Innspill til regional plan for bærekraftig forvaltning av vannkraft

FNF Nordland har sendt uttalelse til planforslag til regional plan for bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland.

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider nå med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Les FNF Nordlands uttalelse til rammeplanen!

Klage på vedtak om oppdrettslokalitet i Vegaøyan verdensarv

FNF Nordland har påklaget Fylkesrådets vedtak om å gi Marine Harvest Norway AS tillatelse til oppdrett i ved Rørskjæran i Vega kommune. Lokaliteten ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde.

Kommunedelplan for Engenbreen

Meløy kommune har revidert kommunedelplanen for Engenbreen. FNF Nordland forventer at det legges opp til et økologisk bærekraftig reiseliv. Det må ikke tillates aktiviteter og tiltak som kan skade miljøet, naturen eller endre landskapskarakteren.

FNF Nordlands innspill til Kystplan Helgeland

FNF Nordland har sendt uttalelse til til høring av Kystplan Helgeland. Kystplan Helgeland 2016 – 2020 (KPH) er en interkommunal plan etter plan- og bygningsloven (PBL) for sjøarealene på Helgeland og omfatter 13 kystkommuner.

Mange tillatelser til bruk av utenlandske treslag

Planting fremmede treslag

Over 300 søknader om utsetting av utenlandske treslag har fått helt eller delvis tillatelse de siste årene. Fylkesmannen har kun avslått fem søknader om utplanting, viser en gjennomgang Miljødirektoratet har gjort.

Tapet av villmarkspreget natur øker

villmark1990-2013

Og Nordland er blant de fylkene med mest bortfall av villmarkspreget natur. Energiproduksjon og skogsbilveier er de klart viktigste årsaken til det største bortfallet av inngrepsfri natur.

Hvert fjerde vannkraftprosjekt ligger i naturområder av nasjonal eller regional verdi

Spjeltfjellelva Hemnes. Foto: Ole Chr. SkogstadFylkesmannen har i løpet av 2013 blitt forelagt 39 søknader om konsesjon for bygging av småskala vannkraftverk. Ca. hver fjerde søknad har blitt imøtegått av Fylkesmannen.

[Les mer] 

Mange søknader om småkraftverk - samlet vurdering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal behandle et betydelig antall søknader om småkraftverk gjennom nye rutiner der alle omsøkte prosjekter i et geografisk område settes sammen og behandles i "pakker". NVE skal følgelig stille strengere krav og legge til rette for bedre vurdering av den samlede miljøbelastningen.

Strandsonen i Nordland

~Knaplundsbukta_ved_Saltstraumen_-_tidligere_aktuelt_for_etab_10536_5RA341.JPG
Nordland har landets lengste kystlinje og store viktige strandarealer som er viktige for hverdagsfriluftslivet, men ikke all strandsone langs sjøen er tilgjengelig. Enkelte steder er det et stort press for å utnytte strandsonen til hytter og fritidsformål. Strandsonens mangfoldighet av natur og aktivitet gjør strandsonen til en viktig og attraktiv arena for fysisk aktivitet og et lavterskeltilbud for alle aldersgrupper. En helhetlig og planmessig forvaltning av strandsonearealene er derfor viktig for å ivareta de viktige strandsonearealene.

Strandsonen langs sjøen (miljøstatus.no)
Høyesterett styrker allemannsretten i strandsonen
FNF Nordlands pressemelding om differensiert forvaltning av strandsonen