Kort om FNF Oslo

Formålet med FNF Oslo 

Forum for natur og friluftsliv i Oslo er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i kommunen. FNF Oslo skal styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Oslo kommune.

 

En del av et nasjonalt FNF 

FNF Oslo er en del av det nasjonale FNF med tilsvarende lokale FNF-organisasjoner i alle fylker. FNF-koordinatoren i Oslo er ansatt i FNF nasjonalt, men styres faglig av styret i FNF Oslo. Det nasjonale FNF har utarbeidet et styringsdokument og vedtekter som ligger til grunn for arbeidet i fylkene. Finansieringen av FNF skjer hovedsakelig gjennom statlige midler via Klima- og miljødepartementet.

 

Vår historie 

FNF Oslo har i mange år vært en integrert del av Oslo og Omland Friluftsråds (OOF) arbeid. Våren 2016 ble FNF Oslo etablert som en selvstendig organisasjon, med et eget styre.

 

Styret 

FNF Oslo ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

 

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.

 

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.

 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

 

Styret i FNF Oslo består i 2019 av:

  • Dag Olav Brækkan (leder), DNT Oslo og Omegn
  • Gunnhild Laxaa, Oslofjorden Friluftsråd

  • Inger Elisabeth Tveide, Norges jeger og fiskerforbund, Oslo

  • Ole Vignes, Norsk ornitologisk forening, avd. Oslo og Akershus

  • Martin Veastad, Oslo og Omland Friluftsråd

  • Randi Wilhelmsen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

  • Lisa Näsholm, Skiforeningen

Her finner du oss 

FNF Oslo er lokalisert i OOFs lokaler i Storgata 28 i Oslo, i et praktisk og faglig nyttig kontorfelleskap med OOF og FNF Akershus.


 

Bli medlem i FNF Oslo 

Alle natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo kan bli medlem av FNF Oslo. Det gjør du ved å sende inn en undertegnet "Tilslutningserklæring". De organisasjonene som er medlem av Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund, er automatisk medlem. Andre organisasjoner kan bli medlem, men medlemskap må vedtas på årsmøtet.