Uttalar 2016 og eldre

Her finn du eldre uttaler frå 2016 og bakover:

 

2016: 

 

20160125 NVE Klage vedtak Nundalselvi kraftverk SFT NVF FNF

 

20160209 OED Bremangerlandet vindkraftverk brev FNF

 

20160218 NVE Endringssøknad Offerdal Kraftverk

 

20160222 Gloppen kommunestyre-Møtebok Rauset

 

20160303 Jølster kommune Detaljregplan Jo_Langhogane

 

20160329 NVE Kvitefella II_Rauset kraftverk høyringsfråsegner

 

20160414 Flora_Naustholmen_høyringsfråsegn

 

20160420 Taletråling fråsegn 

 

20160520_NVE_Tynjadalen_Fosseteigen_Lærdal

 

20160520 Innspel til prioriterte oppgåver frå FNF (1)

 

20160609 Brev Jan Heggheim Friluftsliv i SFFK

 

20160726 Hornelen _ vår Lorelei 

 

20160627 Bremanger kommune Via Ferrata Hornelen

 

20161114 Sunndalssetra klage FNF, NJFF, NVF, SFT

Endeleg vedtak i klagesak- løyve til å bygge ny sjølvbeteningshytte på Sunndalssetra - Jostedalsbreen

 

20161212 Oppstart av planarb_detaljreg_ViaFerrataHornelen_Bremanger_FNFfråsegn20161124

 

20161124 Intensjonsavtale Vestlandsregionen_høyringsfråsegn FNF i SF

 

 

20150106 Hydro-brev til OED om NVE-innst Øyane&Illvatn

 

20150116 SleipnerHoven Loen høyringsfråsegn SFT NVF

 

20150328_FNF_Høyringsfråsegn_VassregionSF_forvaltning_tiltak_vedlegg

 

20150410 Brev til OED ang Øyane Kraftverk i Fortun_Grandfaste og Hydro sitt endringsforslag (2)

 

20150515 Åselvi_Rydøla kraftverk i Luster høyringsfråsegn

 

20150516 Gjengedalsvassdraget tilleggsutgreingar

 

20150520 Offerdal Kraftverk tilleggsopplysingar fråsegn SFT NVF

 

20150903 Nundalselvi kraftverk høyringsfråsegn SFT NVF FNF

 

20150922 Via Ferrata Jølster innlegg 

 

20151001 Planprogram rullering av fylkesdelpl arealbruk avgrensa_høyringsfråsegn FNF

 

20151002 NVE planendringssøknad Vigdøla høyringsfråsegn SFT_NVF_FNF

 

20151005 Forvaltningsplan Breheimen høyringsuttale FNF

 

20151007 Rullering handlingsprogram FIF Innspel tiltaksdelen FNF

 

20151103 Kraftutbygging med tap_innlegg 

 

20151110 Regplan Ottadalen villreinomr 3g høyring

 

Brev-Fylkespolitikarar 

 

Småkraftverk truer friluftsliv og natur på Vestlandet_Sognogfjordane

 

Tilleggsfråsegn etter småkraftsynfaringer i Luster september 2015

 

Vedlegg 2 20150424 OED Fråsegn om Illvatn og Øyane kraftverk SFT

 

Vedlegg Øyane krv Luster KommunestyreGaupne 04

 

 

 

 

132kV line Feios - Hove knytt til planendring for Feios Kraftverk i Vik kommune:

20141110 Høyringsfråsegn 132 kV Feios_Hove  planendring 

 

Planendring for Feios Kraftverk i Vik kommune, inkl søknad om sjødeponi:

 20141108 Høyringsfråsegn Feios kraftverk, planendring 

 

 Klage til OED ang NVE gitt konsesjon til Guleslettene og Vågsvåg vindkraft inkl nettilknytinger, med tillegg og vedlegg:

20141113_Tillegg_OED_klage_Guleslettene_Vagsvag_vindkraftverk_ny132kvSFENettGuleslettene_nyNettVagsvag_FNF-2 

 

20141030_OED_klage_Guleslettene_Vagsvag_vindkraftverk_ny132kvSFENettGuleslettene_nyNettVagsvag 

 

Vedlegg 1 20121019 BT Harald må sove i kjellaren grunna møllestøy _ Vågsvågrelevant 

 

Vedlegg 2 2014 NIVA Langtransportert luftforurensing M173 Guleslettene 

 

 

Innspel frå Sogn og Fjordane Turlag og naturvernforbundet til høyringsutkast til Forvaltningsplan for Naustdal Gjengedal Landskapsvernområde:

20141030_Naustdal_Gjengedal_landskapsvernområde_innspel_forvaltningsplan_høyringsutkast 

 

Ny 420kV linje Sogndal-Aurland:

20140612_420kV_Sogndal_Aurland_høyringsfråsegn 

 

Nettilknyting i Ytre Nordfjord over Rugsund, innspel:

20140610 Tilleggssøknad for ytre ring y Nordfjord 

 

Høyringsfråsegn til planer for gondolbane med infrastrukturiltak i Loen, Stryn kommune:

20140605 SleipnerHoven Loen høyringsfråsegn SFT NVF 

 

Innspel til ny Kulturstrategi:

20140523 Kulturstrategi høyringsfråsegn FNF 

 

Innspel til arealdelen til kommuneplanen i Vik kommune:

20140428 Arealdel kommuneplan Vik 

 

Innspel til Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane:

20140410 Verdiskapingsplanen høyringssvar FNF 

 

Brulandsvellene i Førde kommune, innspel til forslaget til planprogram:

20140401 Brulandsvellene områderegulering, forslag til planprogram 

 

Vesentlege vassforvaltningsspørsmål, midtvegshøyring:

20140317 Samla innspel betre vannmiljø 

 

20140317 Tabell over innspel lokale tiltak 

 

Regional plan for Ottadalen, fråsegn frå Oppland og Sogn og Fjordane FNF:

20140304 Regional plan for Ottadalen - 2. gangs offentlig ettersyn (1) 

 

Ytre Øyrane i Førde kommune, innspel til planprogram:

20140127 Innspel til planprogram for omr_reg Ytre Øyrane frå FNF  

 

20140124 Innspel til ny kulturstrategi for Sogn og Fjordane frå natur og friluftslivsorganisasjonane i FNF 

 

Ny Kulturstrategi for Sogn og Fjordane. Natur er også kultur:

20140124 Innspel til ny kulturstrategi for Sogn og Fjordane frå natur og friluftslivsorganisasjonane i FNF 

 

Reguleringsforslag nytt industriområde i Bremanger kommune, Smørhamn:

20140113 Bremanger_Smorhamn_omrregplan_frasegn