Styret i Sogn og Fjordane

Styret i fylket har ansvar for det organisatoriske og økonomiske ovanfor fylkeskommunen og FNF sentralt og skal vere ein fagleg støtte for koordinator i det daglege arbeidet. Styret skal bestå av minst tre representanter frå ulike typer organisasjonar. Samme type organisasjon med flere tilslutningserklæringer kan kun ha eitt medlem i styret.  Styret konstituerer seg sjølv. Leiarfunksjonen bør gå på omgang.

 

 

Styret 2018 

 

Alf Erik Røyrvik - styreleiar, NJFF SF leiar

Geir Haukås - varamedlem, NJFF SF vilt

 

Ron Overdevest - styremedlem, Sogn og Fjordane Turlag/naturvernutval leiar

Tor arne Hauge - varamedlem, Sogn og Fjordane Turlag/Ytre Sogn Turlag

 

Marit Bendz - styremedlem Naturvernforbundet, Fylkessekretær

Nyonga Amundsen - varamedlem, Naturvernforbundet leiar

 

Lars Olav Rylandsholm - styremedlem, Hornelen Kystlag 

Marny Tønnessen - varamedlem, Indre Sogn Kystlag

 

roeyrvik@yahoo.no

ghaukaas@yahoo.no 

 

rono@online.no 

t-arneh@online.no 

 

sognogfjordane@naturvernforbundet.no

nyonga@nyonga.no 

 

larsorylandsholm@gmail.com

marny.tonnessen@gmail.com

 

NOF, Sognefjorden Vel, Speidaren, padle-/klatre-/dykkarklubber og Fortidsminneforeninga kan og ha plass i styret ved høve

FNF Sogn og Fjordane leiast av eit styre på minst 3 og inntil 7medlem. Styret er høgaste mynde mellom årsmøta. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representantar frå ulike typar organisasjonar. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør vere representert dersom de har slutta seg til FNF i fylket.

 

Styremedlem velgast for to år og leiar for eitt åra. For å sikre kontinuitet bør bør halvparten av styremedlema vere på val ved kvart årsmøte. Leiarfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonane og leiar skal ikkje sitte meir enn fire år samanhengande. Det bør vere ein viss kjønnsbalanse i styret.

 

Styret ansvar for å følgje opp vedtak frå årsmøtet  og fagleg styring av arbeidet i FNF Sogn og Fjordane ved koordinator. 

 

Styret i fylket har ansvar for  det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal vere ein fagleg støtte for koordinator i det daglege arbeidet.

 

Arbeidsgjevaransvar og personalansvar ligg hjå FNF-nasjonalt skal utøvast i nært samarbeid med styret i Sogn og Fjordane FNF.

 

Styringsdokument for drift av FNF (1) 

 

Tilslutningserklæring FNF 

 

20180306 Vedtekter FNF Sogn og Fjordane _ forslag pr nasjonal standard (002)

 

Retningsliner for styrearbeid i FNF SF 2018