FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktueltArrangement › Strategisk forum for regionale planer i Viken

Strategisk forum for regionale planer i Viken

Opptaket fra Strategisk Forum kommer her.

Viken fylkeskommune inviterte til Strategisk planforum på Quality Hotell Fredrikstad, 31. oktober – 1. november. På strategisk forum legger Viken fylkeskommune de regionale plangrunnlagene for nye Akershus, Buskerud og Østfold. Målet med samlingen er å konkretisere tematikkene fra det første strategiske forumet 6.april, med innspill og drøfting. Nina Frydenlund, koordinator i FNF Østfold, og Kaja Høgås, koordinator i FNF Buskerud stilte på vegne av FNF i Viken.

Siv Henriette Jacobsen, leder for programstyret og fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune og Annette Lindahl Raakil, nestleder i programstyret og fylkesråd for plan, klima og miljø, Viken fylkeskommune ønsker velkommen til samlingen.

Akershus, Buskerud og Østfold er tre veldig ulike fylker, men de største utfordringene er allikevel felles: Klima, hvordan skape en bærekraftig utvikling. Legger FNs bærekraftsmål til grunn for planarbeidet. Hvordan skape en helhetlig felles plan for de nye fylkene, og hvordan løse regionale utfordringer.

Velkommen og samtale med nye direktører for tre nye fylkeskommuner.
Ledet av konferansier Tone Stenbek.

Østfold fylkeskommune

Fylkestinget vedtok 15. september å ansette Solveig Helene Olsen som fylkesdirektør i fremtidige Østfold fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i juni 2022 at Østfold skal styres etter formannskapsmodell. . Solveig Helene Olsen har fokus på følgende for å lykkes med den nye fylkeskommunen: Bryte ned sektorer, og samarbeide på tvers. Være mer konkrete på hvordan vi kan nå målene.

Buskerud fylkeskommune

Fylkestinget vedtok 15. september å ansette Jan Sivert Jøsendal som fylkeskommunedirektør i fremtidige Buskerud fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i juni 2022 at Buskerud skal styres etter formannskapsmodell. Jan Sivert Jøsendal sier følgende om hvordan vi kan lykkes i den nye fylkeskommunen: Det handler om å skape en god hverdag for folk, og finne gode veivalg for en god samfunnsutvikling. Hvilke avtrykk skal vi gjøre her på kloden? Dette er handlingens tiår for å nå bærekraftsmålene. Vi må sette retning, og samordne interesser. Komplekse problemstillinger der fag møter politikk. Viktig med godt samspill mellom politikk og fag.

Akershus fylkeskommune

Fylkestinget vedtok 15. september 2022 å ansette Ellen Christine Christiansen som fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor i fremtidige Akershus fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i juni 2022 at Akershus skal ha parlamentarisk styreform. Ellen Christine Christiansen sine viktigste mål for den nye fylkeskommunen er samarbeid og målsettinger- huske på befolkningen vi er skapt for å levere tjenestene til. Respekt for de viktige oppgavene som er lagt til kommunene, samtidig som fylkeskommunen kan se på tvers av sektorene.

De nye fylkesdirektørene starter i de nye jobbene 1.januar 2024.

Tone Stenbek, Jan Sivert Jøsendal, Ellen Christine Christiansen og Solveig Helene Olsen

Sirkulærøkonomi v/ Anja Bakken Riise, leder Fremtiden i våre hender 

Anja Bakken Riise kaller seg selv ressursradikal etter at hun har fått innblikk i hvor mye natur som går med i vår hverdag.

Forskerne anslår at naturen tåler å ta ut 30-50 milliarder tonn av naturressurser hvert år. I 2020 tok vi ut 150 milliarder tonn. 97 prosent av naturressursene vi tar ut blir etter hvert til søppel.

Løsningen er sirkulær økonomi. Bruke naturressursene om igjen. Norge er i verdenstoppen i forbruk. Alle må bidra til omstillingen. Hvorfor er det billigere å handle nytt, enn å reparere det vi allerede har?

Legge til rette for bedre og mer klimavennlige bedrifter. Krav til utbyggere om å ha med ombruksstasjoner og reperasjonsstuer i nye næringsbygg.

Menneskelige ressurser og inkludering v/ Kjell Erik Øie, avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon og styreleder i Frivillighet Norge.  

Hva hjelper mot utenforskap?

Hvem bruker uterommet? Hvem bruker dem ikke. Eks. hvem bruker ikke fotballbanen? Hva trenger de?

Hvem er på jobb? Hvem blir sett? Vi har et ansvar som samfunnsaktører å systematisk jobbe med disse tingene.

Hva må vi jobbe systematisk med? Diskriminering, rasisme, fysiske barrierer, synlighet.

På individnivå: Se enkeltpersoner, vær ressursorientert.

På overordnet nivå: Identifiser barrierer, planlegg/ tenk struktur, finn eller etabler fellesskap.

Energiomlegging v/ Frank Sagvik, direktør for ny fornybar energi Akershus energi 

Energisystemet er under press- nye løsninger må til for å nå klimamål, sikre grønn næringsutvikling og energiomlegging. Teknologiene utfyller hverandre – vi kan ikke satse på én løsning.

Tenk selvforsyning. Ta et nytt steg på sirkulærøkonomien. Iverksett enegieffektivisering.

Målkonflikter: Areal/ natur vs. energiutbygging. Finne gode kompromisser.

Vi har det travelt for å nå klimamålene.

Frank Sagvik

Bolig og sosial bærekraft v/ Per-Erik Torp, avdelingsdirektør Fredrikstad kommune 

Eid eller leid, ny eller gammel, liten og stor, enebolig, rekkehus eller leilighet. De færreste bor faktisk i leilighet. Hva er en god bolig?

Bolig og sosial bærekraft. Hvorfor er bolig sentralt når vi snakker om sosial bærekraft?

I Fredrikstad kommune skal “den ordinære boligpolitikken” og den “sosiale boligpolitikken” ses i nær sammenheng.

Hytteparadokset v/ Hilde Lysengen Havro, redaktør Valdres Avis

Artikkelserie i Valdres avis: Hytteparadokset. Har nordmenns hyttedrøm blitt naturens mareritt?

Hvor mye natur er det vi faktisk bygger ned? Lite eller mangelfullt overblikk over verdiskapning av hyttesatsingen og hva det gir av lokale ringvirkninger.

Fremtidig areal som er satt av til hytteutbygging.

Inngrepsfri natur: Fra 1998 til 2018 – nedgang på 50 kvadratkilometer i Valdres.

Arealforvaltning: Utfordringer i kommunene:

 • Forvaltningen av arealressursene er lokal, men problemstillingen er lokal, nasjonal og global.
 • Arealforvaltning er tidkrevende arbeid.
 • For gamle planer, for mange dispensasjoner
  – Skaper forventninger og press fra utbygger
  – Mister oversyn over konsekvensene
  – Mangelfulle plandokument
 • Konsekvensutredning: Konsulentene gjør jobbe – kommunene mangler oversikt over konsekvensene for naturmangfold, matjord, beiteområde, klima og miljø.
 • Setter av store arealer til hyttebygging, men mangler analyser for behovet i fremtiden.

Parallellsesjoner mandag

Gruppearbeid og diskusjoner.

Arealbruk innenfor planetens tålegrense

Er vi på rett vei, eller trenger vi en omstilling? Hvor er det greit at vi bygger, og hvilke områder må forbli urørt?

Delmål: Se bilde

Regional planstrategi: Vi skal legge planetens tålegrense til grunn for samfunnsutvilingen. Arealbruk er den største trusselen mot jordkloden i dag. Arealbruk legger betydelig press på naturens biologiske mangfold.

Utfordringer: Utbyggingspress, målkonflikter, bit-for-bit-nedbygging, arealreserver, treghet i plansystemet, mangelfull kartlegging, lav verdisetting av natur- og landbruksarealer.

Hvilke føringer trenger vi i en regional plan? Gå fra bit-for-bit-nedbygging, til bit-for-bit-forbedring.

Er det særlige naturtyper vi bør ivareta? Eks. artsmangfold, karbonopptak, fordrøyning (Flomkapasitet).

I hvilke tilfeller er det greit å bygge ned natur- og landbruksarealer.

kommunenes selvråderett – regionalt eller nasjonalt ansvar

mindre kommuner – ta upopulære valg/ kjenner grunneiere og utbyggere

Strandsonen og vannet vårt

Overordnede føringer:

 • Statlige planretningslinjer for differansiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
 • Plan og bygningsloven §1-8
 • Verna vassdrag
 • Regionale vannforvaltningsplaner
 • Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden

Regionale planer:

 • Akershus: Tar i hovedsak utgangspunkt i PBL og SPR på fylkeskommunalt nivå.
 • Buskerud: To planretningslinjer i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2019- 2035, som går på miljømål for vannforekomster og at kommunene i sine kommuneplaner skal følge opp PBL §1-8.
 • Østfold: Egen kystsoneplan, vedtatt 2014.

Parallellsesjoner tirsdag

Bærekraftig fritidsboligutvikling

Finn Ivar Lie, Fritidsbygging, Viken Fylkeskommune: Hyttebygging kun retningslinjer, lite statlig og regional politikk.

Noen relevante mål fra Vedtatt og regional planstrategi.

 • I Viken har vi et bærekraftig reiselivs,- rekreasjons- og opplevelsesnæring.
 • I Viken tar vi vare på viktige naturområder, leveområder for dyr- og planter og friluftsområder i vår utvikling.
 • I Viken stopper vi nedbygging av strandsonen rundt Oslofjorden. Vi sikrer ale tilgang til sjø og vann, og Allemannsretten holdes i hevd.
 • Vi har stor bevissthet rundt hytteutbygging, særlig i områder med verdifulle naturtyper og beiteområder.

En av fem fritidsboliger i Norge har kommet siden 2000. Hvordan ser grafen ut i 2040- 2050? Når skal det stoppe?

Hva får samfunnene igjen? Hvordan kan vi legge opp til en mer bærekraftig utvikling?

Ambisjon for arbeidet med fritidsboligutvikling

 • Helhetlig og bærekraftig fritidsboligutvikling – Fra mer til bedre!
 • Tydeligere føringer og plangrep
 • Se bygging av fritidsboliger i en større sammenheng
 • Fritidsbeboeren som mulighet for økt arbeidsplassvekst
 • Nyttig og treffsikkert supplement til statlige retningslinjer og føringer.

Forskjeller mellom store hytteområder på fjellet, og bit-for-bit-nedbygging. Differansiert tilnærming.

100- meters belte langs kysten.

Hvordan kan regional plan ha overstyring over kommuneplan?

Hvordan kan vi se utviklingen av fritidsboliger i sammenheng med utvikling av lokalsamfunnet?

Hemsedal: Arealnøytralitet i plan – knutepunktstrategi i boligbygging. Lett for å si vi kan bygge tett på Hemsedal skianlegg. Ikke alle som har det.

Ål: Mulig å være tydeligere i regionale planer, forstå hvordan dette er bra for vår attraksjon på lenger sikt. En kommunikasjonsjobb – skjønne hvorfor reglene og føringene er slik det er.

Arealutvikling i bygd

Innsatsområde Helhetlig by- og stedsutvikling.
– Særlig aktuelle delmål:

 • Helsefremmende lokalsamfunn
 • Grønn mobilitet
 • Fortetting og transformasjon
 • Differensiert tilnærming tilpasset kommunens egenart
 • Inkluderende og gode bomiljøer.
 • Omdisponering av areal skal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, friluftsområder eller karbonlagring. Vi har nullvisjon for nedbygging av matjord.

Dagens føringer for bolig

Østfold

Mange retningslinjer. Langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse i byer og tettsteder. Arealpott fordelt på kommuneregioner. Lokalsentre avgrenses av kommunens vedlikeholdsutbygging. Prosentvis kvote for utbygging utenfor langsiktige grenser. Krav om utbyggingsrekkefølge.

Buskerud

Utbygging skal skje 0-3 km fra sentrum i sentrumsstrukturen.

I strid med kommuneplanen – lagt til rette for spredt utbygging.

Akershus

Definerte vekstområder, fastsatt av kommunene. Minst 80-90 prosent av boligutbygging i vekstområder, skissert bybånd med egen oppfølging.

Hovedstrategier i regionalt plangrunnlag

 • Fortetting og transformasjon fremfor nye utbyggingsområder – gir effektiv arealbruk og reduserer inngrep.
 • Nærhet til knutepunkter og transportlinjer – git mulighet for bærekraftig transport – kortere og riktig transportmiddel.
 • Gode bomiljøer og sosial bærekraft– Fysiske faktorer: Tilgang til tjenester, infrastruktur, boligtyper og boligtetthet, grønne områder. Sosiale faktorer: sosial kapital, tilhørighet, deltakelse og sosial rettferdighet.
 • Samarbeid – bybåndssamarbeid, bypakker, byvekstavtaler, bygdepakker.

Bygd og arealpolitikk

 • Utvikle gode lokalsamfunn til tross for befolknigsvekst på 1 %
 • Utfordrende å opprettholde tilbud og velferdsnivå
 • Finne utbyggingsstrateier som bidrar til å nå mål og samtidig samsvarer med innbyggernes/ tilflytternes preferanser.
 • Fra “bygdeby” til “landsby” – styrke noen utvalgte sentra i kommunene.
 • Flerfunksjonelt i sentrum
 • Estetikk, byggeskikk, utnytte “midlertidighet” – attraktive lokalsamfunn.
 • Mobilitet i boligmarkedet: Eierskap, strukturer, større mangfold av boligtyper/ størrelser.

Panelsamtale
– regionale aktørers rolle og samarbeid for bærekraftig omstilling 

Med:

 • Gjermund Løyning, direktør NHO 
 • Jan Petter Gundersen, region-nestleder LO
 • Lene Conradi, ordfører Asker kommune
 • Pål Terje Rørby, ordfører Hemsedal
 • Annette Lindahl Raakil, fylkesråd plan, klima og miljø

Ledes av Tone Stenbek

Planstrategien vi nå lager grunnlaget for har vi laget sammen med fylkeskommuner og kommuner. Et godt grunnlag for retningslinjer og bestemmelser i de nye fylkene. Planarbeidet handler om å finne løsninger på komplekse samfunnsutfordringer i et langsiktig perspektiv.