Rogalands kommuner

Det er 26 kommuner i Rogaland. De spenner vidt, fra Utsira som er aller minst i Norge med sine 200+ innbyggere, til Stavanger kommune, Norges 4. største by med over 130 000 innbyggere.

Regionale og kommunale planstrategier

Den nye plan- og bygningsloven krever nå at fylkeskommuner utarbeider en regional planstrategi og at kommunene utarbeider sine respektive kommunale planstrategier. Dette skal gjøres for hver valgperiode og innen ett år etter konstituering. Rogaland fylkeskommune sin planstrategi er nå på høring fram til 11. januar 2013. Les mere her.
Høringsutkastet og tilhørende dokument kan lastes ned her. Se vedleggene under sak 0150/12

Et nyttig redskap for organisasjonene:
Flere av kommunene har allerede utarbeidet sine planstrategier, andre ferdiggjøres i løpet av høsten. Linker til informasjon finner dere i oversikten.

Planstrategien er ikke en egen plan, men et strategidokument som gir en oversikt over kommunens planleggingsbehov. I dokumentet kan det listes opp hvilke planer kommunen akter å rullere, revidere, starte opp, osv. Slike oversikter kan gjøre vårt oppfølgingsarbeid mye lettere. Minstekravet er at strategien skal ta stilling til om kommuneplanen eller deler av denne skal revideres. Det stilles også andre krav, inkl. 30 dagers offentliggjøring.

FNF ble invitert med i ressursgruppe for den regionale planstrategien og gav innspill til denne.


Regional planstrategi Innspill fra FNF Rogaland.doc

Les mer... ]

Stavangers kommuneplan 2010 - 2025