Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen

Fylkesrådet i Nordland vedtok 24. juni 2014 og legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 2016 ut til offentlig ettersyn. Forvaltningsplanen er en regional plan etter plan- og bygningsloven og omhandler alle de 10 vannområdene i Nordland.

Sterk EU-kritikk av vannforvaltning

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, retter i et brev til MD sterk kritikk mot norske myndigheters manglende innlemming av EUs vanndirektiv i norsk rett og varsler søksmål mot Norge. I brevet slår ESA fast at Norge har en ufullstendig beskyttelse av naturmiljøet i regulerte vassdrag, og at kunnskapsgrunnlaget for å utarbeide miljømål ikke er godt nok.  Overvåkningsorganet mener også at Norge praktiserer nasjonale konsesjonsregler på en måte som er i strid med kravene i vanndirektivet. [Les mer]