FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er vedtatt

Reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er vedtatt

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 omfatter 40 km med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, samt 15 km med ny E16 fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Reguleringsplanen for Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 ble 27. mars 2020 vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er ikke muligheter for innsigelser eller klager på denne planen.

Stortinget vil beslutte et tidspunkt for byggestart.

Det er ingen større endringer for den delen av planen som berører Bærum og Marka. Det er noen justeringer av massehåndteringen på Avtjerna, og det er også noe uklart om området kan tas i bruk som boligområde, slik det opprinnelig er regulert til.
Les mer hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kraftige protester fra natur- og friluftsorganisasjoner
Natur- og friluftsorganisasjonene har protestert betydelig mot utbygging av firefelts motorvei i tillegg til Ringeriksbanen og mot trasévalget som går over svært viktige naturområder i Buskerud, spesielt våtmarkssystemet Nordre Tyrifjorden – et våtmarksområde av nasjonal og internasjonal betydning. I april 2017 ble likevel traséen over Helgelandsmoen, og dermed gjennom våtmarkssystemet, vedtatt av Regjeringen.

FNF Akershus og Oslo og omland friluftsråd har samlet de regionale og lokale natur- og friluftsorganisasjonene med interesser i regionen, og arrangert befaring og dialogmøter mellom organisasjonene og prosjektansvarlig, Bane NOR, samt bistått organisasjonene med hjelpedokumenter og oversikt. Dette for å opplyse saken og sørge for at natur og friluftsinteressene blir ivaretatt i planprosessen.