FnfAgderAktuelt › Uttalelse til MTA-/detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk

Uttalelse til MTA-/detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk

På vegne av Agder botaniske forening, Aust-Agder turistforening, DNT Sør Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen og Sørlandets krets av Norsk speiderforbund har FNF Agder levert inn en uttalelse til høring av konsesjonspliktige endringer og MTA-/detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk.

FNF Agder mener at vindkraftprosjektet og MTA-/detaljplanen med de omsøkte endringene med økt vindturbinstørrelse og diameter på rotorbladene i forhold til tidligere gitt konsesjon, burde vært gjenstand for ny konsesjonsbehandling og konsekvensutredning. Dette på bakgrunn av at de omsøkte endringene vil medføre store negative konsekvenser for viktige friluftslivsområder og det vernede vassdraget Tovdalselva, samt at det har framkommet ny kunnskap om negative konsekvenser vindkraftverk kan ha på det biologiske mangfoldet, som f.eks. fugl og flaggermus.

Les uttalelsen her.