNT Gjøvik og Omegn

Bergfinn Alund - NJFF Oppland

Ansatt koordinator

I FNF Oppland er det ansatt en koordinator i hel stilling. Koordinatoren er sekretær for årsmøtet og styret. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant annet vedtatte planer og andre oppgaver.

 

Koordinator er Ole Morten Fossli.