FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035, Enebakk kommune 

Uttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035, Enebakk kommune 

Vi ber kommunen belyse hvordan visjonene «Enebakk skal være en næringskommune» og «Enebakk skal være en grønn kommune» skal løses i praksis, og vi ber om en næringsutvikling som inkluderer natur- og friluftslivsorganisasjoner 

Vi etterlyser at forvaltningen av kommunens skogområder og Østmarka belyses i arealdelen.  

Vi ber kommunen inkludere friluftsliv i alle satsingsområder da friluftsliv kan bidra til å nå mange av kommunens mål i samfunnsdelen. 

Vi ber kommunen sikre nærhet og tilgang til grønne områder fra bebyggelsen i utviklingen av bebyggelsesområder. 

Vi mener kommunen må legge større vekt på frivillighet i samfunnsdelen. 

Vi ber kommunen inkludere utvikling av et areal/naturregnskap, opprettholdelse og tydeliggjøring av utbyggingsgrensa, samt definisjon av nye områder, utvikling og sikring av områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene, sikring av klimatilpasning i planleggingen og ivaretakelse av kulturmiljøer og kulturlandskap, i kommunens arealstrategi. 

Vi etterlyser at kommunens vassdragsforvaltning må inkluderes i kommuneplanen og ber kommunen inkludere hvordan de skal ivareta sine vassdrag og kantsoner. 

Vi ber kommunen om å sette av nok ressurser i form av økonomi, kunnskap og arbeidskraft til å bli bedre på ivaretakelse av naturverdier og friluftslivsinteresser. Det må settes av en brukbar andel av driftsutgiftene i kommunen til naturmangfold og friluftsliv. 

Uttalelsen ble sendt på vegne av BirdLife Oslo og Akershus, Follo sopp- og nyttevekstforening, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Skiforeningen og Østmarkas Venner.

Se uttalelsen til Enebakk kommunes samfunnsdel i sin helhet her