FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til Kommuneplanens arealdel 2022-2042, Bærum kommune

Uttalelse til Kommuneplanens arealdel 2022-2042, Bærum kommune

FNF Akershus har følgende oppsummerte innspill til kommuneplanens arealdel:

Vi ber kommunen inkludere i planforslaget at reguleringsplaner skal være i samsvar med arealbruken fastsatt i kommuneplanens arealdel.

Vi mener at det er uheldig at “Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Bærum” ikke er lagt til grunn som et temakart eller som en del av kunnskapsgrunnlaget. Vi ber kommunen legge til verdien av friluftsliv under flere av avsnittene i arealdelens planbeskrivelse da friluftsliv er en enkel og billig kilde til livskvalitet.

Vi savner et større fokus på Marka og Oslofjorden som viktige friluftslivsområder for Bærums befolkning. Hvordan skal arealdelen bidra til å realisere arbeidet med å redde Oslofjorden? Vi ber samtidig kommunen om å skrinlegge forslaget om ny friluftsøy i Lysakerfjorden pga. negative konsekvenser for eksisterende natur- og verneverdier.

Utvidelse av Franzefoss` steinbrudd på Steinshøgda er ikke ønskelig pga. de negative konsekvensene for friluftsliv.

Videre ber vi kommunen ta med at større tiltak i LNF-områder alltid må ha reguleringsplan, og det skal alltid gjennomføres kartlegginger av biologisk mangfold og viktige naturtyper.

Avtjerna må ut av kommuneplanens arealdel som boligreserve.

Vi savner et temakart som inkluderer friluftsliv som viser kartlagte områder og friluftslivets infrastruktur, som turveier, stier, løyper, badeplasser, utfartsområder osv. ivaretas i arealplanleggingen, og kartet vil være et godt grunnlag for å sikre at alle boligområder har nær tilgang til turområder.

Vi savner bestemmelser for nærhet til turvei/friområde og krav om tilgang til denne og kommer med forslag til bestemmelser til dette. Vi ber kommunen løfte opp retningslinjen til bestemmelse nr. 40. Hensynssoner naturmiljø (pbl § 11-8 c) H560, som bestemmelse.

Vi ber kommunene avvise arealinnspill NR 133 og NR64 om Avtjerna og avvise NR 144 Snødeponi pga. forringelse av natur- og friluftsinteressene. Vi har kommentert de andre innspillene som er relevante for naturverdier og friluftsinteresser

Til slutt ber vi kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette.

Uttalelsen ble sendt på vegne avBirdLife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Oslo og Omland Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd og Skiforeningen.

Se uttalelse til kommuneplanens arealdel i Bærum i sin helhet her