FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusKort om vannforvaltning og regional vannforvaltningsplan

Kort om vannforvaltning og regional vannforvaltningsplan

God vannkvalitet er viktig for alt liv. Den regionale vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre. Vi skal ta vare på og sikre vannets kvalitet for fremtiden.

EUs vanndirektiv er iverksatt i Norge gjennom Vannforskriften. Denne er igjen hjemlet i plan- og bygningsloven. Hele Europa jobber etter dette systemet for å ta vare på, og forbedre vannkvaliteten. Vannkvaliteten måles i grad av miljøtilstand – økologisk og kjemisk tilstand, og ambisjonen er at tilstanden skal kunne klassifiseres som god i alle vannforekomster, med unntak av noen.

Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som fører til at miljømålet ikke nås eller at miljøtilstanden blir dårligere.

Vannregionene er inndelt etter nedbørsfelt. Vannregion Innlandet og Viken er delt inn i vannområder som er samarbeidsnettverk på kommunenivå. Vannområdene er møteplass for sektormyndigheter*, kommuner og brukerinteresser. Her deles kunnskap om overvåkning, påvirkninger og tiltak. Hvert vannområde er delt inn i vannforekomster, som kan være en innsjø/vannstreng/bekk/elv/bekkefelt/kystvann. Alle vannforekomster er registrert i en database som heter Vann-nett. Her registreres vannforekomstenes tilstand, kjente påvirkninger og foreslåtte og igangsatte tiltak.

Alle vannforekomstene i vannregionen har et miljømål, som skal nås innen en gitt frist. Standard miljømål er minst god økologisk og kjemisk tilstand. Noen vannforekomster har strengere miljømål, og noen er omfattet av unntaksregler. Økologisk tilstand sier noe om mulighetene for å opprettholde gode og velfungerende økosystemer, og deles inn i fem tilstandsklasser fra svært god til svært dårlig. Kjemisk tilstand baseres på tilstedeværelse av gitte miljøgifter, og er enten god eller dårlig.

Figur som beskriver klassifisering av miljøtilstand og miljømål. Hentet fra vannportalen.no.

Kjente påvirkninger som fører til vannets tilstand kan være; landbruk, sur nedbør, avrenning fra spredt avløp, utslipp fra industri og samferdsel og introduserte arter. Tiltak for å bøte på påvirkningene og forbedre vannkvaliteten kan være; opprydding i spredt avløp, forhindre erosjon og avrenning fra landbruket, restaurering i sjøørretbekker, ivaretakelse av kantsoner, fordrøye og rense avrenning fra samferdselstiltak. Ansvar for tiltak ligger hos den som “eier” påvirkningen.

I Innlandet og Viken vannregion står over 1800 vannforekomster i fare for ikke å ha god miljøtilstand i 2027.

De påvirkningene som er registrert på flest vannforekomster er jordbruk, avløpsvann, introduserte arter og sykdommer, vannkraft og urban utvikling. Alle foreslåtte tiltak i vannregionen finnes i tiltaksprogrammet og i databasen Vann-Nett.

Les mer om vannforvaltning på vannportalen.no