FnfNasjonalt#2 Planprogram – varsel om oppstart

#2 Planprogram – varsel om oppstart

Varsel om oppstart med planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Her er maler eller forslag til høringssvar klare til utfylling. Slett det som ikke er relevant og legg til lokalt viktige poenger. Tekst i rød kursiv er hjelpetekst og skal klippes ut før innsendelse. Navn i klammer byttes ut med aktuelle navn. Les mer om hvordan du bruker malene. 


Hva er et varsel om oppstart med planprogram?
Et varsel om oppstart med planprogram

Hva ønsker vi gjennomslag for?
1. Kommunens kunnskapsgrunnlag om natur og friluftsliv oppdateres og forbedres
2. Opprydning av gamle planer som ikke passer dagens mål
3. Bedre og tidligere medvirkning i utforming av arealplanen gjennom oppsøkende gjestebud, referansegrupper mv.

Ressurser