FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til Kommuneplan 2023-2034 for Vestby kommune

Uttalelse til Kommuneplan 2023-2034 for Vestby kommune

FNF Akershus synes kommuneplanen inneholder mye bra. Vi har allikevel innspill vi mener må med.

I samfunnsdelen må bærekraftsmålene for biosfæren komme tydeligere frem og at natur og friluftsliv bør være gjennomgående i hele kommuneplanen.

Vi påpeker manglende henvisning til føringer om frivillighet, vannforvaltning, miljøkrav i jordbruket og helhetlig plan for Oslofjorden.

Vi ønsker at friluftsliv, som kan bidra til å nå mange av kommunens mål i samfunnsdelen, får en større plass. Kommunen må også opprette møteplasser mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på lik linje som næring.

Vi anbefaler kommunen å føre arealregnskap og ha som ambisjon å bli arealnøytral, og vi savner noe om frivilligheten som viktig bidragsyter for samfunnsutviklingen og ber kommunen inkluder punkter om dette.

Vi savner også et avsnitt om arbeidet med sammenhengende kyststi gjennom Folloregionen, og ber kommunen om å sikre allmennhetens friluftsinteresser i området rundt Ramme gård gjennom kommuneplanen.

Videre påpeker vi viktigheten av kartlegging av natur og friluftsliv, at alle kartgrunnlag bør brukes aktivt i planleggingen, og at de må revideres jevnlig. Vi ber kommunen vurdere et temakart for grønnstruktur som tas med som kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av arealdelen.

Vi er glade for de bestemmelsene som styrker ivaretakelsen av naturverdier og friluftslivsinteresser, men mener det mangler bestemmelser for krav om kartlegging av biologisk mangfold, om massehåndtering, om krav om miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, krav om nærhet til turvei og sikring av allmennhetens tilgang til kyststien ved Ramme.

Vi vil trekke fram at alle reguleringsplaner må, ikke bør, være i samsvar med arealbruken fastsatt i kommuneplanens arealdel. Videre kommenterer vi arealinnspill som er relevante for naturverdier og friluftsinteresser, og til slutt ber vi kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette.

Se uttalelsen til kommuneplan 2023-2034
for Vestby kommune i sin helhet her