FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

Hoppende ørret i elv
FnfAkershusAktuelt › Hvordan kan du bidra til å ta vare på vannet vårt?

Hvordan kan du bidra til å ta vare på vannet vårt?

Regionale vannforvaltningsplaner på høring

Akkurat nå legges grunnlaget for hvordan vi skal ta vare på vannet vårt. Bli med og gi innspill for å ivareta bekker, elver, tjern, innsjøer og kystområder som er viktig for deg og din organisasjon!

Om vannforvaltning

Om vannregionen Innlandet og Viken

Om høringen, inkl. møter og webinarer

Hvordan kan DU bidra?

Alt som har en negativ påvirkning på vannet bør fikses, endres, fjernes eller ikke gis tillatelse til. Gjennom de regionale planene for vannforvaltning i Innlandet og Viken, som skal vedtas i de to fylkestingene, legges avgjørende føringer og retningslinjer for dette arbeidet. Planene skal gjelde for de neste seks årene.

Vi vil derfor ha deres innspill!

Vi ønsker at dere i første omgang gir tilbakemeldinger på om det er spesielle vannforekomster som er viktige for dere, og der det er uheldige miljøpåvirkninger, som dere vil at vi skal kikke nøyere på.

 1. Hvilke vann, elver, bekker og kystområder er spesielt viktig for deg/din organisasjon?
 2. Kjenner du til vann/elver/bekker/kyst nær deg som er påvirket negativt?

For eksempel:

 • Mangler det kantvegetasjon ved et vassdrag?
 • Har du observert fremmede arter i et vann der dette ikke har forekommet tidligere?
 • Går det ikke an å bade på badeplassen pga. dårlig vannkvalitet?
 • Har inngrep ført til mindre insekter eller mindre fugler rundt et vann/elv enn tidligere?
 • Vet du om demninger i bekker, elver eller regulerte vann som ikke har nytteverdi og kan foreslås revet?
 • Kjenner du til et kystområde der det er oppsamling av plast som bør ryddes?
 • Bor du langs en liten bekk eller elv og ser at sjøørret og smålaks ikke lenger kommer opp i elva?
 • Vet du om et rør eller kulvert under en vei som er et vandringshinder for fisk?
 • Har du observert fysiske inngrep eller utslipp fra samferdsel, veiutbygginger eller annen utbygging som har påvirket et vassdrag?
 • Har vannet/elva blitt grumsete, mindre klar eller fått algeoppblomstring?

Hvordan sende inn?
Send oss navnet på vannet/elva/stedet, veldig gjerne markert på et kart så vi lett kan se hvor det er.

Frist for innspill: søndag 25. april

Send innspillene til en av FNF-koordinatorene:

Maria i FNF Akershus – akershus@fnf-nett.no
Kaja i FNF Buskerud – buskerud@fnf-nett.no
Morten i FNF Innlandet – innlandet@fnf-nett.no
Adrian i FNF Oslo – oslo@fnf-nett.n
Nina i FNF Østfold –  ostfold@fnf-nett.no

Trenger du/din organisasjon oversikt over vann i din kommune/fylke eller lignende?

All informasjon vi har om vannet i Norge finnes i portalen Vann-Nett. Du kan selv finne denne informasjonen i portalen eller få hjelp til dette.

Det er mulig å få informasjon om f.eks.:

 • Miljøtilstand (økologisk og kjemisk tilstand)
 • Påvirkninger (f.eks. avrenning eller sur nedbør)
 • Tiltak (f.eks. ingen jordarbeiding om høsten, kalking)

Det kan lages oversikter over dette på alle nivåer (vannregion, vannområde, vannforekomst), og det finnes muligheter for grafisk fremstilling og listefremstilling.

Ønsker du hjelp til å få ut oversikter, rapporter og figurer?

Ta kontakt med din FNF koordinator!

Ønsker du å finne ut av det selv?

Du kan finne blant annet miljøtilstand, påvirkninger og tiltak i vannforekomster ved å bruke Vann-Hub.

Her kan du velge om du vil se på innsjø, elv, kyst eller grunnvann. Deretter kan du velge fylke, vannregion eller vannområde du ønsker å se nærmere på.

Når du trykker på en vannforekomst i kartet vil du få opp informasjon om den. Ved å trykke på lenken merket «faktaark» kommer du til et faktaark om vannforekomsten der det står om miljøtilstand, påvirkninger og tiltak.

Miljødirektoratet har laget en veileder for hvordan bruke Vann-Hub som viser de viktigste funksjonene i portalen.