FnfNasjonalt#1 Planstrategi

#1 Planstrategi

Planstrategien er kommunens oversikt for hvilke planer som kommunen skal lage i løpet av de neste fire årene. Planstrategien bør omfatte kommunens utfordringer, strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer mv. 

Her er maler eller forslag til høringssvar klare til utfylling. Slett det som ikke er relevant og legg til lokalt viktige poenger. Tekst i rød kursiv er hjelpetekst og skal klippes ut før innsendelse. Navn i klammer byttes ut med aktuelle navn.
Les mer om hvordan du bruker malene. 


Hva er en planstrategi?
Planstrategien er sagt å være politikernes oversikt for de fire årene de er valgt inn i kommunestyret og er bygget opp på forskjellige måter fra kommune til kommune, men alle skal svare på følgende punkter:

1. Utfordringsbilde (også kalt kunnskapsgrunnlag eller oversiktsdokumentet)
2. Rammer og føringer fra regionalt og nasjonalt nivå
3. Hvilket behov kommunen har for nye/oppdaterte planer i de kommende 4 årene

Den overordnede arealplanen som gjelder hele kommunen bør revideres/rulleres jevnlig. En fersk overordnet plan for arealene må til for å være oppdatert på dagens kunnskap, nye føringer og lover. Ellers er det temaplaner som ivaretar våre interesser. Planene vil være med å sikre kunnskap, rammer og vilkår for det vi er opptatt av.

Hva ønsker vi gjennomslag for?
1. Rullering av kommuneplanens arealdel
2. Planer om våre interesser
– Plan for naturmangfold
– Plan for friluftsliv
– Plan for frivillighet
3. Medvirkning på foreningenes premisser

Ressurser