FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusOm høringen av regional vannforvaltningsplan

Om høringen av regional vannforvaltningsplan

God vannkvalitet er viktig for alt liv. Den regionale vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre. Vi skal ta vare på og sikre vannets kvalitet for fremtiden.

Regional vannforvaltningsplan for Viken og Innlandet er nå på høring.
Høringsfrist: 31. mai 2021

Fylkeskommunen ønsker innspill på:

  • God nok oversikt over miljøstanden?
  • Miljøtilstanden og påvirkningen riktig beskrevet?
  • Synliggjøres miljømålene godt nok?
  • Bidrar planen til tydelig plassering av ansvar og tilstrekkelig med tiltak?
  • Er rette virkemidler på plass for å gjennomføre de tiltakene det er behov for?

Vannregionens møter og webinarer

Vannregionen Innlandet og Viken arrangerer en rekke møter og webinarer. Det er gjort og gjøres opptak av møtene:

3 dokumenter på høring

Den regionale vannforvaltningsplanen har et handlingsprogram og et tiltaksprogram. I tillegg inneholder planen en oversikt over overvåking av vannregionen.

Regional vannforvaltningsplan er et oversiktsdokument på vannregionnivå, og oppsummerer kunnskap om tilstanden i vannforekomstene, tilgjengelige overvåkingsdata der det foreligger, analyse av aktuelle tiltak, deltagelse fra berørte sektormyndigheter og virksomheter, og involvering av berørte interesseorganisasjoner, bransjer og befolkningen for øvrig. Planen gir en beskrivelse av hvordan det står til med vannet vårt, hvilke miljømål som skal nås og hvilke tiltak som må til for å nå målene.

Regionalt tiltaksprogram inneholder forslag til tiltak som må gjennomføres for å oppfylle miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen.

Handlingsprogrammet viser hvilken oppfølging den regionale planen krever: hvem som skal gjøre hva når.

Se alt om høringen av regional vannforvaltningsplan på fylkeskommunens nettsider