FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

Skjermbilde av kart over Nannestad kommune hentet fra Google Maps (https://www.google.no/maps)
FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel, Nannestad kommune

Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel, Nannestad kommune

Naturkrisen er en like stor krise som klimakrisen, og de må løses uten å gå på bekostning av hverandre. Under kap. 5 Klima, miljø og forvaltning av naturverdier i dokumentet Utredning til revisjon av kommuneplanen 2023-2040 står det imidlertid lite om naturkrisen og hvordan naturverdiene skal forvaltes. Vi ber om at hensyn til natur, økosystem, biologisk mangfold og opphold i naturen synliggjøres gjennom alle satsningsområder.

Vi savner en grundigere behandling av frivilligheten som viktig bidragsyter for samfunnsutviklingen og ber kommunen inkludere punkter om dette. Vi anbefaler at natur og friluftsliv, som kan bidra til å nå mange av kommunens mål i samfunnsdelen, får en større plass, f.eks. som en del av folkehelsen og inkludering. Vi ber kommunen belyse hvordan sikre nærhet og tilgang til natur- og friluftslivsområder fra bebyggelsen i utviklingen av bebyggelsesområder, skoler og barnehager.

Vi ber kommunen belyse hvordan strategiene «En næringsvennlig kommune» og «En klimavennlig og miljøbevisst kommune» skal løses i praksis, og vi ber om en næringsutvikling som inkluderer natur- og friluftslivsorganisasjoner. Vi vil minne om at kommunen må sette av nok ressurser i form av økonomi, kunnskap og arbeidskraft til å bli bedre på ivaretakelse av naturverdier og friluftslivsinteresser. Vi ber kommunen utarbeide flere strategier under satsingsområdet «Klimavennlig, naturvennlig og miljøbevisst kommune» som handler om bærekraftig forvaltning av natur, ivaretakelse av Nannestads særegne natur og sikring av tilgjengelig, variert og sammenhengende grønnstruktur. Vi etterlyser at kommunens vassdragsforvaltning må inkluderes i kommuneplanen og ber kommunen inkludere hvordan de skal ivareta sine vassdrag og kantsoner. Vi mener kommunen må bruke alle kartlag aktivt i arealplanleggingen og ha en regelmessig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for kommunen, inkludert “kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder”.

Til slutt påpeker vi at kommunen må sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser og ikke gjennom bruk av dispensasjoner.

Denne uttalelsen ble sendt på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, BirdLife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus (inkl. Naturvernforbundet Nannestad og Gjerdrum), Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Oslo og Omland Friluftsråd, Romerike sopp- og nyttevekstforening og Skiforeningen.

Se uttalelsen til kommuneplanen i sin helhet her